Autor Wątek: Godzinki o Trójcy Przenajświętszej.  (Przeczytany 11638 razy)

Jantek_gall

 • Gość
Godzinki o Trójcy Przenajświętszej.
« dnia: 07-02-2010, 14:53:12 »
Na Jutrznią.
Zacznijcie wargi nasze z serca skruszonego, Chwalić Boga w osobie troistej jedynego, Wspomóż Trójco najświętsza nas Twoją dzielnością; By nam świat, ciało i czart nie szkodził swą złością. Chwała bądź Bogu w Trójcy świętej jedynemu, Ojcu, Synowi spoinie Duchowi świętemu; Jak była na początku od wieków przedwiecznie, Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.

Hymn.
Witaj Ojcze przetł wieki sam siebie będący, Witaj Synu z Ojca się przedwiecznie rodzący, Witaj Duchu od obu równie pochodzący, Witaj Boże osoby trzy jeden mający. Tyś jest Trójca najświętsza, Bóg jeden nad Ciebie, Nie jest inny pod ziemią, na ziemi, ni w niebie. W Tobie, co jest do Bóstwa, nie masz nic pierwszego, Nie jest większy, nie mniejszy, nie masz pośledniego. Równie wieczne jest bycie każdej Twej osoby, Jedno Bóstwo, Majestat jednakiej ozdoby! Tyś początkiem i końcem stworzenia wszelkiego, Sam jak końca, tak nie masz początku żadnego. Do Ciebie my stworzenia, Twoje się. garniemy, Tobie sercem i czołem pokornem bijemy;
Bądź pochwalon nasz Panie w osobach trojaki,
W Majestacie Twej chwały i w Bóstwie jednaki.
V. Niech będzie pochwalony Bóg w Trójcy świętej jedyny,
R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się:
Boże, który w wyznaniu prawdziwej wiary, dałeś nam poznać Ciebie Ojca przed wieki od siebie będącego,' Ciebie Syna jednorodzonego, i Ciebie Duchu świętego od obu równie pochodzący, trzy osoby, Bóstwo jedno, chwałę jednaką mającego; daj nam prosimy Cię, abyśmy tej wiary mocą, od dusznych i cielesnych przygód, i od śmierci wiekuistej wybawieni byli. Za Twoją łaską Bożą w Trójcy świętej jedyny, który jesteś przed wieki, i królujesz na wieki wieków, Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwę moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. V. Błogosławmy Panu, R. Bogu chwała. V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże,
niech odpoczywają w pokoju wiecznym. R. Amen.

Na Prymę.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzni.)
Hymn.
Witaj Panie, któryś był przed wszystkim stworzeniem, Z takiem jak teraz, Bóstwa Twojego uczczeniem; Nim jeszcze niebo, ziemia i człowiek stworzony, Ty sam w sobie przed wieki byłeś uwielbiony. Tyś był, jesteś i będziesz, zawsze w Trójcy świętej, Bóg jeden, Bóstwa chwały nigdy niepojętej; Stworzyłeś świat i" niebo, nie żebyć dodały Ozdoby, lecz żeby ją z Twojej łaski miały; Nie z potrzeby i człeka chciał mieć, lecz z Boskiego Byś mu pokazał władzę mocarstwa Twojego. Tak, gdy tylko z Twej łaski, nie z zasług wzięliśmy Bycie nasze, o jak Ci dziękować winniśmy? Prosimy Panie, chowaj tych w Twej Opatrzności, Którycheś z woli Twojej stworzył łaskawości,
Bądź pochwalon nasz Panie na wieki żyjący, We trzech osobach jeden przed wieki będący. V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d. R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się:
Boże, który w wyznaniu prawdziwej wiary (jak wyżej.)

