Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - PetBra

Strony: [1]
1
Pieśni mszalne / Gdzie szukać nam opieki
« dnia: 22-06-2016, 11:07:55 »
ŚPIEW NA WEJŚCIE
1. Gdzie szukać nam opieki * wśród trosk i łez powodzi, * gdzie, gdy się szczęście rodzi, * znów ronić wdzięczne łzy? * Do Ciebie biegnę, Ojcze, * w radości czy boleści, * bo dłoń Twa szczęściem pieści * i bóle koisz Ty.

GLORIA
2. Chwała, chwała w wysokości Bogu! * Anielskim śpiewem niebiosa grzmią. * Chwała, chwała w wysokości Bogu! * Także i ziemia łączy pieśń swą. * Więc kiedy szczęściem serce wzbiera mi * Ojcze, potężny Tobie hymn mój brzmi: * Chwała w wysokości Bogu!

CREDO
3. Gdy świat w ciemnościach cały był, * Bóg spojrzał wówczas nań * i wyrzekł doń: „Światło się stań!” * Wnet świeci niebios toń; * wnet życie składa Bogu dań, * czując opatrzną dłoń. * I wszystko śpiewa Bogu cześć * i śpieszy hołd Mu nieść, * i śpieszy hołd Mu nieść.

PRZYGOTOWANIE DARÓW
4. Wezwałeś mnie do życia, Panie, * światło Twych nauk dałeś mi, * cóż ja Ci mogę dać w zamianie? * Tylko dziękować po wsze dni, * tylko dziękować po wsze dni. * O, jaka radość! Za Twą miłość * miłości tylko żądasz Ty. * I miłość korna, tylko miłość * osuszyć może smutku łzy, * osuszyć może smutku łzy.

SANCTUS
5. Święty, Święty, Święty, * Święty jest sam Bóg! * Rozkoszą rozbrzmiewa * chór niebiańskich sług; * On sam bez początku * ciągle trwa, On sam, * od wieków świat trzyma, * nie zna czasu tam!

AGNUS DEI
6. Mój Zbawco, Mistrzu, Panie, * wszak powiedziałeś sam, * głosząc słowo zbawienia: * „Pokój mój daję wam!” * Baranku, coś Ofiarą * zmył brzemię naszych zmaz, * udzielaj nam pokoju * i sil Twą łaską nas.

KOMUNIA
7. Gdy widzę ogrom tej opieki, * którą otaczasz mnie i świat, * to przypomina mi się chwila, * gdyś w gronie Twoich uczniów siadł. * Łamałeś chleb i kielich dałeś, * mówiąc: „To Ciało me, ma Krew; * to powtarzajcie po wsze wieki, * bo to miłości mojej siew!”

ZAKOŃCZENIE
8. Panie, Ty przyjąłeś modły, * o, jak błogo duszy mej! * Znów do życia mam ochotę, * tylko łaską wspierać chciej. * Znów odczuwam wszędzie Ciebie, * w każdym miejscu, w każdy czas. * Bo świątynią Twą świat cały, * wszędzie głos Twój wita nas. * Pobłogosław nam, o Boże, * i łaską wytrwania sil, * a podzięką będzie praca, * póki starczy życia chwil! * Póki starczy życia chwil!

(Chorał „Droga do nieba”, tom I, Opole 2008)

2
Pieśni przygodne / Jeszcze raz pozdrowić muszę [nuty]
« dnia: 22-06-2016, 09:26:33 »
1. Jeszcze raz pozdrowić muszę, * Jezu mój, i błagać Cię, * u Twych stóp ukorzyć duszę, * potem stąd oddalić się.
2. Muszę z serca złożyć dzięki * dziś za dobrodziejstwa Twe, * za Twe łaski, co z Twej ręki * spłynęły na życie me.
3. Każda serca mego rana, * wszelka radość duszy mej, * każda boleść mi zadana * znakiem jest miłości Twej.
4. Czy zabierasz co, czy dajesz, * zawsze Ojcem jesteś mi, * duszy się pokarmem stajesz, * a ja przykrość sprawiam Ci.
5. Przebacz mi i w służbę Twoją * dziś mnie znowu przyjąć chciej, * dusza ma własnością Twoją, * Jezu, nie odpychaj jej.

(Chorał „Droga do nieba”, tom I, Opole 2008)

3
(Nowa wersja na mel. „Wale, marny świecie”)

Chcemy dziś pożegnać tańce, zabawy, * Bo się zaczyna czas wewnętrznej odnowy. * Przychodzimy wszyscy przed Twe ołtarze, * By swe umartwienia złożyć Ci w darze.

