Autor Wątek: Nieszpory kolędowe  (Przeczytany 9328 razy)

Jarek

 • Majster
 • ***
 • Wiadomości: 113
  • Zobacz profil
Nieszpory kolędowe
« dnia: 27-12-2008, 12:15:36 »
Na Śląsku w okresie Bożego Narodzenia śpiewa się tradycyjnie w kościołach Nieszpory kolędowe (z własnym Hymnem i Psalmodią).
Poniżej Nieszpory kolędowe z antyfonami, czytaniem, responsorium, prośbami i oracją z II Nieszporów Narodzenia Pańskiego, oraz ze śpiewaną na Śląsku wersją Pieśni Maryi. Teksty Hymnu, pieśni Psalmodii i Magnificat wg Drogi do Nieba (2003), natomiast antyfony, czytanie, responsorium, prośby i modlitwa wg Liturgii Godzin (t. 1, 2006)
Nieszpory kolędowe


WERSET I DOKSOLOGIA
K: † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


HYMN
1. O Jezu, nasz Zbawicielu,
Jedyny Odkupicielu,
przed wieki z Ojca zrodzony,
z Matki w czasie narodzony.

2. Śliczna Ojcowska jasności,
nadziejo ludzkiej słabości,
skłoń uszy Twe litościwe
na prośby nasze troskliwe.

3. Wspomnij, Zbawicielu, sobie,
żeś naszej ludzkiej osobie
równe ciało wziął z Rodzicy,
Niepokalanej Dziewicy.

4. Toć dzień Twego narodzenia
do wszego mówi stworzenia,
żeś sam z tronu ojcowskiego
przyszedł dla zbawienia mego.

5. Przetoż dziś niebo wykrzykuje,
wesołość swoją zwiastuje,
ziemia z niezmierną radością,
cieszy się Twoją bytnością.

6. My też przez Cię odkupieni
i krwią Twoją oczyszczeni,
pamiątkę, dziś, w nowym pieniu,
czynim Twemu narodzeniu.

7. Bądź, Jezu, wiecznie chwalony,
z Panny czystej narodzony,
wieczna chwała Ojcu Twemu,
i z Nim Duchowi Świętemu.


PSALMODIA

1 ant. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, * w blasku świętości, / z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.

Pieśń I
1. Noc nadeszła pożądana,
w tysiąc gwiazd jasnych przybrana.
Sen spoczynkiem troski słodził.
Wtem się Jezus nam narodził,
wtem się Jezus nam narodził.

2. Duchów świętych grono całe
śpiewa w górze Panu chwałę,
ludziom radość oznajmuje
i ziemi pokój zwiastuje,
i ziemi pokój zwiastuje.

3. W złocisty obłok przywdziane,
jaką w nocy czyni zmianę;
a gdy światłość wokół toczy,
wtem je straż pasterzy zoczy,
wtem je straż pasterzy zoczy.

4. A skoro to straż spostrzegnie,
żwawo do stajni pobiegnie,
widzieć Dziecię narodzone,
ubogo w żłób położone,
ubogo w żłób położone.

5. Choć w pieluszki uwinione,
za Pana jednak uczczone,
bo każdy w Nim poznać może,
ulubione Dziecię Boże,
ulubione Dziecię Boże.

6. Jaką radość i nadzieję,
niebo na ziemię nam leje,
jak nas Ojciec umiłował,
kiedy nam Syna darował,
kiedy nam Syna darował.

7. Dawszy nam Bóg Syna Swego,
da też, co jest zbawiennego!
Jego miłość nieskończona
niechaj będzie uwielbiona,
niechaj będzie uwielbiona.

Ant. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, / w blasku świętości, / z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.


2 ant. U Pana jest łaska, * u Niego obfite odkupienie.

Pieśń II
1. Dzień ten nam sam Pan Bóg sprawił,
na nim światu się objawił.
Niechaj się więc dziś weseli,
bo z nim radość niebo dzieli.

2. Za Nim narody tęskniły,
ach, jakże się pocieszyły,
gdy już nadszedł pożądany
i pocieszył lud stroskany.

3. Kiedy to, ach, pojąć żądam,
pełen zdumienia spoglądam
na Niego i z czcią wyznaję,
że On się pojąć nie daje.

4. Panie, człekiem narodzony,
Książę pokoju mieniony!
Chcesz jak brat nasz mieszkać z nami,
Czynić nas Boga dziatkami.

Ant. U Pana jest łaska, / u Niego obfite odkupienie.


3 ant. Na początku i przed wiekami * Bogiem było Słowo; / dziś zrodziło się Ono jako Zbawiciel świata.

Pieśń III
1. Śpiewajcie Panu z weselem,
Jezus naszym Zbawicielem,
dziś na ziemię przychodzi,
z Panny czystej się rodzi,
z Panny czystej się rodzi

2. Przystąpmyż w duchu ku Tobie,
Bóg to w dziecięcia osobie,
tu w ubóstwie Pan świata,
z człowiekiem się dziś brata,
z człowiekiem się dziś brata.

3. Złóżmy Mu pokłon głęboki,
uczcijmy jego wyroki.
Bóg nieograniczony,
człowiekiem dziś zrodzony,
człowiekiem dziś zrodzony.

4. Przynieśmy z Aniołów chórem,
bośmy też Jego utworem.
Chwały mu głośmy pienia,
w dzień Jego narodzenia,
w dzień Jego narodzenia.

