Autor Wątek: Regulamin Organistów Archidiecezji Krakowskiej  (Przeczytany 12205 razy)

Jarek

 • Majster
 • ***
 • Wiadomości: 113
  • Zobacz profil
Regulamin Organistów Archidiecezji Krakowskiej
« dnia: 15-11-2007, 22:45:34 »
Regulamin Organistów
Archidiecezji Krakowskiej

WSTĘP
1. Regulamin niniejszy stanowi podstawę harmonijnego ułożenia wzajemnych stosunków między rządcami wspólnot parafialnych jako pracodawcami a organistami jako wykonawcami zleconej pracy.

2. Regulamin odnosi się w skutkach prawnych do prawa kościelnego, jak również cywilnego, uwzględniając regulację stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem (Konkordat z 1993 r.).

3. Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej stanowi organ doradczy dla Arcybiskupa Krakowskiego w sprawach dotyczących muzyki kościelnej na terenie Archidiecezji.

4. Na czele Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej stoi Zarząd w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

5. Struktura Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej jest następująca:

a) Podkomisja ds. Organistowskich
b) Podkomisja ds. Instrumentów Muzycznych
c) Podkomisja ds. Twórczości Muzycznej
d) Podkomisja ds. Chórów i Schól Parafialnych.

6. Zadaniem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej jest czuwanie nad należytym realizowaniem przepisów dotyczących muzyki kościelnej.

7. W skład Komisji Muzyki Kościelnej wchodzą członkowie mianowani przez Arcybiskupa Krakowskiego na okres 5 lat.

I. WŁADZE ORGANISTOWSKIE
8. Władze organistowskie są następujące:

a) Zarząd Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej
b) Podkomisja ds. Organistowskich
c) Sąd Koleżeński

9. W skład Podkomisji ds. Organistowskich wchodzą członkowie mianowani przez Arcybiskupa Krakowskiego. Dwóch z urzędu, a mianowicie: dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Organistowskiej i kierownik Specjalności Muzyka Kościelna, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Sześciu z nominacji Arcybiskupa, a są to przedstawiciele poszczególnych rejonów Archidiecezji: krakowskiego (2 osoby), i po jednej osobie z rejonów: nowotarsko-zakopiańskiego, chrzanowskiego, myślenickiego i wadowickiego.

II. CELE I ZADANIA PODKOMISJI
DS. ORGANISTOWSKICH
10. Podkomisja sprawdza czy obowiązujące przepisy kościelne w sprawie muzyki kościelnej są należycie przestrzegane na terenie Archidiecezji.

11. Pilnuje, aby obowiązujący regulamin organistowski był przestrzegany, zarówno przez organistów, jak i ich pracodawców – księży proboszczów, rektorów kościołów czy innych przełożonych.

12. Wydaje opinię o spełnianiu kwalifikacji zawodowych kandydata na stanowisko organisty na terenie Archidiecezji. Prowadzi wykaz organistów i ich kwalifikacji. Potwierdza umowy o pracę dla organistów.

13. Stara się o podniesienie poziomu moralnego i zawodowego organistów przez organizowanie kursów dokształcających, egzaminów kwalifikacyjnych, zjazdów, rekolekcji, dni skupienia, (jesienny – przy okazji wspomnienia św. Cecylii i wiosenny – w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu).

14. Zarząd Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej przyjmuje skargi i zażalenia organistów lub pracodawców oraz rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy organistą a jego bezpośrednim przełożonym. Zarówno organista jak i pracodawca zobowiązani są podporządkować się decyzji zarządu Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, z zachowaniem prawa do odwołania się do Arcybiskupa Krakowskiego.

15. Arcybiskup Metropolita Krakowski na wniosek Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej ma możliwość doraźnie powołania Sądu Koleżeńskiego Organistów.

III. CHARAKTER PRAWNY STANOWISKA
ORGANISTY
16. Organista jest pracownikiem Kościoła i podlega proboszczowi lub rektorowi kościoła zgodnie z przepisami prawa kościelnego i niniejszego regulaminu oraz Kodeksu Pracy.

17. Organista podlega bezpośrednio proboszczowi lub rektorowi kościoła w zakresie wykonywania obowiązków, w dalszej kolejności zarządowi Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, w zakresie określonym niniejszym regulaminem i w trybie nadzwyczajnym Arcybiskupowi Metropolicie.

18. W czasie wizytacji dziekańskiej powinna być uwzględniona sprawa umowy z organistą, jego uposażenia, ubezpieczenia i pracy w parafii. Ważne jest także zwrócenie uwagi na aktualny stan techniczny organów. Wszystko to jednak w odniesieniu do opinii Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, która może przeprowadzić w porozumieniu z urzędem dziekańskim, dodatkową wizytację.

