Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - knrdsk1

Strony: 1 ... 102 103 [104] 105 106
2576
Uwaga! Poniższy tekst to kompilacja współczesnej krótkiej wersji (tu: pierwsze 3 zwrotki) i wersji oryginalnej (bez zwrotek 2 i 3).

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony,
Gdzie Bóg, Król świata całego * Dokonał życia swojego.

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony;
Ta sama Krew Cię skropiła, * Która nas z grzechów obmyła.

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony;
Z Ciebie moc płynie i męstwo, * W Tobie jest nasze zwycięstwo.

4. Krzyżu przedziwny, drzewo poświęcone, * Krwią przenajświętszą Baranka skropione,
Że sam Zbawiciel na Tobie * Umarł i poświęcił Ciebie.

5. Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe, * Na sobie niosąc zbawienie światowe;
Na Tobie Jezus spoczywał, * Gdy w gorzkich mękach umierał.

6. Krzyżu, na którym panieńskie rodzenie * Od Matki bierze smutne rozłączenie,
Z ran wylewa krwi strumienie * Na grzechów naszych zgładzenie.

7. Krzyżu, którym się my wierni szczycimy, * Tym znakiem wszyscy święci są znaczeni,
Tym znakiem siebie zdobimy, * Gdy krzyż na czole kładziemy.

8. W tym znaku pewni zbawieni będziemy, * Tym znakiem czarty odpędzać możemy;
Krzyż święty wszystko zwojuje, * Precz wszystko zło odstępuje.

9. Drzewo żywota wśród raju stojące, * Rozkoszny owoc światu przynoszące,
Tyś na górze Kalwaryi * Nosiło owoc Maryi.

10. Na wieczne czasy i przez miliony, * Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Tyś jest znak tryumfujący, * Radość wiernym przynoszący.

11. O Trójco Święta, Boże nieskończony, * Daj nam posiłek, ratuj lud strapiony,
Przez znamię krzyża świętego * Wyrwij nas od wszego złego.

12. Kłaniamć się, Chryste, błogosławię Tobie * Żeś przez krzyż święty świat odkupił Sobie;
Przez Krzyża Twego noszenie * Osłódź wiernym utrapienie.

13. Więc, ach mój Jezu, Krzyż Twój całujemy, * Sercem i usty Tobie dziękujemy,
Krzyża się Twego trzymamy, * Zmiłuj się Jezu nad nami!

14. Jezu, do Krzyża gwoźdźmi przykowany * Wyraź na duszy swe najświętsze rany
A w dzień skonania naszego * Przyjmij do Królestwa swego. Amen.

2577
1. Króla wznoszą się znamiona * Tajemnica Krzyża błyska, * Na nim życie śmiercią kona * Lecz z tej śmierci życie błyska.

2. Poranione ostrzem srogim * Włóczni co Mu bok przeszywa, * Aby nas pojednać z Bo-giem * Krwią i wodą hojnie spływa.
3. Już się spełnia wieczne słowo * Pieśni, co ją Dawid śpiewa * Głośną na świat cały mową, * Oto Bóg królował z drzewa.

4. Drzewo piękne i świetlane * Zdobne w cną purpurę Króla * Z dostojnego pnia wybrane * Święte członki niech otula.

5. O szczęśliwe, bo ramiony * Dzierżąc, waży Boskie ciało, * Okup świata zawieszony * I łup piekłu odebrało.

6. Krzyżu bądźże pozdrowiony * O nadziejo Ty jedyna, * Dobrym łaski pomnóż plony, * Z grzesznych niech się zmyje wina.

7. Ciebie, Trójco, coś żywota * Źródłem, świat niech sławi cały, * Przez Krzyż święty otwórz wrota * Do zwycięstwa i do chwały. Amen.

2578
1. Bądź mi litościw, Boże nieskończony, * Według wielkiego miłosierdzia Twego,
Według litości Twej niepoliczonej * Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny, * Oczyść mię z brudu, w którym mię grzech trzyma, * Bo ja poznaję wielkość mojej winy, * A grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

3. Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony, * Boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa,
Którąć przyniesie grzesznik uniżony, * By nie mówiono, że nie trzymasz słowa.

4. Wspomnij, żem w grzechu od matki poczęty, * Stąd mi zła skłonność; chociaż z drugiej strony, * Że lubisz prawdę Twej mądrości świętej * I Twych tajemnic jestem nauczony.

