Autor Wątek: Wyjaśnienia w sprawie organizowania koncertów w diecezji opolskiej  (Przeczytany 4162 razy)

Jarek

  • Majster
  • ***
  • Wiadomości: 113
    • Zobacz profil
WYJAŚNIENIA DO POSTANOWIEŃ SYNODALNYCH
W SPRAWIE ORGANIZOWANIA KONCERTÓW
W KOŚCIOŁACH DIECEZJI OPOLSKIEJ


Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej zajął wyraźne stanowisko w sprawie organizowania koncertów w kościołach naszej diecezji (statuty 340-342). Różne jednak środowiska zwracają się do proboszczów i rektorów kościołów z inicjatywą organizowania koncertów w kościołach z pominięciem postanowień synodalnych. O możliwość organizowania koncertów prosi się z różnych powodów: trudności ze znalezieniem odpowiednich pomieszczeń, wymogów akustyki, względów estetycznych, zwyczaju wykonywania utworów muzycznych w środowisku, w którym one powstały, względów praktycznych, np. przy utworach organowych.
Synod Diecezjalny, głównie w oparciu o instrukcję Kongregacji Kultu Bożego O koncertach w kościołach z 5 XI 1987 r., popiera „organizowanie w kościołach jedynie koncertów duchowych albo nabożeństw muzycznych” (st. 341). Użytkowanie kościołów reguluje kanon 1210 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zaś władza kościelna ma prawo swobodnego wykonywania swoich uprawnień w miejscach świętych (por. kan. 1213).
W oparciu o te postanowienia zobowiązuję wszystkich proboszczów i rektorów kościołów, w tym również zakonnych, do przestrzegania następujących zasad organizowania koncertów w kościołach diecezji opolskiej:

1.Koncerty w kościołach powinny, pod względem tematycznym, prezentować wyłącznie utwory religijne i należy przy tym uwzględniać specyfikę różnych okresów roku liturgicznego. Oceny koncertu dokona nasza Komisja ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej.

2.Proboszczowie lub rektorzy kościołów, zanim wyrażą zgodę na koncert, powinni w odpowiednim terminie przed planowanym koncertem przedłożyć w Kurii Diecezjalnej pisemną prośbę o zezwolenie, w którym określą dokładną datę, godzinę, a także szczegółowy program koncertu.

3.Zezwolenie na organizowanie koncertów w kościołach dotyczy jednego koncertu, w tym również koncertów organizowanych w ramach szerszego cyklu lub festiwalu. Wyklucza się ponadto możliwość objęcia jednym zezwoleniem większej ilości imprez.

4.Nie ma potrzeby zwracania się z prośbą o zezwolenie na koncerty organowe oraz koncerty kolęd wykonywane przez chóry lub inne zespoły parafialne. Koncerty takie należy jednak połączyć z czytaniem Pisma św., rozważaniem i modlitwą, nadając im charakter nabożeństwa.

5.Wstęp do kościoła na koncert winien być całkowicie wolny i bezpłatny. Ewentualna kolekta na cele społeczne czy charytatywne może być zorganizowana tylko za zezwoleniem Kurii Diecezjalnej.

6.Organizatorzy koncertu winni zobowiązać się na piśmie do odpowiedzialności cywilnej, do pokrycia kosztów, uporządkowania budynku i naprawienia ewentualnych szkód, a także do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w porozumieniu ze strażą pożarną i służbami medycznymi.

7.Strój i zachowanie zarówno wykonawców, jak i widzów, powinny odpowiadać sakralnemu charakterowi kościoła.

8.Muzycy i śpiewacy nie powinni występować w prezbiterium. Najwyższym szacunkiem należy otaczać ołtarz, ambonę i miejsce przewodniczenia celebransa.

9.Przed rozpoczęciem koncertu proboszcz lub upoważniony przez niego inny kapłan powinien wygłosić słowo wprowadzające. Prezentacja i ewentualne komentarze nie powinny ograniczać się do podania wiadomości z zakresu sztuki lub historii, ale służyć głębszemu zrozumieniu muzyki i duchowemu uczestnictwu słuchaczy. Zasadniczym miejscem koncertów muzyki religijnej pozostają sale parafialne lub inne pomieszczenia.