IV. PODZIAŁ STANOWISK I WYMAGANE
KWALIFIKACJE
19. Warunkami do objęcia stanowiska organisty są:

a) przykładne życie według zasad wiary katolickiej
b) należyte wykształcenie muzyczne i liturgiczne
c) znajomość obowiązujących przepisów o muzyce kościelnej i liturgii

20. W Archidiecezji Krakowskiej istnieją trzy kategorie stanowisk organisty:

a) do pierwszej kategorii zalicza się: katedrę na Wawelu, kościoły kolegiackie, wszystkie kościoły w centrum Krakowa oraz kościoły w parafiach powyżej 7 tysięcy wiernych
b) do drugiej kategorii należą: pozostałe kościoły na terenie Krakowa oraz kościoły parafialne poza Krakowem powyżej 4 tysięcy wiernych
c) do trzeciej kategorii: wszystkie inne parafie i ośrodki duszpasterskie

21. Poszczególne stanowiska może zajmować:

a) stanowisko kategorii pierwszej: mający wyższe wykształcenie muzyczne z dyplomem ukończenia specjalności Muzyka kościelna tak z Papieskiej Akademii Teologicznej, jak też z Akademii Muzycznej lub innych równorzędnych wyższych uczelni, a także organiści mający wyższe wykształcenie muzyczne w klasie organów Akademii Muzycznej uzupełnione elementarnym wykształceniem w zakresie liturgii.
b) stanowisko kategorii drugiej: posiadający średnie wykształcenie muzyczne uzyskane w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej (ukończony całkowity cykl kształcenia) oraz absolwenci Średniej Szkoły Muzycznej lub Liceum Muzycznego w klasie organów uzupełnione elementarnym wykształceniem w zakresie liturgii.
c) stanowisko kategorii trzeciej: absolwenci Studiów Organistowskich i innych ośrodków tego typu. Sytuacja taka jest traktowana jako tymczasowa. Organista winien uzupełnić wykształcenie do poziomu szkoły muzycznej II stopnia.

V. OBJĘCIE STANOWISKA
22. Organista jest przyjmowany i zwalniany przez proboszcza lub rektora kościoła według zasad ustalonych niniejszym regulaminem i kodeksem pracy.

23. Kandydat na stanowisko organisty powinien dołączyć do pisemnego podania:

a) życiorys
b) świadectwo chrztu św.
c) świadectwo ślubu kościelnego (jeśli żyje w związku małżeńskim)
d) świadectwo wykształcenia ogólnego
e) świadectwo wykształcenia muzycznego
f) opinię od bieżącego lub poprzedniego pracodawcy

24. O zamiarze zawarcia umowy o pracę z organistą, proboszcz lub rektor kościoła jest zobowiązany zawiadomić Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej, przedkładając do wglądu dokumenty wymienione w p. 23, celem otrzymania miarodajnej opinii o danym kandydacie.

VI. UMOWA O PRACĘ
25. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, proboszcz lub rektor kościoła jest obowiązany zawrzeć z organistą pisemną umowę o pracę w trzech egzemplarzach podpisanych przez proboszcza lub rektora kościoła i organistę (po jednym egzemplarzu dla stron zawierających umowę i trzeci egzemplarz dla Komisji). Umowa o pracę (według załączonych wzorów w aneksie do niniejszego Regulaminu) musi zostać potwierdzona przez przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.

26. Podpisanie umowy o pracę jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i podporządkowaniem się niniejszemu regulaminowi, który powinien zostać wręczony organiście.

27. W tekście umowy należy zaznaczyć na jaki okres jest ona zawarta (czas określony lub nieokreślony). Należy także podać wymiar etatu oraz wysokość wynagrodzenia. Należy pamiętać, iż obowiązujący Kodeks Pracy przewiduje, że trzecia, kolejna umowa musi zostać zawarta na czas nieokreślony.

VIII. OBOWIĄZKI ORGANISTY
28. Organista jako wierzący i praktykujący katolik winien być dla wspólnoty parafialnej przykładem życia według zasad ewangelicznych. W obcowaniu ze wszystkimi powinien stanowić wzór kultury i uprzejmości, szczególnie przy załatwianiu spraw związanych ze swoją funkcją. W stosunku do przełożonego jest obowiązany do szacunku oraz do podporządkowania się mu w sprawach organistowskich objętych umową o pracę.