5. Jak trędowatych mię pokropisz zielem, * Serce me nad śnieg będzie wybielone;
Tak uszy moje napełnisz weselem * I pocieszą się kości poniżone.

6. Odwróć Twarz Twoją od przestępstwa mego * I wszystkie moje pomaż nieprawości,
Stwórz serce czyste, warte Boga swego, * A ducha prawdy w moje wlej wnętrzności.

7. Nie oddalaj mię od ojcowskiej twarzy, * Nie chciej mi bronić Twojego natchnienia;
Wróć radość, którą niewinność nas darzy, * I racz mię w duchu utwierdzić rządzenia.

8. Chciej mi otworzyć usta moje, Panie, * Bym śpiewał chwałę Twojego Imienia;
Jeśli chcesz ofiar, wszak na nie mię stanie, * Lecz nie tak miłe są całopalenia.

9. Ofiara Bogu: żalem zdjęta dusza, * Serce skruszone i upokorzone,
To do litości najprędzej Go wzrusza, * Te dary miłe, przed Nim położone. Amen.

2579
Pieśni na Wielki Post / Odp: Ach mój Jezu
« dnia: 27-05-2007, 16:37:38 »
Tekst wg Śpiewnika Pelplińskiego:

PIEŚNI O MĘCE PAŃSKIÉJ
PIEŚŃ IX.

        Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz w Ogrójcu zekrwawiony! *
Tam Cię aniół w smutku cieszy, skąd był świat pocieszony. *
Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu,
pociesz mnie, * bo Cię kocham serdecznie.

        Ach, mój Jezu, co za boleść cierpisz w ostréj koronie! *
Twarz najświętsza zekrwawiona, głowa wszystka w krwi tonie. *
Przyjdź, mój Jezu  i t. d.

        Ach, mój Jezu, jakeś srodze do słupa przywiązany, * Za
tak ciężkie grzechy nasze okrutnie biczowany. * Przyjdź,
mój Jezu   i t. p.

        Wychodzisz, mój drogi Jezu, na górę Kalwaryjską, * Trzy-
kroć pod ciężarem krzyża upadasz bardzo ciężko. * Przyjdź,
mój Jezu   i t. d.

        A gdy, mój najmilszy Jezu, na krzyżu już umierasz, *
Dajesz ducha Ojcu w ręce, grzesznym niebo otwierasz. * Przyjdź,
mój Jezu   i t. d.

        Ach, mój Jezu, gdy czas przyjdzie, że już umierać trzeba,
* Wspomnij na Swą gorzką mękę, nie chciej zawierać nieba. *
Przyjdź, mój Jezu   i t. d.

        A gdy, mój najmilszy Jezu, na straszny sąd staniemy, *
Zmiłujże się nad duszami w czyścu zostającymi: * Wieczny
pokój, wieczny pokój, wieczny pokój daj im, Panie, * W niebie
odpoczywanie.   Amen.

2580
1. Zdrowaś Maryja, Bogarodzico!
Błagamy Ciebie, święta Dziewico,
Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,
Módl się za nami, Zdrowaś Maryja!

2. Wśród czystych duchów, w obliczu Pana,
Tyś przenajświętsza, niepokalana,
Jak w pośród kwiatów wonna lilija,
Jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryja!

3. Ty, coś karmiła świata zbawienie,
I nam, jak Matka, daj pożywienie,
Niech brak żywności nas nie zabija,
Broń nas od głodu, Zdrowaś Maryja!

4. Ty, coś płakała nad śmiercią Syna,
Przez twe łzy gorzkie, Matko jedyna,
Oddal śmiertelność, co lud zabija,
Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja!

5. Ty, coś płomieni innych nie znała,
Tylko miłością Boską pałała,
Spraw, niechaj pożar dom nasz omija,
Broń nas od ognia, Zdrowaś Maryja!

6. Ty w całym życiu łagodna, cicha,
Daj, niech pokojem kraj nasz oddycha,
Niech duch niezgody nas nie rozbija,
Broń nas od wojny, Zdrowaś Maryja!

7. Ty, coś Chrystusa w łonie poczęła,
Pokorą życia wśród nas słynęła,
Chroń nas od pychy, wdzięczna lilijo,
Daj bratnią miłość, Zdrowaś Maryja!

8. Ty, coś ubóstwem była odziana,
Chroń od chciwości, cechy szatana,
Zasłoń od nędzy, co lud zabija,
Daj mierność w życiu, Zdrowaś Maryja!