Na Tercyą.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzni.)
Hymn.
Witaj Panie z którego, w którym, przez którego, Jest wszystko, co jest tylko rzeczą nazwanego, Aniołów liczne pułki, niebios firmamenta, Dzieło Twych rąk, czworakie także elementa: Niebo słońcem, księżycem, opatrzył gwiazdami, Obdarzyłeś różnemi ziemię żywiołami, Wszystko w wadze i mierze swej ustanowiłeś, A potem na Twój obraz człowieka stworzyłeś, Dałeś mu dary różne: dla straży Anioły, Dla wygody świat cały z wszystkiemi żywioły.
Daj Panie, byśmy zawsze za to dziękowali,
Stworzenia nad Cię Twórcę, więcej nie kochali. Niech nic nam na tym świecie nie będzie milszego, Jak Ciebie chwalić Boga w Trójcy jedynego. Bądź od wszego stworzenia Boże niestworzony,
W jednem Bóstwie, w osobach trzech zawsze chwalony V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d. R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się:
Boże, który w wyznaniu prawdziwej wiary (jak wyżej.)

Na Sextę.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzani.)
Hymn.
Witaj Panie którego jest pełne istności:
Niebo, ziemia i morza głębokie wnętrzności, Ty, co jest stworzonego, Twą mocą wstrzymujesz, Twą dobrocią stworzenia wszystkie zachowujesz.
W każdem z nich jesteś cały, w żadnem nie zamieniony.
Zewnątrz i wewnątrz rzeczy nieograniczony,
Ty wiesz wszystko, u Ciebie czasy nie mijają,
Tak przeszłe jako i przyszłe obecneć zostają.
Tobie lepiej, a niż nam, serc naszych kryjome,
I najmniejsze skłonności zawsze są wiadome.
Przytomnyś wszędzie wszystkim dobrym łaskawością,
Grzesznym i piekłu świętą Twą sprawiedliwością.
Dajże nam Panie bojaźń dla Cię przytomnego,
Byśmy szczerze stronili od grzechu każdego.
A tak Ci damy sławę: bądź wszędzie będący,
Boże chwalon, osoby trzy jeden mający.
V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d.
R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się: Boże, który w wyznaniu prawdziwej wiary (jak wyżej.)

Na Nieszpór.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzni.)
Hymn.
Witaj Panie, którego jednem są stworzone Słowem rzeczy, i jednem mogą być zniszczone. Żadne się woli Twojej nie oprze stworzenie, Jedno w drugie przemienić może Twe skinienie. Świat z Twej woli był za złość potopem zalany, Sodomę pożarł ogień z obłoków zesłany; Żony Lota w słup soli postać obrócona; Nabucbodonozora w woła przemieniona. Wszystko możesz o Panie! oprócz co jest złego, Bo to przymiot i dzieło niedoskonałego. Nic się bez Twej nie dzieje woli, z dopuszczenia Źli czynią, a zaś dobrzy z Twego wspomożenia. Daj Panie, byśmy wiedząc tak Cię. potężnego, Strzegli się być obrazą Majestatu Twego. Bądź chwalona na wieki w Twojej wszechmocności, Jedyna święta Trójco troista w jedności. V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d. R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się: Boże, któryś w wyznaniu prawdziwej wiary (jak wyżej.)