29. Organista jest odpowiedzialny za kulturę muzyczną w danej wspólnocie parafialnej. Powinien być animatorem w tej dziedzinie i stale doskonalić swoje umiejętności czyli poziom gry i śpiewu. Jego obowiązkiem jest rozśpiewać parafię, podtrzymywać oraz systematycznie wzbogacać repertuar pieśni, które są zatwierdzone przez odpowiednią władzę kościelną. Ma on w ten sposób ożywiać modlitwę liturgiczną wspólnoty. Swój zawód organista pojmuje jako powołanie do służby Bogu i Kościołowi.

30. Do obowiązków organisty należy:

a) prowadzić śpiew i akompaniament organowy podczas mszy św., nabożeństw i procesji w niedziele i święta oraz w tygodniu, a także w innych formach kultu zgodnie ze szczególnymi ustaleniami zawartymi w aneksie do umowy o pracę;

b) w oparciu o plan opracowany wraz z duszpasterzami i katechetami uczyć parafian, a szczególnie dzieci i młodzież poprawnego wykonywania śpiewów liturgicznych oraz właściwego doboru i prawidłowego wykonywania pieśni kościelnych;

c) kształcić śpiewających podczas liturgii psałterzystów;

d) prowadzić inwentarz instrumentów muzycznych oraz materiałów nutowych i innych pomocy;

e) prowadzić wykaz pieśni stanowiących repertuar śpiewu parafii;

f) dbać o powierzony mu instrument, a także zgłaszać proboszczowi konieczność przeprowadzenia prac remontowych czy konserwatorskich przy instrumencie, zgłoszenie takie powinno być także przedstawione na piśmie Komisji Muzyki Kościelnej;

g) czuwać nad porządkiem na chórze;

h) spełniać osobiście swoje obowiązki, z wyjątkiem okresu uprawnionego urlopu i absencji usprawiedliwionej chorobą względnie innymi ważnymi okolicznościami;

i) brać udział w różnych formach dokształcania organizowanych przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej;

31. Przy poparciu i akceptacji proboszcza lub rektora kościoła organista może prowadzić zespoły śpiewacze, a więc scholę, wielogłosowy chór parafialny, zespoły młodzieżowe, wokalno-muzyczne. Proboszcz lub rektor kościoła powinien z funduszy kościelnych pokryć koszty na materiały nutowe i inne niezbędne pomoce oraz przeznaczyć na cel prowadzonych zespołów odpowiedni lokal.

VIII. UPOSAŻENIE ORGANISTY
32.Aby organista do tak pojętych obowiązków podchodził z pełnym zaangażowaniem, powinien mieć zapewnione swoje prawa, a przede wszystkim uposażenie materialne stosowne do wykształcenia i powierzonych mu obowiązków.

33. Parafie naszej Archidiecezji dysponują następującymi możliwościami wynagrodzenia pracującego organisty:

a) pensja

b)pensja plus zgoda proboszcza lub rektora kościoła na pobieranie ofiar od wiernych, z których organista rozlicza się samodzielnie z Urzędem Skarbowym (śluby, pogrzeby, opłatki, kolęda itp.)

34. Wszelkie zmiany, które zostają wprowadzone w umowie o pracę za porozumieniem stron proboszcz lub rektor kościoła zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej.

35. Wynagrodzenie organisty musi być sprawiedliwe i godne. Należy brać pod uwagę: umiejętność i wykształcenie organisty średnią płacę krajową, sytuację rodzinną oraz wymiar czasu poświęconego wykonywaniu pracy. Wysokość pensji organisty musi regulować poczucie sprawiedliwości społecznej opartej o naukę Kościoła. Opłacanie podatku od pensji organisty jest obowiązkiem parafii i składki ubezpieczeniowej oraz zdrowotnej, zgodnie z przepisami państwowymi

36. Po 25-ciu i 50-ciu latach pracy organisty proboszcz lub rektor kościoła powinien zaznaczyć taki jubileusz przez:

a) powiadomienie o tym wspólnoty parafialnej i Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej

b) udzielenie jubilatowi specjalnej nagrody materialnej w wysokości: 25 lat: 150% wynagrodzenia miesięcznego, 50 lat: 300% wynagrodzenia miesięcznego.

c) zaproponowanie za pośrednictwem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej przyznania odznaczenia papieskiego lub diecezjalnego dla wyjątkowo zasłużonego jubilata.

37. Współmałżonek po zmarłym organiście (organistce) ma prawo do jednorazowej odprawy pośmiertnej według następujących zasad:
a) jeżeli pełnił on funkcję poniżej 10 lat – do 2 – miesięcznej odprawy

b) powyżej 10 lat – do 3 – miesięcznej odprawy

c) powyżej 30 lat – do 6 – miesięcznej odprawy

Odprawę należy wypłacić w ciągu 30 dni od zgonu organisty.