9. Królowo nasza wśród Cherubinów,
Usłysz głos ziemi nieszczęsnych synów,
Co się do tronu Twojego wzbija,
Ratuj nas, Matko, Zdrowaś Maryja!

10. Niech nasze ziemskie znikną cierpienia,
Spuść nam z niebiosów gwiazdkę zbawienia,
Niechaj zgryzota dom nasz omija,
Zasłoń swą tarczą, Zdrowaś Maryja!

11. Błogosław ziemię, ojczyste łany,
Cele godziwe i kraj kochany,
Błogosław naród, wdzięczna lilijo,
Boś nam Królową, Zdrowaś Maryja!

12. Dzięki, Ci Matko, nasze składamy,
Za to, co w życiu z Twej łaski mamy,
Niech Twoja litość zawsze nam sprzyja,
Wspomóż nas wiernych, Zdrowaś Maryja!

2581
1 Zawitaj, Matko Różańca świętego,
Przybytku Boga w Trójcy jedynego;
Ucieczko nasza w życia doczesności,
O Cedrze czystości!

2. Najozdobniejsza Różo ogrodowa,
Najprzyjemniejsza różdżko Aronowa,
Wonność balsamu, balsam przechodząca,
Matko kochająca!

3. Za nic są w oczach naszych ziemskie rzeczy,
Gdyż nic z nich duszy naszej nie uleczy;
Lecz życie łaski daje nam Królowa,
Matka Różańcowa.

4. O, jak są miłe i słodkie wyrazy,
Które śpiewamy sto pięćdziesiąt razy,
W tych tajemnicach róża się rozwija,
Jezus i Maryja.

5. Wiedzieć potrzeba, że Różaniec święty
Nie ludzkie dzieło, choć od ludzi wzięty,
Lecz go natchnęła dobroć niepojęta,
Sama Trójca Święta.

6. Który za prezent Panna odebrała
Dominikowi z rąk swoich oddała
Przy licznych świadkach, przy niebieskiej tłuszczy
w Karkasońskiej puszczy.

7. Dominik święty nam zaś ufundował,
Z wielkiemi łaski uprzywilejował.
Tym, którzy wiernie niewinnie poczętej
Służą Pannie Świętej.

8. Prześliczna Różo anielskiej czystości,
Chciej nas zachęcić do świątobliwości,
Byśmy tu stale Ciebie wychwalali,
Pilnie pozdrawiali.

9. Nas braci, siostry Różańca Świętego
Racz przyjąć pod płaszcz miłosierdzia twego,
Gdy Syn Twój miły będzie dekretować,
Raczże nas ratować.

10. A ci, którzy się z światem pożegnali
A Twoje Imię żyjąc wychwalali,
Niechże im świeci światłość wiekuista,
O Panno przeczysta! Amen.

2582
1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo,
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W Ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

2583
1. Zawitaj, Królowo Różańca świętego,
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!
Zawitaj, bez zmazy lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

2. Panno nad pannami, Święta nad świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

3. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Królowo, śliczna Matko Boska,
Raju rozkosznego lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

4. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa,
Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa,
Najwdzięczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

5. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie,
Która w różańcowej królujesz koronie,
Święta nad świętymi, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

2584
1. Idźmy tulmy się jak dziatki
Do serca Maryi Matki,
Czy nas nęka życia trud,
Czy to winy czerni brud.
Idźmy, idźmy ufnym krokiem,
Rzewnym sercem, łzawym okiem,
Serce to zna dzieci głos,
Odwróci bolesny cios.

2. Ach, to Serce dobroć sama,
Najczulszej z córek Adama,
Jest otwarte w każdy czas,
Samo szuka, wzywa nas.
Pójdźcie do mnie, dziatki moje,
Wyczerpnijcie łaski zdroje;
Kto mnie znajdzie, życie ma,
Temu Syn zbawienie da.

2585
1. Cześć Maryi, cześć i chwała,
Pannie świętej cześć!
Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała,
hołd jej spiesz się nieść!