5. Idźmy k’Niemu z pasterzami,
nieśmy ofiary z mędrcami!
Już nie kadzidło, złoto,
Pan ten nie stoi o to,
Pan ten nie stoi o to,

6. Chwała bądź Bogu Synowi,
zrodzonemu z Panny czystej,
i Ojcu z Duchem Świętym,
na wieki niepojętym,
na wieki niepojętym.

Ant. Na początku i przed wiekami / Bogiem było Słowo; / dziś zrodziło się Ono jako Zbawiciel świata.


CZYTANIE (1 J 1,1-3)
To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo, znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem.


RESPONSORIUM KRÓTKIE
K: Słowo ciałem się stało. * Alleluja, alleluja.
W: Słowo ciałem się stało. / Alleluja, alleluja.
K: I zamieszkało między nami.
W: Alleluja, alleluja.
K: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Słowo ciałem się stało. / Alleluja, alleluja.


PIEŚŃ MARYI
Ant. Dzisiaj narodził się Chrystus, * dziś objawił się Zbawiciel; / dzisiaj na ziemi śpiewają aniołowie, / radują się archaniołowie; / dziś weselą się sprawiedliwi, wołając: / Chwała na wysokości Bogu. / Alleluja.

K: Magnificat.
W: 1. Wielbij duszo moja, Pana,
któraś od niego wybrana,
i wesel się w Bogu twoim,
co jest Zbawicielem moim.

2. Wejrzał On z swojej stolicy
na pokorę służebnicy
I po wszystkie wieki czczoną
chce ją mieć błogosławioną.

3. Moc najwyższa mnie wsławiła,
kiedy dla mnie uczyniła
cuda nigdy niepojęte,
której imię zawsze święte.

4. A litość od pokolenia,
do pokoleń i zbawienia
tych, co się Boga lękają
i Panem Go swym uznają.

5. Wszechmocny Pan, nieśmiertelną,
moc okazał swoją dzielną,
gdy myśli pysznych rozprószył
i dumne serca pokruszył.

6. Bohaterów dumnomężnych,
gdy strącił z tronów potężnych.
A pokornych wyprowadził
i na tronach ich osadził.

7. Gdy ubogich bogactwami,
dom napełnił i skarbami,
a pogardził bogatymi
i zrównał ich z ubogimi.

8. Sługę swego, kiedy w stałą,
wziął opiekę swą wspaniałą,
Izraela, miłosierny
Bóg w przymierzach swoich wierny.

9. Które z naszymi przodkami,
Abrahama potomkami,
uczynił i zawarł stałe,
i na wieki wiecznie trwałe.

10. Chwała Ojcu i Synowi,
Świętemu także Duchowi,
niech będzie wszędzie stateczna,
teraz i na wieki wieczna.

Ant. Dzisiaj narodził się Chrystus, / dziś objawił się Zbawiciel; / dzisiaj na ziemi śpiewają aniołowie, / radują się archaniołowie; / dziś weselą się sprawiedliwi, wołając: / Chwała na wysokości Bogu. / Alleluja.


PROŚBY
W dniu narodzenia Chrystusa aniołowie zwiastowali światu pokój. Z radością wysławiajmy Pana i z wiarą wołajmy do Niego:
Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.

Panie, Ty przez tajemnicę Narodzenia przynosisz pociechę swemu Kościołowi,
- obdarz go obficie wszelkimi dobrami.
Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.

Panie, Ty jesteś zwierzchnikiem pasterzy i naszym dobrym Pasterzem,
- spraw, aby papież i nasi biskupi byli wiernymi szafarzami wielorakiej łaski Bożej.
Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.

Królu wieków, Ty jako człowiek krótko żyłeś na świecie, dzieląc ludzką dolę,
- obdarz nas, słabych i śmiertelnych, swoim wiecznym życiem.
Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.

Panie, Ty od wieków oczekiwany przyszedłeś w pełni czasów,
- objaw swą obecność tym, którzy jeszcze na Ciebie czekają.
Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.

Panie, Ty się stałeś człowiekiem, aby odkupić ludzkość poddaną władzy śmierci,
- obdarz zmarłych pełnią Twego odkupienia.
Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.


MODLITWA PAŃSKA
K: Jezus Chrystus dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:
W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


MODLITWA
K: Boże, Ty w cudowny sposób stworzyłeś człowieka i jeszcze cudowniej odnowiłeś jego godność, daj nam udział w Bóstwie Twojego Syna, * który przyjął nasze człowieczeństwo. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen.


Następuje błogosławieństwo końcowe i rozesłanie lub pieśń na wystawienie, jeśli ma być wystawienie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo sakramentalne.
Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo.

Maximilianus

 • Gość
Odp: Nieszpory kolędowe
« Odpowiedź #1 dnia: 29-06-2009, 10:28:55 »
Magnificat- nuty (za: Kancyonał czyli śpiewnik dla młodzieży. Pelpin 1901):

Petrus

 • Czeladnik
 • *
 • Wiadomości: 2
  • Zobacz profil
Odp: Nieszpory kolędowe
« Odpowiedź #2 dnia: 29-11-2011, 22:15:58 »
U nas śpiewa się nieszpór kolędowy tym sposobem, że za hymn jest kolęda, następnie antyfona, trzy kolędy, powtórzenie antyfony i tak trzy razy (za każdy psalm trzy kolędy), a dalej leci jak wyżej