IX. UBEZPIECZENIA I EMERYTURA
38. Każdy organista musi być ubezpieczony według obowiązujących przepisów państwowych, w odniesieniu do rzeczywistej wysokości wynagrodzenia za pracę.
39. Wiek emerytalny organisty wyznaczają przepisy państwowe. Istnieje możliwość zatrudnienia organisty mimo osiągnięcia przezeń wieku emerytalnego, o zatrudnieniu tym decyduje proboszcz lub rektor kościoła. O zwolnieniu lub przejściu na emeryturę organisty należy poinformować Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej.

X. PRAWO DO URLOPU
40. Organiście przysługuje w ciągu roku płatny urlop wypoczynkowy, udzielony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Zastępcę zaproponowanego przez organistę opłaca się z kasy parafialnej.

41. Organiście pracującemu we wszystkie dni tygodnia (w pełnym wymiarze godzin) przysługuje dzień wolny od pracy. W przypadku dwóch kolejnych dni świątecznych proboszcz lub rektor kościoła ma obowiązek udzielić mu dodatkowego dnia wolnego.

42. Z racji wyjazdów służbowych takich jak: dni skupienia o zasięgu diecezjalnym lub rejonowym, doroczne rekolekcje i inne spotkania organizowane przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej, organiście przysługuje zwrot kosztów wyżywienia i podróży wypłacany z kasy parafialnej. Dni te są dla organisty dniami wolnymi od pracy.

XI. ROZWIĄZANIE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO
43. Tak rządca, jak i organista, mogą rozwiązać umowę o pracę zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

44. Powodem do wypowiedzenia pracy organiście może być m. in.:

a) występowanie organisty przeciw nauce Kościoła

b) buntowanie wiernych przeciw duszpasterzom

c) dawanie zgorszenia przez niemoralne życie

d) popełnienie przestępstwa

e) wyraźny brak troski o rozwój śpiewu kościelnego w parafii i zaniechanie ciągłego kształcenia się muzycznego

45. Proboszcz parafii lub rektor kościoła, może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w razie:

a) ciężkiego naruszenia przez organistę obowiązków pracowniczych, w szczególności samowolnego uchylania się od obowiązującej go pracy, stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwym, lub po zażyciu środków odurzających.

b) popełnienia przez organistę w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

46. O zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia proboszcz lub rektor kościoła ma obowiązek zawiadomienia przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, podając równocześnie przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Komisja w ciągu 14 dni powinna zgłosić swoje zastrzeżenia, o ile uzna to za konieczne.

47. Proboszcz lub rektor kościoła w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub z wypowiedzeniem, powinien na piśmie podać organiście przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

48. W przypadku dyscyplinarnego rozwiązania stosunku służbowego, organista obowiązany jest zwolnić mieszkanie służbowe maksymalnie do miesiąca czasu.

49. Najpóźniej na tydzień przed opuszczeniem stanowiska służbowego organista obowiązany jest przekazać proboszczowi lub rektorowi kościoła wszystkie użytkowane instrumenty muzyczne, biblioteczkę muzyczną oraz inne rzeczy stanowiące według spisu inwentarza własność parafii, a które znajdowały się pod opieką organisty.

50. Nie wolno organisty zwolnić z pracy w okresie przedemerytalnym (chyba, że w nadzwyczajnych, dyscyplinarnych okolicznościach) oraz w czasie choroby lub urlopu, zgodnie z przepisami państwowymi.

51. Przy ewentualnej zmianie przełożonego wspólnoty parafialnej, umowa o pracę zachowuje ważność.

52. W przypadku odmowy podpisania przez organistę umowy o pracę według zasad niniejszego regulaminu, uważa się, że wypowiedział on umowę o pracę z terminem 3-miesięcznym.

53. Jeżeli organista dotychczas zatrudniony nie spełnia wymaganych niniejszym regulaminem warunków, szczególnie gdy nie posiada wymaganych kwalifikacji i nie stara się ich uzupełnić, może być zatrudniony na zajmowanym stanowisku jeszcze przez czas uzgodniony z proboszczem lub rektorem kościoła, w którym powinien uzupełnić brakujące mu kwalifikacje. O ile organista po tym okresie nie spełnia wymaganych warunków regulaminowych, podlega zwolnieniu z zajmowanego stanowiska.

XII. PRZEPISY KOŃCOWE
54. W sprawach spornych należy odnieść się do decyzji Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.

55. Wszystkie sprawy związane z umową o pracę regulują przepisy Kodeksu Pracy.

56. Regulamin niniejszy zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Równocześnie z tą chwilą przestaje obowiązywać dotychczasowy regulamin.

Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo.

kumcio

 • Gość
Regulamin organistów w Archidiecezji Krakowskiej
« Odpowiedź #1 dnia: 20-11-2008, 17:50:21 »
Regulamin Organistów
Archidiecezji Krakowskiej

WSTĘP
1. Regulamin niniejszy stanowi podstawę harmonijnego ułożenia wzajemnych stosunków między rządcami wspólnot parafialnych jako pracodawcami a organistami jako wykonawcami zleconej pracy.

2. Regulamin odnosi się w skutkach prawnych do prawa kościelnego, jak również cywilnego, uwzględniając regulację stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem (Konkordat z 1993 r.).

3. Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej stanowi organ doradczy dla Arcybiskupa Krakowskiego w sprawach dotyczących muzyki kościelnej na terenie Archidiecezji.

4. Na czele Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej stoi Zarząd w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

5. Struktura Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej jest następująca:

a) Podkomisja ds. Organistowskich
b) Podkomisja ds. Instrumentów Muzycznych
c) Podkomisja ds. Twórczości Muzycznej
d) Podkomisja ds. Chórów i Schól Parafialnych.

6. Zadaniem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej jest czuwanie nad należytym realizowaniem przepisów dotyczących muzyki kościelnej.

7. W skład Komisji Muzyki Kościelnej wchodzą członkowie mianowani przez Arcybiskupa Krakowskiego na okres 5 lat.

I. WŁADZE ORGANISTOWSKIE
8. Władze organistowskie są następujące:

a) Zarząd Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej
b) Podkomisja ds. Organistowskich
c) Sąd Koleżeński

9. W skład Podkomisji ds. Organistowskich wchodzą członkowie mianowani przez Arcybiskupa Krakowskiego. Dwóch z urzędu, a mianowicie: dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Organistowskiej i kierownik Specjalności Muzyka Kościelna, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Sześciu z nominacji Arcybiskupa, a są to przedstawiciele poszczególnych rejonów Archidiecezji: krakowskiego (2 osoby), i po jednej osobie z rejonów: nowotarsko-zakopiańskiego, chrzanowskiego, myślenickiego i wadowickiego.

II. CELE I ZADANIA PODKOMISJI
DS. ORGANISTOWSKICH
10. Podkomisja sprawdza czy obowiązujące przepisy kościelne w sprawie muzyki kościelnej są należycie przestrzegane na terenie Archidiecezji.

11. Pilnuje, aby obowiązujący regulamin organistowski był przestrzegany, zarówno przez organistów, jak i ich pracodawców – księży proboszczów, rektorów kościołów czy innych przełożonych.

12. Wydaje opinię o spełnianiu kwalifikacji zawodowych kandydata na stanowisko organisty na terenie Archidiecezji. Prowadzi wykaz organistów i ich kwalifikacji. Potwierdza umowy o pracę dla organistów.

13. Stara się o podniesienie poziomu moralnego i zawodowego organistów przez organizowanie kursów dokształcających, egzaminów kwalifikacyjnych, zjazdów, rekolekcji, dni skupienia, (jesienny – przy okazji wspomnienia św. Cecylii i wiosenny – w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu).

14. Zarząd Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej przyjmuje skargi i zażalenia organistów lub pracodawców oraz rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy organistą a jego bezpośrednim przełożonym. Zarówno organista jak i pracodawca zobowiązani są podporządkować się decyzji zarządu Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, z zachowaniem prawa do odwołania się do Arcybiskupa Krakowskiego.

15. Arcybiskup Metropolita Krakowski na wniosek Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej ma możliwość doraźnie powołania Sądu Koleżeńskiego Organistów.

III. CHARAKTER PRAWNY STANOWISKA
ORGANISTY
16. Organista jest pracownikiem Kościoła i podlega proboszczowi lub rektorowi kościoła zgodnie z przepisami prawa kościelnego i niniejszego regulaminu oraz Kodeksu Pracy.

17. Organista podlega bezpośrednio proboszczowi lub rektorowi kościoła w zakresie wykonywania obowiązków, w dalszej kolejności zarządowi Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, w zakresie określonym niniejszym regulaminem i w trybie nadzwyczajnym Arcybiskupowi Metropolicie.

18. W czasie wizytacji dziekańskiej powinna być uwzględniona sprawa umowy z organistą, jego uposażenia, ubezpieczenia i pracy w parafii. Ważne jest także zwrócenie uwagi na aktualny stan techniczny organów. Wszystko to jednak w odniesieniu do opinii Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, która może przeprowadzić w porozumieniu z urzędem dziekańskim, dodatkową wizytację.