2. Jej to ręce piastowały
Tego, co ten świat
Stworzył wielki i wspaniały,
Syn Jej a nasz brat.

3. On jak Matkę ją miłował,
w posłuszeństwie żył.
Każde słowo Jej szanował,
chociaż Bogiem był.

2586
X.M.M.Mioduszewski

O Gospodze uwielbiona!
   Nad niebiosa wywyższona;
   Stwrórcęś swego porodziła,
   Mlekiemeś go swem karmiła.
Co Ewa smętna straciła,
   Tyś przez Syna naprawiła;
   Oknem się stałaś do nieba,
   Smucić się nam nie potrzeba.
Drzwiamiś Króla niebieskiego
   I fórtą Raju świętego;
   Wszyscy jej ludzie śpiewajcie,
   Bo przez nią zbawienie macie.
Maryja Matko miłości!
   Matko wszelakiej litości!
   Broń nas od skonania złego,
   I od czarta przeklętego.
Maryja Panno nad Panny,
   Niech twój Syn przez cię błagany,
   Wszystkie winy nam odpuści,
   A do łaski swej przypuści.
Przez Syna Panno twojego,
   Ojca i Ducha świętego,
   Przybądź na nasze skonanie,
   A daj dobre dokonanie.
Chwała bądź Panu naszemu
   Z Dziewice narodzonemu,
   I Ojcu jego wiecznemu,
   Także Duchowi świętemu.

2587
1. Królowej Anielskiej śpiewajmy,
Różami uwieńczmy Jej skroń;
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń:
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
bądź Ty zawsze Matką nam,

2. Przez Ciebie, o Matko miłości,
Łask wszelkich udziela nam Bóg,
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich nóg;
O lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
wszelkich cnót rozlewasz woń.

3. O Tronie Ty Boga wiecznego,
O słońce nadziei i łask,
O Różdżko przedziwna Jessego,
Jak wielki cnót Twych jest blask!
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam!

2588
Tekst i melodia (nuty i mp3) znajdują się TUTAJ

2589
1. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi,
niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi!
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.

2. Do kogóż mamy wzdychać nędzne dziatki,
tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
u której Serce otwarte każdemu,
a osobliwie nędzą strapionemu.

3. Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości,
by nas Bóg karał rózgą surowości,
lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.

4. Ty masz po sobie i Ojca i Syna,
snadnie Go Twoja przejedna przyczyna,
gdy Mu przypomnisz, jakoś Go karmiła,
łatwo Go skłonisz, o Matko przemiła.

5. Dla Twego Serca wszystko Bóg uczyni,
daruje plagi, choć człowiek zawini;
jak Cię, cna Matko, nie kochać serdecznie,
gdy się skryć możem pod Twój płaszcz
bezpiecznie.

6. Ratuj nas, ratuj, Matko ukochana,
zagniewanego gdy zobaczysz Pana,
mieczem przebite pokazuj Mu Serce,
gdyć Syna na krzyż wbijali morderce.

7. Dla tych boleści, któreś wycierpiała,
kiedyś pod krzyżem Syna swego stała,
Bóg nam daruje, byśmy nie cierpieli,
cośmy wytrzymać za złość naszą mieli.

8. A gdy ujdziemy tak gniewu, jak chłosty,
pokaż nam Matko tor do nieba prosty;
niechaj to Serce, z którego opieki
dotąd żyjemy, kochamy na wieki!

2590
1. Weź w swą opiekę nasz Kościół święty,
Panno Najświętsza, niepokalana;
Niechaj miłością każdy przejęty
Czci w nim Jezusa, naszego Pana.

2. Niech Serce Twoje Ojca Świętego
Od nieprzyjaciół zasadzki chroni;
Niech się do Pana modli za niego,
Od złej przygody niechaj go broni.

3. I kraj ten cały i lud Twój wierny,
Tobie, o Mario, dziś polecamy,
Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny,
Którego przez Twe serce błagamy.

4 W jedną rodzinę połącz nas w niebie,
W wiecznej świątyni Syna Twojego,
Byśmy, Maryjo, chwalili Ciebie
U tronu Boga, Pana naszego!

2591
1. Matko niebieskiego Pana,
Ślicznaś i niepokalana,
Jakie wieki, czas daleki,
Czas niemały, gdy świat cały
Nie słyszał.

2. Wszystkie skarby, co są w niebie,
Bóg wydał, Panno, dla Ciebie,
Jak bogata z słońca szata,
Z gwiazd korona upleciona
Na głowie.

3. Miesiąc swe ogniste rogi
Skłonił pod Twe święte nogi,
Gwiazdy wszystkie asystują,
Bo Królowę w niebie czują
Nad sobą.

4. Przez Twą poważną przyczynę
Niech nam Bóg odpuści winę.
Uproś pokój, Panno święta,
Boś bez zmazy jest poczęta,
Maryja.