Kościół zawsze wykazywał zainteresowanie dla muzyki sakralnej i troszczył się o przekazanie jego dziedzictwa następnym pokoleniom. Skarbiec muzyki sakralnej jest świadectwem wkładu wiary chrześcijańskiej do rozwoju kultury ogólnoludzkiej.
Synod Diecezjalny, powołując się na wspomniany wyżej dokument rzymskiej Kongregacji Kultu Bożego, przypomniał także, iż „jest niezgodne z prawem wykonywanie w kościele muzyki, która nie zrodziła się z inspiracji religijnej i została skomponowana z myślą o określonych środowiskach świeckich, niezależnie od tego, czy jest to muzyka dawna, czy współczesna, czy stanowi dzieło reprezentujące najwyższy poziom, czy też posiada charakter sztuki ludowej. Jej wykonywanie oznaczałoby brak szacunku wobec świętości kościoła, a także samego utworu muzycznego, który nie powinien być wykonywany w niestosownym dla niego kontekście” (st. 340).

Opole, dnia 2 lutego 2006 r.
Abp Alfons Nossol
Biskup Opolski

Statuty i aneksy I Synodu Diecezji Opolskiej: http://www.diecezja.opole.pl/images/stories/pliki/Synod.pdf
Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo.

Jarek

  • Majster
  • ***
  • Wiadomości: 113
    • Zobacz profil
Regulamin dla muzyków kościelnych diecezji opolskiej
« Odpowiedź #1 dnia: 15-11-2007, 19:21:23 »
R E G U L A M I N
D L A    M U Z Y K Ó W    K O Ś C I E L N Y C H
D I E C E Z J I    O P O L S K I E JI.  Wprowadzenie1. Regulamin niniejszy stanowi podstawę harmonijnego ułożenia wzajemnych relacji między rządcami parafii (jako pracodawcami) a muzykami kościelnymi (jako pracobiorcami) i podyktowany jest troską o należyty stan śpiewu kościelnego i religijnej kultury muzycznej w diecezji opolskiej.

2. Regulamin odnosi się w skutkach prawnych do prawa kanonicznego, diecezjalnego prawa ustanowionego przez I Synod Diecezji Opolskiej, jak również prawa cywilnego, uwzględniając normy wynikające z prawa konkordatowego zawartego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Kościołem katolickim w 1993 r.

3. Międzydiecezjalna Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej (Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej) stanowi organ doradczy Biskupa Opolskiego w sprawach dotyczących muzyki kościelnej na terenie diecezji opolskiej. Sprawy niewymagające kworum Komisji rozpatruje Referent ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu.II.  Charakter prawny stanowiska muzyka kościelnego4. Muzyk kościelny jest pracownikiem kościelnym i podlega zwierzchności władzy diecezjalnej i rządcy kościoła. Jego praca jest posługą liturgiczną.

5. Umowę o pracę z muzykiem kościelnym podpisuje rządca kościoła. Kopia umowy winna być przekazana do Referatu ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu.
III.  Kwalifikacje muzyka kościelnego
6. Stanowisko muzyka kościelnego może zajmować katolik wierzący i praktykujący, szczerze oddany Kościołowi i cieszący się dobrą opinią.

7. Muzyk kościelny musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które weryfikuje diecezjalna Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej w Opolu na podstawie przedłożonych dokumentów oraz opinii. Komisja może wyjątkowo zwolnić od powyższej weryfikacji te osoby, które nie posiadają udokumentowanego wykształcenia, jednakże posiadają odpowiednie umiejętności i legitymują się wieloletnią służbą w Kościele.

8. Ze względu na wykształcenie muzyczno-liturgiczne, w diecezji opolskiej istnieją dwie kategorie muzyków kościelnych:

a) kategoria I - wyższe wykształcenie muzyczne oraz dyplom muzyka kościelnego;

b) kategoria II - ukończone Studium Muzyki Kościelnej.
IV.  Objęcie stanowiska
9. Z kandydatem na muzyka kościelnego rządca kościoła zawiera pisemną umowę na podstawie niniejszego regulaminu. Kandydat powinien przedstawić:

a) życiorys oraz podanie o pracę,

b) świadectwo chrztu,

c) świadectwo kwalifikacyjne od diecezjalnej Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej,

d) opinię z poprzednich miejsc pracy,

e) świadectwo zdrowia.
V.  Obowiązki muzyków kościelnych
10. Muzyk kościelny zobowiązany jest do okazywania szacunku rządcy kościoła i stosowania się do jego zarządzeń w ramach umowy, wiernego trwania przy Kościele oraz aktywnego uczestnictwa w jego służebnym posłaniu i życiu wspólnoty parafialnej.