IV. PODZIAŁ STANOWISK I WYMAGANE
KWALIFIKACJE
19. Warunkami do objęcia stanowiska organisty są:

a) przykładne życie według zasad wiary katolickiej
b) należyte wykształcenie muzyczne i liturgiczne
c) znajomość obowiązujących przepisów o muzyce kościelnej i liturgii

20. W Archidiecezji Krakowskiej istnieją trzy kategorie stanowisk organisty:

a) do pierwszej kategorii zalicza się: katedrę na Wawelu, kościoły kolegiackie, wszystkie kościoły w centrum Krakowa oraz kościoły w parafiach powyżej 7 tysięcy wiernych
b) do drugiej kategorii należą: pozostałe kościoły na terenie Krakowa oraz kościoły parafialne poza Krakowem powyżej 4 tysięcy wiernych
c) do trzeciej kategorii: wszystkie inne parafie i ośrodki duszpasterskie

21. Poszczególne stanowiska może zajmować:

a) stanowisko kategorii pierwszej: mający wyższe wykształcenie muzyczne z dyplomem ukończenia specjalności Muzyka kościelna tak z Papieskiej Akademii Teologicznej, jak też z Akademii Muzycznej lub innych równorzędnych wyższych uczelni, a także organiści mający wyższe wykształcenie muzyczne w klasie organów Akademii Muzycznej uzupełnione elementarnym wykształceniem w zakresie liturgii.
b) stanowisko kategorii drugiej: posiadający średnie wykształcenie muzyczne uzyskane w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej (ukończony całkowity cykl kształcenia) oraz absolwenci Średniej Szkoły Muzycznej lub Liceum Muzycznego w klasie organów uzupełnione elementarnym wykształceniem w zakresie liturgii.
c) stanowisko kategorii trzeciej: absolwenci Studiów Organistowskich i innych ośrodków tego typu. Sytuacja taka jest traktowana jako tymczasowa. Organista winien uzupełnić wykształcenie do poziomu szkoły muzycznej II stopnia.

V. OBJĘCIE STANOWISKA
22. Organista jest przyjmowany i zwalniany przez proboszcza lub rektora kościoła według zasad ustalonych niniejszym regulaminem i kodeksem pracy.

23. Kandydat na stanowisko organisty powinien dołączyć do pisemnego podania:

a) życiorys
b) świadectwo chrztu św.
c) świadectwo ślubu kościelnego (jeśli żyje w związku małżeńskim)
d) świadectwo wykształcenia ogólnego
e) świadectwo wykształcenia muzycznego
f) opinię od bieżącego lub poprzedniego pracodawcy

24. O zamiarze zawarcia umowy o pracę z organistą, proboszcz lub rektor kościoła jest zobowiązany zawiadomić Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej, przedkładając do wglądu dokumenty wymienione w p. 23, celem otrzymania miarodajnej opinii o danym kandydacie.

VI. UMOWA O PRACĘ
25. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, proboszcz lub rektor kościoła jest obowiązany zawrzeć z organistą pisemną umowę o pracę w trzech egzemplarzach podpisanych przez proboszcza lub rektora kościoła i organistę (po jednym egzemplarzu dla stron zawierających umowę i trzeci egzemplarz dla Komisji). Umowa o pracę (według załączonych wzorów w aneksie do niniejszego Regulaminu) musi zostać potwierdzona przez przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.

26. Podpisanie umowy o pracę jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i podporządkowaniem się niniejszemu regulaminowi, który powinien zostać wręczony organiście.

27. W tekście umowy należy zaznaczyć na jaki okres jest ona zawarta (czas określony lub nieokreślony). Należy także podać wymiar etatu oraz wysokość wynagrodzenia. Należy pamiętać, iż obowiązujący Kodeks Pracy przewiduje, że trzecia, kolejna umowa musi zostać zawarta na czas nieokreślony.

VIII. OBOWIĄZKI ORGANISTY
28. Organista jako wierzący i praktykujący katolik winien być dla wspólnoty parafialnej przykładem życia według zasad ewangelicznych. W obcowaniu ze wszystkimi powinien stanowić wzór kultury i uprzejmości, szczególnie przy załatwianiu spraw związanych ze swoją funkcją. W stosunku do przełożonego jest obowiązany do szacunku oraz do podporządkowania się mu w sprawach organistowskich objętych umową o pracę.

29. Organista jest odpowiedzialny za kulturę muzyczną w danej wspólnocie parafialnej. Powinien być animatorem w tej dziedzinie i stale doskonalić swoje umiejętności czyli poziom gry i śpiewu. Jego obowiązkiem jest rozśpiewać parafię, podtrzymywać oraz systematycznie wzbogacać repertuar pieśni, które są zatwierdzone przez odpowiednią władzę kościelną. Ma on w ten sposób ożywiać modlitwę liturgiczną wspólnoty. Swój zawód organista pojmuje jako powołanie do służby Bogu i Kościołowi.