2592
wg X.M.M.Mioduszewskiego, mel. własna lub na mel. "Wesoły nam dzień dziś nastał"

Pamiątkę dnia Świątecznego, Zesłania Ducha Świętego, z Kościołem dziś obchodzimy, i dawcę darów wielbimy, Alleluja, Alleluja!

W tym dniu gdy się wraz modlili Apostołowie, w tej chwili Szum powstaje - płomieniste widzą języki ogniste All.

Boskim ogniem zapaleni, Duchem Świętym napełnieni, Śmiało wśród tłumu wielkiego, głoszą Ukrzyżowanego All.

Piotr święty jednym kazaniem, Ducha świętego działaniem, Tak wpływa na słuchające, że nawraca trzy tysiące All.

A gdy mają rozkaz dany, rozejść się między pogany, Tam mocą słowa i cudów, nawracają mnóstwo ludów All.

Twoje to są dziwne sprawy, Duchu Święty Boże prawy, Spuść i na nas twe promienie, a wnet znikną błędów cienie All.

2593
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas,
Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz twych nie szukam ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie żywy, życiem swym darzący nas,
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

6. Ty, co jak Pelikan Krwią swą karmisz lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud,
Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

2594
1. Witam Cię, witam Przenajświętsze Ciało,
któreś na krzyżu sromotnie wisiało
Za nasze winy, Synu jedyny,
Ojca wiecznego, Boga prawego,
Zbawicielu świata.

2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu,
W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu;
Żebrzem litości i Twej miłości,
Byś gniew swój srogi, o Jezu drogi,
Pohamować raczył.

3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi,
Nie racz pogardzać prośbami naszymi;
Zgrom hardych siły, daj pokój miły,
Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady
Spośród ludu swego.

4. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie,
Ratuj nas, ratuj, dobrotliwy Panie!
Niech z Ciała Twego, Przenajświętszego
Posiłek mamy i oglądamy
Ciebie łaskawego. Amen.

2595
Pieśni do Najświętszego Sakramentu / Upadnij na kolana
« dnia: 27-05-2007, 15:58:26 »
1. Upadnij na kolana,
Ludu czcią przejęty,
Uwielbiaj swego Pana:
Święty, Święty, Święty!

2. Zabrzmijcie z nami Nieba,
Bóg nasz niepojęty
W postaci przyszedł chleba,
Święty, Święty, Święty!

3. Powtarzaj, ludzki rodzie,
Wiarą przeniknięty,
Na wschodzie i zachodzie:
Święty, Święty, Święty!

4. Pan wieczny zawsze, wszędzie
Ku nam łaską zdjęty,
Niech wiecznie wielbion będzie,
Święty, Święty, Święty!

2596
1. U drzwi Twoich stoję, Panie,
czekam na Twe zmiłowanie.

2. Któryś pod postacią chleba
prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

3. W tej Hostyi jest Bóg żywy,
choć zakryty, lecz prawdziwy.

4. W tym Najświętszym Sakramencie
z nieba stawa w tym momencie.

5. Jak wielki cud Bóg uczynił,
że chleb w Ciało swe przemienił,

6. A nam pożywać zostawił,
ażeby nas przez to zbawił.

7. Święty, mocny, nieśmiertelny,
w Majestacie swym niezmierny.

8. Aniołowie się lękają,
gdy na Jego twarz patrzają.

9. Wszyscy niebiescy Duchowie
lękają się i królowie.

10. Niebo, ziemia ani morze
pojąć, co jest Bóg, nie może.

11. Żaden z wojska anielskiego
nie dostąpił nigdy tego

12. Czego człowiek dostępuje,
Ciało i Krew gdy przyjmuje.

13. Jam nie godzien, Panie, tego,
abyś wszedł do serca mego.

14. Rzeknij tylko słowo swoje,
a tym zbawisz duszę moją.

15. Kłaniam się Tobie samemu,
bądź miłościw mnie, grzesznemu.

16. Niechaj żyję z Tobą Panem
aż na wieki wieków. Amen.

2597
1. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
Na wieczne czasy niech nie ustanie.

2. Tobie dziś dajem z wojskiem tych ludzi
Pokłon i pienie, my, Twoi słudzy.

3. Dziękując wielce Twej wielmożności
Za ten dar zacny Twej wszechmocności.

4. Żeś się darował nam nic niegodnym
W tym Sakramencie nam tu przytomnym.