Wśród zajęć codziennych o wszystko dbamy, * Tylko duszę naszą zaniedbujemy. * Teraz w Wielkim Poście w swej gorliwości, * Posunąć się trzeba w drodze świętości.

Za grzeszne uczynki szczerze żałujemy * I o przebaczenie gorąco prosimy. * Nasz Zbawicielu, spojrzyj łaskawie, * Udzielaj pomocy w życia poprawie.

(po tej zwrotce podnosi się zasłonę wielkopostną i śpiewa się daje)

Na krzyż Chrystusowy oczy podnieśmy * I co za nas cierpiał, tu wspominamy, * Jak wielką ofiarę złożył z miłości, * Aby zmazać nasze grzechy i złości.

Przybity do krzyża o nas pamiętałeś, * Najświętszą Maryję jako Matkę dałeś, * Abyśmy wpatrzeni w Jej święte życie, * Umieli zdobywać cnoty obficie.

Gdy w koronie z ciernia, Jezu, królowałeś, * Ojca Niebieskiego za nas przeprosiłeś, * Aby nam niebo dał z łaskawości, * byśmy się znaleźli w wiecznej radości.

Chwalcie Pana. Modlitewnik używany na Śląsku Cieszyńskim, Katowice 1990, s. 280.

4
Godzinki / Jutrznia w noc Bożego Narodzenia
« dnia: 06-01-2016, 21:17:46 »
K. Panie, otwórz wargi moje!
W. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoją.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

K. Chrystus się nam narodził, pokłońmy się Jemu!
W. Chrystus się nam narodził, pokłońmy się Jemu!

(Wezwanie do chwalenia Boga – ps. 94)
K. 1. Przyjdźcie radośnie śpiewajmy Panu, * Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. / Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

W. Chrystus się nam narodził, pokłońmy się Jemu!
(Powtarza się po każdej zwrotce)

2. Bo Pan jest Bogiem wielkim, * wielkim królem nad wszystkimi bogami. / W Jego ręku głębiny ziemi, * szczyty gór do Niego należą. / Jego własnością jest morze, które sam stworzył, * i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

3. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, * zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. / Albowiem On jest naszym Bogiem, * a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

4. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: * „Niech nie twardnieją wasze serca jak na pustyni, / Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

5. Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt do Mnie budziło * i powiedziałem „Są ludem o sercu błądzącym i moich dróg nie znają”. / Przeto przysiągłem w gniewie, * że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

6. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku i teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Dzień dzisiejszy przypomina * Przyjście na świat Boga Syna, * Dla człowieka mizernego * Zesłał Bóg Syna swojego.

Panna Syna porodziła, * W stajni w żłobie Go złożyła, * Stwórca wszelkiego stworzenia * Nie znalazł w domu mieszkania.

Byśmy zaś wierzyli śmiele, * Iż Bóg ukryty w tym ciele; * Z nieba posłowie wołają, * Zbawcę świata ogłaszają.

Więc wesoło dziś śpiewajmy, * Jezusowi pokłon dajmy. * Chwalmy Go, żyjąc cnotliwie, * Strzegąc praw Jego gorliwie.

Przed wieki z Ojca zrodzony, * Dziś z Dziewicy narodzony; * O Jezu, świata zbawienie, * Racz przyjąć nasze śpiewanie!

K. Chwała Bogu na niebie!
W. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli!

Psalm I
Daj chwałę Bogu żyjące stworzenie, * Bo się dziś zbliżyło twoje odkupienie.

Śpiewajmy Bogu sercem i głosami. * Bo się dziś raczył zmiłować nad nami.

Biedny grzeszniku, bądź już pocieszony, * Bo dziś Zbawiciel świata narodzony.

Przez grzech Adama wszyscyśmy zgrzeszyli, * Przyszedł Zbawiciel, byśmy nie zginęli.

Występki grzeszników przyjął na siebie, * By nas pojednać i posadzić w niebie.
 
Panna poczęła w cudownym sposobie * Zbawcę, zrodziwszy, złożyła Go w żłobie.

Zrodził się Jezus, lecz w nędznym stanie, * Nie w zamku, lecz w stajni ma swe mieszkanie.
 
Przypatrz się pilnie człowiecze żyjący, * Jak się upokorzył Bóg wszechmogący.

Dał ci sam z siebie ten przykład wyborny, * Żebyś nie był pyszny, ale pokorny.
 
Chociaż ubogo był na świat zrodzony, * Przecież przez posłów z nieba ogłoszony.

Na głos anielski idą pastuszkowie, * A na znak gwiazdy ze wschodu Królowie.
 
Zaraz w ubogim domu widzą Pana, * Padają na twarz, zginają kolana.