Na Kompletę.
Nawróć do Ciebie Boże w złościach zanurzone Serca ludzkie, ku zgubie wiecznej nakłonione. Wspomóż Trójco najświętsza i t. d.
Hymn.
Witaj Panie, któryś jest Świętym nad Świętymi, Pan nad pany, najwyższy król nad rządzącymi. Niebo, ziemia, podnóżkiem niskiem tronu Twego, Aniołowie posłani rozkazu wszelkiego; Serafinów w światłości orszak niepojęty, Śpiewają: Święty, Święty, Pan zastępów święty. Apostołów, wyznawców grona liczne społem, I męczenników półki Tobie biją czołem.
Koścjół święty na ziemi, tenżeć daje wszędzie, I da pokłon, póki świat na swej osi będzie. Żeś Twórca wszystkich rzeczy, w sądach Twych straszliwy, Sędzia żywych i zmarłych, w wyrokach prawdziwy. Więc i z ust naszych Panie, racz przyjąć te głosy, Na Twą chwałę pokornych serc szczere odgłosy; Święty Bóg, święty mocny, Święty nieśmiertelny; . Bądź chwalon w trzech Bóstwem nierozdzielony. V. Niech będzie pochwalony Bóg i t. d. R. Teraz i na wieki wieków, Amen.
Módlmy się: Boże który w wyznaniu prawdziwej wiary (jah wyżej.)
Ofiarowanie.
Z pokłonem Trójco święta Tobie te godziny Oddajemy, odpuść nam grzehów naszych winy; Prosimy; niech w prawdziwej zawsze wierze trwamy, Niech bez grzechu żyjemy, dobrze umieramy. Broń głodu, moru, wojny; a co potrzebnego Widzisz, daj nam to Panie z miłosierdzia swego.
Modlitwa.
Wierzę o Boże mój! oraz publicznie i uroczyście wyznaję; wierzę, żeś jest Bóg w trzech osobach. Oddaję cześć najwyższą Ojcu Synowi, i Duchowi świętemu. Tak czcząc trzy osoby, jednego tylko i tegoż samego czczę Boga. Wierzę i wyznaję że Syn jest przed wieki zrodzony od Ojca, wierzę i wyznaję, że Duch święty przed wieki pochodzi od Ojca i Syna; wierzę że trzy osoby jedne tylko mają naturę, jednę i tęż samą najwyższą, doskonałość, bez wszelkiej zawisłości, i bez wszelkiego nierówności cienia. Nie pojmuję wprawdzie tej głębokiej tajemnicy, ale wiem o Boże! żeś Ty ją objawił, dosyć mi na tem, nieskończony Twój rozum przekładam nad słabe pojęcie moje, nie mogę, lepiej użyć ograniczonego mego światła, jak gdy je pod Twoją powagę poddaję: nie widzę w prawdzie tego, co wierzę, ale widzę jaśnie, żem wierzyć powinien, i że skoro Ty mówisz do mnie tylko wyroków Twoich słuchać i poddawać im się, należy.

Na Nonę.
Wspomóż Trójco najświętsza (jak na Jutrzni).
Hymn.
Witaj Panie którego zrozumieć imienia Troistego w jedności nie mogą stworzenia. Aniołowie nie całe Twe widzą istności, A jakoż człowiek pojmie Boskie Twe własności, Ty jesteś tym: czym jesteś, jakoś Mojżeszowi Rzekł: dość na tem wszelkiemu przestać dowcipowi. Wszystek jesteś dobrocią, wszystek wszechmocnością, Mądrością, miłosierdziem i sprawiedliwością. A kto i to opowie; na czem się zasadza, Jak się tam sprawiedliwość z miłosierdziem zgadza? Lubo się kochasz w ludziach, lub też zagniewany Jesteś, żadnej sam w sobie nie cierpisz odmiany. Daj Panie, byśmy więcej nie chcieli mądrości, Jako Cię troistego wychwalać w jedności. Bądź od wszystkich o Boże! na wieki chwalony, W jednem Bóstwie, w osobach trzech niewysławiony, V. Niech będzie pochwalony i t. d. R.Teraz i na wieki wieków, Amen,
Wiem, że rozum mój niezmiernie ograniczony, i że Ty nieomylny jesteś. Zdumiewałbym się nawet, gdybym to pojmował, co mi objawić raczysz o nieskończonych doskonało-ściach Twoich, bo jużbyś nie był czem jesteś, gdybyś przestał być niepojętym, a cuda wielkości Twojej nie byłyby więcej cudami, gdyby ich nasz rozum dosięgnąć zdołał. Zamiast płonnego kuszenia się o przeniknienia tak wysokiej tajemnicy, poruczam się całkowicie uczuciu wdzięczności za tę dobroć Twoje, i żeś nam raczył objawić czem jesteś. I czemże to jest człowiek, mój Boże! żeś mu się raczył dać poznać? Zostaję w słodkiej nadziei, że to co teraz niepojmując wierzę, będę za czasem widział i oglądał w niebiesiech. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje po wszystkie wieki wieków, Amen.

