Autor Wątek: Uroczystość Bożego Ciała w/g modlitewnika z 1882 r.  (Przeczytany 3197 razy)

Jantek_gall

 • Gość
NABOŻEŃSTWO W UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA.
Modlitwa przed procesyą.
Wielka jest tajemnica, i wielka miłość Twoja, o Panie! których pamiątkę dziś kościół uroczyście obchodzi, Twoja o Jezu! przytomność w najświętszym Sakramencie, jak jest pełną, tajemnic, tak i pełną miłości. Twoje przebywanie na ziemi było krótkie; a chciałeś być z nami aż do końca wieków.  Twojej widzialnej obecności musiałeś nas pozbawić,, gdy wstąpiłeś do nieba; lecz mądrość i miłość Twoja wynalazła środek pozostania z nami niewidzialnie w sposób tajemniczy, to jest: w Sakramencie pod postacią chleba i wina utajony, a, obecny z bóstwem i człowieczeństwem. Tak jest: Ty chciałeś być z każdym najściślej złączonym, ktoby tylko wierzył w Ciebie. Tak ukochałeś ludzi, że im dałeś tę obietnicę: „Moje Ciało będzie dla was prawdziwym pokarmem, a Krew moja prawdziwym napojem; a kto pożywa Ciało moje i pije Krew moją, ten mieszka we mnie, a ja w nim; ten żyć będzie na wieki," Jakże dobrotliwie o Zbawicielu mój! spełniłeś to przyrzeczenie, gdy na ostatniej wieczerzy, rzeczywiście dałeś pierwszy raz Ciało i Krew Twoją za pokarm i napój! Wziąwszy chleb w ręce swoje, złożyłeś dzięki, pobłogosławiłeś i rzekłeś: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, A Potem wziąłeś kielich i rzekłeś: „Pijcie z niego wszyscy, to jest Krew moja nowego przymierza, która za wąs i za wielu wylaną będzie, na zgładzenie grzechów. Ile razy to czynić będziecie, czyńcie na moją pamiątkę." Niech Ci będzie cześć i chwała Zbawicielu! za ustanowienie tej tajemnicy, w której nam dajesz Ciało i Krew Twoją; Twoje bóstwo i człowieczeństwo utajone pod postacią chleba i wina. Cześć Ci oddaję i pokłon o Boże utajony w najświętszym Sakramencie! Nie widzą Cię wprawdzie oczy moje, ale Cię widzi wiara moja bo mocno wierzę że jesteś z bóstwem i człowieczeństwem obecny w tym Sakramencie.
„Ile razy to czynić będziecie, czyńcie na moją pamiątkę." Tak mówiłeś o Panie! do uczniów, i rozkazałeś im czynić podobnie, i dałeś im i ich następcom moc do czynienia tego coś Ty uczynił, do przeistaczania chleba w ciało, a wina w krew Twoją. Świętym i czcigodnym pozostanie zawsze dla mnie ten akt, w którym odbywa się ofiara nowego przymierza, a chleb i wino przemienia się w Ciało i Krew Zbawiciela mojego; świętą i czcigodną każda uroczystość w której bywasz obnoszony utajony w Sakramencie, aby Ci oddać cześć i uszanowanie, jako królowi i Panu naszemu ; świętem i czcigodnem każde miejsce, każdy kościół gdzie się zachowywa ta tajemnica; świętym i czci godnym ten akt, kiedy się zbliżam do tej tajemnicy i przyjmuję Ciało i Krew Zbawiciela mojego. Sprawże to łaską, swoją, o Panie! abym godnie przystępował do stołu Twego; bo kto niegodnie pożywa ten pokarm, i pije z kielicha, ach! ten sobie pożywa i pije sąd i potępienie. Uchrońże mnie, o Boże! od takiego grzechu, a spraw, aby nam się to nie obracało z naszej winy na sąd i potępienie, co ustanowiłeś dla naszego zbawienia. Nie, o Panie! pierwej się troskliwie doświadczać będę, nim się zbliżę do pożywania tego pokarmu; pierwej przez szczerą spowiedź sakramentalną oczyszczę z grzechów dusze moją; pierwej się przysposobię przez serdeczne nabożeństwo, a dopiero błagać Cię będę o Panie! w mojej niegodności: uczyń mnie godnym przystąpić do stołu Twojego! a wtedy ufny w miłosierdzie Twoje, zbliżę się i przyjmę Ciało Twoje najświętsze, które duszę moją zachowa do żywota wiecznego. Amen.
Módlmy się:
Boże! któryś nam w cudownym Sakramencie pamiątkę Twej męki zostawił: daj, prosimy Cię, abyśmy tak czcili święte tajemnice ciała i krwi Twojej, iżbyśmy pożytków z odkupienia naszego nieustannie doznawali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Modlitwa II. przed procesyą.
Panie Jezu Chryste I któryś nam w najświętszym Sakramencie, pod przymiotami chleba i wina, prawdziwe Ciało i Krew zostawić, a z Ciała Twego prawdziwy pokarm, i z Krwi Twojej prawdziwy napój uczynić raczył; wierzę mocno że kto godnie pożywa Ciało Twoje i Krew Twoją pije, ściśle się z Tobą, o Jezu łączy, i Ty z nim. A jako Ty, Synu Boski żyjesz przez Ojca niebieskiego, który Cię tu zesłał, tak przez Ciebie żyć będzie, kto Cię należycie usposobiony, godnie przyjmuje w najświętszym Sakramencie. 
O Jezu! Ty to jesteś tak żywym, i tak orzeźwiającym chlebem, który z nieba zstąpił, i z którym owa na puszczy manna ani w zacności, ani w skutkach porównać się nie i może. A jeżeli ów tak przedziwny, i z nieba także dla staro-zakonnych spuszczany pokarm, był w takiej czci i u dawnych, że go z tablicami przykazań i rózgą rozkwitłą Aarona. w świętej skrzyni przymierza Boskiego chowano, którą ze czcią z miejsca na miejsce przenoszono, i wiele przez to Twych błogosławieństw Boskich doznawano; nie jestżeś 'Ty największa i istotna świętości, Boże! godzien, abyśmy Ci pobożną, cześć tak w świątyniach Twoich, jak i na ulicach, wyrządzali? 
Ach Jezu, oblubieńcze kościoła chrześciańskiego! wejrzyjże łaskawie na ten tryumf, który Ci sprawuje tego czasu taż oblubienica z nami prawowiernemi dziatkami swemi. Przyjmijże od nas Panie! obecne nasze ku Tobie nabożeństwo, przyjmij je, prosimy Cię, na oświadczenie od nas najwyższego Twojego nad nami panowania; przyjmij na podziękowanie Ci za wszystkie dobrodziejstwa, a miauowicie za postanowienie tego najświętszego Sakramentu; przyjmij na przebłaganie Cię za grzechy nasze; za nędzę, prześladowania i sromotne zelżywości i męki, któreś bawiąc tu na ziemi, ponosił za nas i dotąd od niewiernych ponosisz; a osobliwie za nieczułość nasze podczas mszy świętej i komunii, przyjmij i udziel nam potrzebnych łask Twoich teraz w życiu i przy śmierci naszej.'Amen.