5. Raczyłeś zostać w takiej postaci,
Nie szczędząc siebie dla nas swych braci.

6. Przyszedłszy na świat, Pan wiecznej chwały,
Zaznałeś wiele nędzy niemałej.

7. Dałeś się potem z wielkiej miłości
Na męki srogie bez wszej litości.

8. Dałeś swe Ciało, by krzyżowano,
I Krew najświętszą, by ją przelano.

9. Wstępując potem do chwały wiecznej,
Zostawiłeś nam ten to dar zacny.

10. Na co my patrząc w tym Sakramencie
Z pociechą wielką serce nam rośnie.

11. Tobie my, Boże, teraz śpiewamy,
Przed Twą światłością nisko padamy.

12. Użycz nam łaski, wszechmocny Boże,
Bez Twej pomocy człek nic nie może.

2598
1. Sław, języku, tajemnicę
Ciała i najdroższej Krwi,
Którą jako łask krynicę
Wylał w czasie ziemskich dni
Ten, co Matkę miał Dziewicę,
Król narodów godzien czci.

2. Z Panny czystej narodzony,
Posłan zbawić ludzki ród,
Gdy po świecie na wsze strony
Ziarno słowa rzucił w lud,
Wtedy cudem niezgłębionym
Zamknął swej pielgrzymki trud.

3. W noc ostatnią przy wieczerzy
Z tymi, których braćmi zwał,
Pełniąc wszystko jak należy,
Czego przepis prawny chciał,
Sam Dwunastu się powierzył
I za pokarm z rąk swych dał.

4. Słowem więc Wcielone Słowo
Chleb zamienia w Ciało swe,
Wino Krwią jest Chrystusową,
Darmo wzrok to widzieć chce:
Tylko wiara Bożą mową
Pewność o tym w serca śle.

5. Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz,
Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas,
Co dla zmysłów niepojęte
Niech dopełni wiara w nas.

6. Bogu Ojcu i Synowi
Hołd po wszystkie nieśmy dni,
Niech podaje wiek wiekowi
Hymn tryumfu, dzięki, czci,
A równemu im Duchowi
Niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.

2599
1. Rzućmy się wszyscy społem,
Uderzmy w ziemię czołem,
Dając pokłon Najwyższemu
W Sakramencie ukrytemu
Panu naszemu.

2. Wszak pod utratą nieba
Wierzyć każdemu trzeba,
Że pod tymi przymiotami
Chleba, wina, jest Bóg z nami,
Choć utajony.

3. A jeśli kto nie wierzy,
Ma z ostatniej wieczerzy
Jasny dowód, co się stało,
Że wino w Krew, a chleb w Ciało
Bóg swe przemienił.

4. I tę moc dał kapłanom,
Nie królom ani panom,
Aby oni poświęcali
I nam grzesznym rozdawali
Ciało, Krew Pańską.

5. O jaka to moc wielka,
Niech uzna dusza wszelka:
Że to kapłan słowem sprawi,
Iż się Chrystus zaraz stawi
Z nieba na ołtarz.

6. Oto tu obecnego
Mamy Boga naszego,
Który stanął w tym momencie
W przenajświętszym Sakramencie
Na tym ołtarzu.

7. Nuż królowie i pany,
I wszystkie ludzi stany,
Upadajcie na kolana,
Uznawajcie swego Pana
I Zbawiciela.

8. Oto tu Aniołowie,
Z nieba święci duchowie,
Panu swemu asystują,
Jego godność adorują
Choć niewidomie.

9. Więc i my się korzymy,
Dzięki Panu czynimy;
Niech Ci za Twą łaskę Panie,
Chwała w niebie nie ustanie
Na wieki wieków. Amen.

2600
1. Pan Jezus już się zbliża,
Już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
Z radości serce drży.
O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie,
O Jezu wspomóż łaską,
Bym godnie przyjął Cię.

2. Nie jestem godzien, Panie,
Byś w sercu moim był;
Tyś Królem wszego świata,
A jam jest marny pył.
O szczęście niepojęte...

3. Gdy wspomnę na me grzechy,
Ze żalu płyną łzy,
Bom Serce Twoje zranił,
O Jezu, odpuść mi!
O szczęście niepojęte...

4. Pragnąłbym Cię tak kochać,
Jak Ty kochałeś mnie,
Przyjm serce me oziębłe,
A daj mi Serce Twe!
O szczęście niepojęte...

Strony: 1 ... 102 103 [104] 105 106