Z modlitewnika: Droga do szczęścia prawdziwego. 1853r.

Magda_org

 • Gość
Odp: Godzinki o Trójcy Przenajświętszej.
« Odpowiedź #1 dnia: 10-02-2010, 09:58:01 »
Ja znam inną wersję:

JUTRZNIA:
Z nami dzisiaj niebiosa Stwórcę wysławiajcie,
Dzisiaj i Aniołowie hołd Trójcy oddajcie.

Przybądź nam niepojęty Boże ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN:
Boże Ojcze odwieczny, Tobie cześć i chwała
Tobie, Panie oddaje pokłon ziemia cała.

Tobie wszystkie mocarstwa, nieba Aniołowie,
Śpiewają Serafiny i Cherubinowie.

Święty Pan Bóg Zastępów, święty na wiek święty
Na niebie i na ziemi w chwale niepojęty.

P- Cześć Tobie, o Trójco Święta
W- Teraz i na wieki wieków. Amen.
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Módlmy się. Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W- Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu.
W- Bogu chwała.
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boga w Trójcy Jedynego niech odpoczywają w pokoju.
W- Amen.
P- Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W- Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen

PRYMA:
Przybądź nam niepojęty...

HYMN:
Boże nasz Wszechmogący, ludzi kochający:
Wysłuchaj nas, o Panie, Tobie ufających.

Dałeś na śmierć Jezusa, Syna jedynego;
Grzechy nasze niech zmyje droga męka Jego.

Marnotrawnym więc synom, odpuszczasz przewiny,
Nas do dobrej krainy, kiedyś przyjm jedyny!

P- Odpuść nam, Panie nasze winy.
W- Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom.
P- Panie, wysłuchaj...

TERCJA:
Przybądź nam niepojęty...

HYMN:
Jezu nam narodzony, w Hostii utajony,
Na krzyżu umęczony: "Bądźże pochwalony!"

W Serca świętego ranie, będzie ubłaganie
Naszego dziś wzdychania, Synu Boży, Panie!

Mocą krzyża świętego, uchroń nas od złego,
Każdego grzeszącego, Krwią odkupionego.

P- Jezu Chryste uchroń nas od złego.
W- Udziel nam dzisiaj miłosierdzia Swego.
P- Panie, wysłuchaj modlitwy...

SEKSTA:
Przybądź nam niepojęty...

HYMN:
Duchu Święty, natchnienie, daj i opatrzenie,
Przez łask Twych udzielenie, daj wieczne zbawienie.

Zapal ogień miłości, dar daj roztropności,
I wielkiej cierpliwości, i świętej czystości.

Pociechą zasmuconym, łaską utrapionym,
Przewodnikiem błądzącym, ale Ciebie czczącym.

P- Przyjdź do nas, o Duchu święty.
W- Obdarz nas darami, Niepojęty!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy...

NONA:
Przybądź nam niepojęty...

HYMN:
Boże w Trójcy jedyny, usłysz czuwających
Zbaw nas wszystkich, o Panie, Tobie dziś służących.

Jasna jutrzenka wschodzi, a ciemności nocne,
Usuwa nam sprzed oczu, światło daje mocne.

Chwała Bogu, Synowi, Duchowi świętemu
Niech będzie wielka chwała Bogu jedynemu.

P- Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu.
W- Teraz i zawsze i na wieki wieków.
P- Panie, wysłuchaj modlitwy...

NIESZPORY:
Przybądź nam niepojęty...