Ewangelia przy I. ołtarzu.
Początek świętej Ewangelii według świętego Mateusza. Księgi rodzaju Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowege, Abraham' zrodził Izaaka, a Izaak zrodził
Jakuba, a Jakub zrodził Judę i braci jego. Juda zaś zrodził Faresa i Zarę z Tamary; ,a Fares zrodził Ezrona, a Ezron zrodził Arama. Aram zaś zrodził Auamadaba, Amadab zrodził Naassona, Naasson: zrodził Salmona, a Salmon zrodził Booza z Rahaby, Booz zaś zrodził "Obeda z Ruth, a Oboed zrodził Jessego, a Jesse zrodził Dawida króla, a Dawid "król zrodził Salomona z onej, która była Uryaszowa. Salomon zaś zrodził Roboama, a Roboam zrodził Abiasza, a Abiasz zrodził Azę. Aza zaś zrodził Jozafata, a Jozafat zrodził Jorama, a Joram zrodził Ozyasza, a Ozyasz zaś. zrodził Joatama, a Joatam zrodził Achaza, a Achaz zrodził Ezechiasza, a Ezechiasz zrodził Manassesa, Manasses zaś zrodził Amona, a Amon zrodził Jozyasza, a Jozyasz zrodził Jechoniasza i braci jego w przeprowadzeniu babilońskiem.
; A po przeprowadzeniu z Babilonu Jechoniasz zrodził Salatyela, a Salatyel zrodził Zorobabela, a Zorobabel zrodził Abiuda, Abiud zaś zrodził Eliakima, a Eliakim zrodził Azora, a Azor i zrodził Sadoka. Sadok zaś zrodził Achima, a Achim zrodził : Eliuda, a Eliud zrodził Eleazara, a Eleazar zrodził Matana, a Matan zrodził Jakuba, a Jakub zrodził Józefa męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem.