30. Do obowiązków organisty należy:

a) prowadzić śpiew i akompaniament organowy podczas mszy św., nabożeństw i procesji w niedziele i święta oraz w tygodniu, a także w innych formach kultu zgodnie ze szczególnymi ustaleniami zawartymi w aneksie do umowy o pracę;

b) w oparciu o plan opracowany wraz z duszpasterzami i katechetami uczyć parafian, a szczególnie dzieci i młodzież poprawnego wykonywania śpiewów liturgicznych oraz właściwego doboru i prawidłowego wykonywania pieśni kościelnych;

c) kształcić śpiewających podczas liturgii psałterzystów;

d) prowadzić inwentarz instrumentów muzycznych oraz materiałów nutowych i innych pomocy;

e) prowadzić wykaz pieśni stanowiących repertuar śpiewu parafii;

f) dbać o powierzony mu instrument, a także zgłaszać proboszczowi konieczność przeprowadzenia prac remontowych czy konserwatorskich przy instrumencie, zgłoszenie takie powinno być także przedstawione na piśmie Komisji Muzyki Kościelnej;

g) czuwać nad porządkiem na chórze;

h) spełniać osobiście swoje obowiązki, z wyjątkiem okresu uprawnionego urlopu i absencji usprawiedliwionej chorobą względnie innymi ważnymi okolicznościami;

i) brać udział w różnych formach dokształcania organizowanych przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej;

31. Przy poparciu i akceptacji proboszcza lub rektora kościoła organista może prowadzić zespoły śpiewacze, a więc scholę, wielogłosowy chór parafialny, zespoły młodzieżowe, wokalno-muzyczne. Proboszcz lub rektor kościoła powinien z funduszy kościelnych pokryć koszty na materiały nutowe i inne niezbędne pomoce oraz przeznaczyć na cel prowadzonych zespołów odpowiedni lokal.

VIII. UPOSAŻENIE ORGANISTY
32.Aby organista do tak pojętych obowiązków podchodził z pełnym zaangażowaniem, powinien mieć zapewnione swoje prawa, a przede wszystkim uposażenie materialne stosowne do wykształcenia i powierzonych mu obowiązków.

33. Parafie naszej Archidiecezji dysponują następującymi możliwościami wynagrodzenia pracującego organisty:

a) pensja

b)pensja plus zgoda proboszcza lub rektora kościoła na pobieranie ofiar od wiernych, z których organista rozlicza się samodzielnie z Urzędem Skarbowym (śluby, pogrzeby, opłatki, kolęda itp.)

34. Wszelkie zmiany, które zostają wprowadzone w umowie o pracę za porozumieniem stron proboszcz lub rektor kościoła zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej.

35. Wynagrodzenie organisty musi być sprawiedliwe i godne. Należy brać pod uwagę: umiejętność i wykształcenie organisty średnią płacę krajową, sytuację rodzinną oraz wymiar czasu poświęconego wykonywaniu pracy. Wysokość pensji organisty musi regulować poczucie sprawiedliwości społecznej opartej o naukę Kościoła. Opłacanie podatku od pensji organisty jest obowiązkiem parafii i składki ubezpieczeniowej oraz zdrowotnej, zgodnie z przepisami państwowymi

36. Po 25-ciu i 50-ciu latach pracy organisty proboszcz lub rektor kościoła powinien zaznaczyć taki jubileusz przez:

a) powiadomienie o tym wspólnoty parafialnej i Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej

b) udzielenie jubilatowi specjalnej nagrody materialnej w wysokości: 25 lat: 150% wynagrodzenia miesięcznego, 50 lat: 300% wynagrodzenia miesięcznego.

c) zaproponowanie za pośrednictwem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej przyznania odznaczenia papieskiego lub diecezjalnego dla wyjątkowo zasłużonego jubilata.

37. Współmałżonek po zmarłym organiście (organistce) ma prawo do jednorazowej odprawy pośmiertnej według następujących zasad:
a) jeżeli pełnił on funkcję poniżej 10 lat – do 2 – miesięcznej odprawy

b) powyżej 10 lat – do 3 – miesięcznej odprawy

c) powyżej 30 lat – do 6 – miesięcznej odprawy

Odprawę należy wypłacić w ciągu 30 dni od zgonu organisty.