Żebyś nie wątpił, ale wierzył śmiało, * Iż Bóg i człowiek miał prawdziwe ciało.

Tę tajemnicę dzisiaj rozważajmy, * A Bogu chwałę i dzięki śpiewajmy.

Miło Mu, kiedy śpiewamy gorliwie, * Większą ma chwałę, gdy żyjemy cnotliwie.

Jeśli miłością jak Jezus pałamy, * Jeśli w potrzebach bliźnich wspomagamy.

Gdy powinności nasze wypełniamy, * Wtedy prawdziwie czcząc Go wychwalamy.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była tak i ninie * I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

K. Pasterze chwalili Pana, padając przed Nim na swe kolana!
W. My w Sakramencie ukrytego uwielbiamy, Alleluja, Alleluja!

Psalm II

Chwal, ziemio, Pana, chwalcie niebiosy, * Wołają na nas niebieskie głosy.

Opowiadają światu wesele, * Iż się narodził Bóg w ludzkim ciele.

Cieszcie się, którzy Pana kochacie, * Jeżeli Jego prawa słuchacie.
 
Cieszcie się, którzy Pana szukacie, * Gdy czyniąc dobrze, zła unikacie.

Cieszcie się, którzy Panu służycie, * Chodźcie, czeka was w ubogiej chacie.
 
Cieszmy się wzajem, bo Pan Bóg jest z nami, * Jeżeli miłość jest między nami.

Zatem odrzućmy grzechowe brudy, * A dawne życia poprawmy wady.
 
Odstąpmy złego, żyjmy cnotliwie, * Cieszyć się będziem w Bogu prawdziwie.

Dziś się odródźmy w nowego człowieka, * Bo tego od nas Zbawiciel czeka.
 
Próżną nadzieją będziesz się łudzić, * Jeśli chcesz Bogu i światu służyć.

Wesoło w niebie, że się Bóg rodzi, * Który od grzechu świat wyswobodzi.
 
I my weselem świat napełniajmy, * Chwałę i pieśni Bogu śpiewajmy.

Pokój na ziemi i zgoda wszędzie, * Wzajemna miłość niech zawsze będzie.
 
Gdy w nędzy widzisz brata twojego * Wspomóż go, wtedy nie stracisz jego.

Bo nas Pan Jezus tak umiłował, * Że zstąpił z nieba, by nas ratował.
 
Chwała bądź Bogu itd.

K. Przez Twe, Chryste, narodzenie.
W. Daj nam grzechów odpuszczenie, przemień nas w nowe stworzenie.

Psalm III

A nam dał Pan Bóg dożyć dnia tego, * Gdy zesłał na świat Syna swojego.
 
Chodźmy do Niego jako pastuszkowie, * Chodźmy jak słabi i żebraczkowie.

Przypatrzmy Mu się, jak skromnie leży, * Nie ma wygody, w biednej odzieży.
 
A mówmy w sercu: Twą miłość, Boże, * Któż godnie głosić i chwalić może?

Myśmy zgrzeszyli, Ty pokutujesz, * Niedolę cierpisz, bo nas miłujesz.
 
Chcesz chętnie Pana okryć nagiego, * Okryj sierotę lub ubogiego.

Nie trzeba Pana szukać z daleka, * Bo jest przed nami i tu nas czeka.
 
On na ołtarzu jest utajony; * Który z Dziewicy był narodzony.

Tu jak w Betlejem przed tym ołtarzem, * Na twarze nasze padajmy razem.

W ofierze nieśmy serca skruszone, * Życie cnotliwe, nienaruszone.

Tutaj potrzeby nasze składajmy, * Tutaj o pomoc szczerze wołajmy.
 
Broń nas od grzechu, prosimy, Panie, * Co popełnione – nie wspomnij na nie.

Daj żyć cnotliwie, pełnić Twe prawa; * Tyś nasza pomoc i nasza sława.
 
Oświeć nasz rozum, byśmy Cię znali, * A znając jako Ojca kochali.

Bądź przy nas, kiedy zaczniemy sprawy, * A gdy skończymy, bądź nam łaskawy.
 
Oddal powietrze i krwawe wojny, * Niech nasza ziemia da owoc hojny.

Jezu najmilszy przez Twe narodzenie, * Daj nam swą łaskę, potem zbawienie.
 
Chwała bądź Bogu itd.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy obchodząc pamiątkę narodzenia Jednorodzonego Syna Twojego, mogli się cieszyć pokojem, który przez Niego przyszedł na ziemię. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Chwalcie Pana. Modlitewnik używany na Śląsku Cieszyńskim, Katowice 1990, ss. 251-257.

Strony: [1]