Ewangelia przy II. ołtarzu.
Początek świętej Ewangelii według świętego Marka.
Początek ewangelii Jezusa Chrystusa syna Bożego, jako ; napisano jest u Izaiasza proroka: oto ja posyłam anioła mego przed oblicznościa Twoją, który zgotuje drogę Twoja, przed Tobą,, Głos wołającego na puszczy: gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste ścieżki Jego. Był Jan na puszczy, chrzcząc i przepowiadając chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów, i wychodziła do niego wszystka kraina żydowskiej ziemi, i Jerozolimczycy wszyscy; a byli od niego chrzczeni w rzece Jordanie, spowiadając się grzechów swoich, a Jan odziany był siercią wielbłądową i pasem skórzanym około biódr swoich, a jadł szarańcze i miód leśny. I przepowiadał mówiąc: idzie za mną możniejszy niźli ja, którego nie jestem godzien upadłszy, rozwiązać rzemyka u trzewików Jego; jamci was chrzcił, wodą, aleć On was będzie chrzcił Duchem świętym.

Ewanielia przy III. ołtarzu.
Początek świętej Ewanielii według świętego.Łukasza. Był za dni Heroda, króla żydowskiej ziemi, kapłan niektóry imieniem Zacharyasz,   porządku Abiasza, a żona jego z córek Aaronowych, a imię jej Elżbieta. A byli oboje sprawiedliwymi przed Bogiem, chodząc we wszystkich przykazaniach i usprawiedliwieniach Pańskich bez przygany; a nie mieli syna, przeto iż Elżbieta była niepłodna, a byli oboje podeszli w latach. Stało się tedy, gdy odprawował urząd kapłański w rzędzie swej kolei przed-Bogiem, według zwyczaju urzędu kapłaństwa losem padło, że miał kadzić, wszedłszy do kościoła Pańskiego; a wszystko mnóstwo ludu było zewnątrz, modląc się godziny kadzenia I ukazał mu się anioł Pański, stojąc po prawej stronie ołtarza kadzenia. I zatrwożył się Zacharyasz ujrzawszy, i przypadła nań bo-jaźń, i rzekł do niego anioł: nie bój się Zacharyaszu, bo jest wysłuchana prośba twoja, a żona twoja Elżbieta urodzi tobie syna, i nazwiesz imię jego Jan: a ty będziesz miał wesele i radość, i wiele ich będą się radować z narodzenia jego. Albowiem będzie wielkim przed Panem; wina i tego co upija, pić nie będzie, a będzie napełnion Duchem św. jeszcze z żywota matki swej; a nawróci wiele synów Izraelskich ku Panu Bogu ich; a on uprzedzi Chrystusa w duchu i w mocy Eliasza, aby obrócił serca ojców ku synom, a niedowiarki ku roztropności sprawiedliwych, iżby zgotował Panu lud doskonały.

' Ewanielia przy IV, ołtarzu.
Początek świętej Ewanielii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a- Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. To Słowo, było na początku u Boga. Wszystko się przez Niego stało a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Niem był żywot, a żywot był Światłości;], ludzi; a Światłość w ciemnościach świeci, a ciemności jej nie ogarnęły. Był człowiek posłany od Boga, któremu imię było Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby dał świadectwo o Światłości, aby przezeń wszyscy wierzyli. Nie byłci On Światłością; ale iżby świadectwo dał o Światłości, Była Światłość prawdziwa, która oświeca wszelkiego człowieka na ten świat przychodzącego. Na świecie był, i świat jest, uczyniony przezeń, a świat Go nie poznał. Do swej własności przyszedł, a swoi Go nie przyjęli, a ilekolwiek przyjęli Go, dał im moc, aby się stali synami Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego; którzy nie ze krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako Jednorodzonego od Ojca, pełnego łaski i prawdy.

A n t y f o n a.
O święta uczto! na której Chrystus bywa pozywany, pamiątka męki Jego rozpamiętywa się, myśl napełnia się łaską, a przyszłej chwały zadatek nam się daje, Alleluja. V. Uczynił w granicach twoich pokój, Alleluja! R. A tucznością zboża nasyca się, Alleluja!
Boże, któryś przez przytomność arki przymierza na dom i wszystkie majętności Obededoma, wiernego sługi Swego, obfite zlał błogosławieństwo; daj nam miłościwie, aby skrzynia odkupienia naszego, Jezus Chrystus, Syn Twój, w dzisiejszej tajemnicy Ciała Swego nas nawiedzając, doczesnem i wiecznem błogosławieństwem nas obdarzył. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Modlitwa po.procesyi.
Przyjmij o Panie! łaskawie tg cześć i uszanowanie I któreśmy Ci publicznie oddali. Są one wprawdzie małe względem Twojej wielkości i majestatu; aleć wiesz, że jesteśmy słabemi ludźmi, przeto przestajesz na naszej, acz słabej lecz dobrej woli. Nie wypuszczaj nas Panie z Twojej opieki, którzy póki nam życia stanie  wielbić będziem imię Twoje,i  publicznie przed światem wyznawać, że jesteś' Panem i Bogiem naszym. Który żyjesz i królujesz, z Ojcem i z Duchem świętym na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o błogosławieństwo Najśw. Sakramentu.
Zbawicielu mój, który raczyłeś drogie swe ciało i drogą krew Swoją zostawić nam w tym najświętszym Sakramencie, czczę w nim Ciebie, Boga mojego, z najgłębszą miłością i pokorą; a jako jesteś źródłem wszelkiego błogosławieństwa, błagam litości Twej, wielki Boże!, pobłogosław mię, i tym wszystkim, za których Ci modlitwy moje śmiem ofiarować. Uwolnij serca nasze od wszystkich grzechów, oczyść je i poświęć swą Boską łaską. Pobłogosław nam, jakoś błogosławił uczniom swym wstępując do nieba, iźbyśmy Ducha Twego pełni, i nim się zawsze rządząc, mogli dostąpić błogosławieństwa, które gotujesz w królestwie wiecznym dla wybranych Swoich. Amen.

Poprawiłem część literówek ale po otwarciu modlitewnika stwierdziłem że występują one w zdecydowanej większości w tekscie orginalnym więc doszłem do wniosku że lepiej zachować orginalną pisownię . Przykład ewanielia zamiast ewangelia lub wyraz Obededoma, który nie wiem co oznacza ale tak jest napisany ;)
« Ostatnia zmiana: 11-06-2009, 22:34:14 wysłana przez Jantek_gall »

knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2 729
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email
Odp: Uroczystość Bożego Ciała w/g modlitewnika z 1882 r.
« Odpowiedź #1 dnia: 12-06-2009, 23:06:15 »
Dzięki :)