IX. UBEZPIECZENIA I EMERYTURA
38. Każdy organista musi być ubezpieczony według obowiązujących przepisów państwowych, w odniesieniu do rzeczywistej wysokości wynagrodzenia za pracę.
39. Wiek emerytalny organisty wyznaczają przepisy państwowe. Istnieje możliwość zatrudnienia organisty mimo osiągnięcia przezeń wieku emerytalnego, o zatrudnieniu tym decyduje proboszcz lub rektor kościoła. O zwolnieniu lub przejściu na emeryturę organisty należy poinformować Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej.

X. PRAWO DO URLOPU
40. Organiście przysługuje w ciągu roku płatny urlop wypoczynkowy, udzielony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Zastępcę zaproponowanego przez organistę opłaca się z kasy parafialnej.

41. Organiście pracującemu we wszystkie dni tygodnia (w pełnym wymiarze godzin) przysługuje dzień wolny od pracy. W przypadku dwóch kolejnych dni świątecznych proboszcz lub rektor kościoła ma obowiązek udzielić mu dodatkowego dnia wolnego.

42. Z racji wyjazdów służbowych takich jak: dni skupienia o zasięgu diecezjalnym lub rejonowym, doroczne rekolekcje i inne spotkania organizowane przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej, organiście przysługuje zwrot kosztów wyżywienia i podróży wypłacany z kasy parafialnej. Dni te są dla organisty dniami wolnymi od pracy.

XI. ROZWIĄZANIE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO
43. Tak rządca, jak i organista, mogą rozwiązać umowę o pracę zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

44. Powodem do wypowiedzenia pracy organiście może być m. in.:

a) występowanie organisty przeciw nauce Kościoła

b) buntowanie wiernych przeciw duszpasterzom

c) dawanie zgorszenia przez niemoralne życie

d) popełnienie przestępstwa

e) wyraźny brak troski o rozwój śpiewu kościelnego w parafii i zaniechanie ciągłego kształcenia się muzycznego

45. Proboszcz parafii lub rektor kościoła, może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w razie:

a) ciężkiego naruszenia przez organistę obowiązków pracowniczych, w szczególności samowolnego uchylania się od obowiązującej go pracy, stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwym, lub po zażyciu środków odurzających.

b) popełnienia przez organistę w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

46. O zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia proboszcz lub rektor kościoła ma obowiązek zawiadomienia przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, podając równocześnie przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Komisja w ciągu 14 dni powinna zgłosić swoje zastrzeżenia, o ile uzna to za konieczne.

47. Proboszcz lub rektor kościoła w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub z wypowiedzeniem, powinien na piśmie podać organiście przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

48. W przypadku dyscyplinarnego rozwiązania stosunku służbowego, organista obowiązany jest zwolnić mieszkanie służbowe maksymalnie do miesiąca czasu.

49. Najpóźniej na tydzień przed opuszczeniem stanowiska służbowego organista obowiązany jest przekazać proboszczowi lub rektorowi kościoła wszystkie użytkowane instrumenty muzyczne, biblioteczkę muzyczną oraz inne rzeczy stanowiące według spisu inwentarza własność parafii, a które znajdowały się pod opieką organisty.

50. Nie wolno organisty zwolnić z pracy w okresie przedemerytalnym (chyba, że w nadzwyczajnych, dyscyplinarnych okolicznościach) oraz w czasie choroby lub urlopu, zgodnie z przepisami państwowymi.

51. Przy ewentualnej zmianie przełożonego wspólnoty parafialnej, umowa o pracę zachowuje ważność.

52. W przypadku odmowy podpisania przez organistę umowy o pracę według zasad niniejszego regulaminu, uważa się, że wypowiedział on umowę o pracę z terminem 3-miesięcznym.

53. Jeżeli organista dotychczas zatrudniony nie spełnia wymaganych niniejszym regulaminem warunków, szczególnie gdy nie posiada wymaganych kwalifikacji i nie stara się ich uzupełnić, może być zatrudniony na zajmowanym stanowisku jeszcze przez czas uzgodniony z proboszczem lub rektorem kościoła, w którym powinien uzupełnić brakujące mu kwalifikacje. O ile organista po tym okresie nie spełnia wymaganych warunków regulaminowych, podlega zwolnieniu z zajmowanego stanowiska.

XII. PRZEPISY KOŃCOWE
54. W sprawach spornych należy odnieść się do decyzji Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.

55. Wszystkie sprawy związane z umową o pracę regulują przepisy Kodeksu Pracy.

56. Regulamin niniejszy zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Równocześnie z tą chwilą przestaje obowiązywać dotychczasowy regulamin.


knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2 833
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email
Odp: Regulamin organistów w Archidiecezji Krakowskiej
« Odpowiedź #2 dnia: 27-11-2008, 13:36:43 »
Co o tym sądzicie, czy to regulamin korzystny dla Muzyków Kościoła? A dla Muzyki Kościoła?