HYMN:
Trójco godna chwalenia, prawdziwa wieczności,
Przez Ciebie odkupieni, o święta jedności.

Lud Twój wszystek racz bronić, zbawić i wyzwolić,
Ciebie wszyscy prosimy: Przyjdźże nas obronić!

Ciebie, Boga chwalimy, pieśni Ci śpiewamy,
Hołdy Tobie składamy, w Trójcy wyznawamy.

P- Błogosławmy Boga Ojca, i Syna, i z Duchem Świętym.
W- Chwalmy i wysławiajmy Go na wieki.
P- Panie, wysłuchaj modlitwy...

KOMPLETA:
Niech nas Trójca prześwięta do siebie nawróci
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci!

Przybądź nam niepojęty...

HYMN:
Trzy Osoby cześć mają w Tobie święty Boże,
Co w światłości mieszkają, gdzie nikt przyjść nie może.

Ojcze, litości Bóstwo, miłości jedyna
Wejrzyj na me ubóstwo, na mnie, Twego syna.

Synu Boga, z miłości na ten świat zstąpiłeś
I w największej stałości człeka odkupiłeś.

Zagrzej mnie, Duchu święty, miłością godziwą,
Obrzydź mi grzech przeklęty, daj cnotę prawdziwą.

P- Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W- Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
P- Panie, wysłuchaj modlitwy...

OFIAROWANIE GODZINEK:
Z pokłonem, Trójco święta, ofiarujem Tobie,
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie!

Zachowaj dobry Panie, daj opamiętanie,
Byśmy Tobie służyli i w niebie chwalili.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

ANTYFONA:
Niech będzie błogosławiona Święta, nierozdzielna Trójca,
Teraz, i zawsze, i na wieki wieków Amen.

P- Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów.
W- Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego!
P- Módlmy się. Święty Boże w Trójcy jedyny, działaj w nas, prosimy, z pokorą, podtrzymuj w nas pamięć i wiarę w Twoją obecność i dopomagaj, abyśmy w postępowaniu pamiętali o swojej godności i chrześcijańskim życiem okazali wdzięczność za łaskę Twojego, Boże, życia w nas. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W- Amen!

ZAKOŃCZENIE GODZINEK:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Jaka była na początku, teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

Jantek_gall

 • Gość
Odp: Godzinki o Trójcy Przenajświętszej.
« Odpowiedź #2 dnia: 11-02-2010, 21:02:00 »
Ta wersja wygląda na bardziej współczesną ale tak sobie myślę że warto by było utworzyć kategorię z godzinkami. Są to piękne nabożeństwa jednak przez współczesny pośpiech w liturgii  powoli odchodzą w zapomnienie. Na portalu laudate udało mi się zgromadzić 22 rodzaje godzinek a jeszcze trzy czekają na zeskanowanie i w najbliższym czasie jak Bóg pozwoli zamieszczę je również tutaj. Z tego co się orientuję było około 200 rożnych tekstów, indeks za debiut temu, który dotychczas potrafi bez pomocy biblioteki Jagielońskiej znaleźć 50  ;)

knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2 885
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email
Odp: Godzinki o Trójcy Przenajświętszej.
« Odpowiedź #3 dnia: 12-02-2010, 22:35:34 »
Jantku, to dobra propozycja, utworzyliśmy więc dział "Godzinki" i przy okazji niejako "pokrewny" dział "Litanie"
Zapraszamy do współtworzenia także tych działów :-)

Jantek_gall

 • Gość
Odp: Godzinki o Trójcy Przenajświętszej.
« Odpowiedź #4 dnia: 13-02-2010, 18:50:29 »
Służę czem chata bogata  ;D

knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2 885
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email
Odp: Godzinki o Trójcy Przenajświętszej.
« Odpowiedź #5 dnia: 14-02-2010, 09:59:36 »
Ad maiorem Dei gloriam!!!