11. Muzyk kościelny powinien pielęgnować muzykę i śpiew liturgiczny oraz kształtować i promować religijną kulturę muzyczną w parafii. Dlatego też do jego obowiązków należy:

a) gra na organach oraz śpiew podczas Mszy św. i nabożeństw, a także ciągły rozwój umiejętności warsztatowych;

b) troska o tradycyjny i współczesny repertuar liturgiczny;

c) prowadzenie liturgicznego zespołu śpiewaczego (schola lub chór) i instrumentalnego (np. orkiestra dęta);

d) przygotowanie psałterzysty i kantora do liturgii;

e) opieka nad instrumentem i biblioteką muzyczną w parafii;

f) uczestnictwo w dniach skupienia, rekolekcjach lub innych ćwiczeniach i kursach przeznaczonych dla muzyków kościelnych;

g) znajomość obowiązującego prawodawstwa liturgiczno-muzycznego.
VI.  Wynagrodzenie muzyków kościelnych
12. Aby muzyk kościelny do zdefiniowanych powyżej obowiązków podchodził z możliwie pełnym zaangażowaniem, powinien mieć zapewnione uposażenie materialne w oparciu o swoje wykształcenie (kategorie) i sumienne wykonywanie powierzonych mu obowiązków. Powinien być zatem zatrudniony w parafii w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy państwowe (umowa o pracę, umowa zlecenie lub ewentualnie umowa o dzieło). Wybór rodzaju umowy uzależniony jest od wielkości parafii.

13. Wysokość uposażenia muzyka kościelnego winna wypływać z poczucia sprawiedliwości opartej o społeczną naukę Kościoła, a zatem wynagrodzenie winno być sprawiedliwe i godne.

14. Rządca kościoła przy ustalaniu wysokości uposażenia winien wziąć pod uwagę: średnią płacę krajową, sytuację rodzinną muzyka kościelnego, wysługę lat oraz ilość czasu, jaki muzyk kościelny poświęca na przygotowanie i wykonywanie swojej muzyczno-liturgicznej posługi.

15. Muzykowi kościelnemu przysługuje prawo do urlopu zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy.

16. W większych parafiach muzykowi kościelnemu, który pełni swoją posługę codziennie, przysługuje ustalony z rządcą kościoła dzień wolny od pracy (z wyjątkiem niedzieli, uroczystości i świąt kościelnych).

17. W miarę możliwości muzyk kościelny proponuje na czas swego urlopu zastępcę, z którym rządca parafii uzgodni sprawę wynagrodzenia.
VII.  Wypowiedzenie i załatwianie spraw spornych
18. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o pracę, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Fakt ten należy zgłosić w Referacie ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu.

19. Powodem do wypowiedzenia pracy muzykowi kościelnemu może być m.in.:

a) występowanie przeciw nauce i dyscyplinie Kościoła,

b) samowolne uchylanie się od należnych obowiązków,

c) konfliktowanie parafii,

d) karalność przez sądownictwo państwowe,

e) brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

20. Przy zmianie rządcy kościoła umowa o pracę nie traci ważności.

21. Wszelkie ewentualne sprawy sporne rozstrzyga:

a) w ramach przepisów kościelnych - diecezjalna Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej,

b) w ramach przepisów państwowych - Kodeks Pracy oraz odpowiednia instancja sądowa.
VIII.  Uwagi końcowe
22. Umowy już zawarte zachowują swoją moc obowiązującą, należy jednak przesłać je do zatwierdzenia w Referacie ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu. Rządca parafii może dotychczasową umowę odnowić lub uzupełnić na podstawie niniejszego regulaminu. Tego samego może zażądać muzyk kościelny.

23. Niniejszy regulamin obowiązuje również osoby zakonne z uwzględnieniem konstytucji i reguły zakonnej, co należy wyraźnie zaznaczyć w umowie, którą zawiera rządca kościoła z przełożonym zakonnym. Umowa taka również wymaga zatwierdzenia przez Kurię Diecezjalną.


Regulamin powyższy obowiązuje z dniem wejścia w życie
Statutów Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej,
czyli od 29 czerwca 2005 r.
Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo.