Zarządzenie Biskupa Płockiego na temat koncertów w kościołach

Zaczęty przez Jarek, 15-11-2007, 22:35:23

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jarek

BISKUP PŁOCKI             
Płock, 3.12.2001 r. 

Nr 2160/2001

                                                                         Z A R Z Ą D Z E N I E  

W ostatnim okresie czasu obserwujemy rosnącą ilość koncertów odbywających się w kościołach. Świątynie bowiem ze względu na swoją akustykę, estetykę wnętrza, instrumenty muzyczne a zwłaszcza organy są miejscem wyjątkowym dla organizowania koncertów. Jednak coraz częstsze ich organizowanie, z jednej strony wywołuje sprzeciw i niezadowolenie u wiernych, z drugiej strony, odmowa organizowania ich w kościołach, jest źle przyjmowana przez organizatorów koncertów i ich wykonawców. Trzeba też stanowczo przypomnieć, że Kościół od początków swego istnienia był i jest mecenasem sztuki.

W związku z powyższym, kierując się wskazaniami Listu Kongregacji Kultu Bożego z dnia 5 listopada 1987 r., troską o zachowanie świętości miejsca, którym jest każdy kościół oraz zachowaniem i szerzeniem sztuki, która ma nade wszystko za cel ukazywanie wielkości i uwielbienia naszego Stwórcy, zarządzam co następuje:
1. mając na względzie treść kan. 1210 KPK, w kościołach mogą odbywać się tylko koncerty muzyki sakralnej i religijnej
2. zezwolenie na zorganizowanie każdego koncertu wydaje ordynariusz.
3. Organizatorzy koncertów przed uzyskaniem zezwolenia mają obowiązek przestrzegania następujących warunków:
· winni przedłożyć przynajmniej na dwa tygodnie przed koncertem pisemne podanie w Kurii Diecezjalnej Płockiej, podając miejsce, datę i godzinę koncertu, a także program z wyszczególnieniem tytułów utworów i ich autorów
· po uzyskaniu zezwolenia, ustalają z proboszczami bądź rektorami kościołów szczegóły koncertu
· wstęp na koncert winien być wolny i bezpłatny; organizatorzy zobowiązują się na piśmie do odpowiedzialności cywilnej i naprawienia ewentualnych szkód; pokrywają koszta związane z eksploatacją kościoła na zasadach przyjętych powszechnie przy organizowaniu koncertów
· strój i zachowanie zarówno wykonawców, jak i widzów, winny odpowiadać sakralnemu charakterowi kościoła
· muzycy i śpiewacy nie powinni występować w prezbiterium. Najwyższym szacunkiem należy otaczać ołtarz, miejsce przewodniczenia celebransa i ambonę
· Najświętszy Sakrament winien być przechowywany, w miarę możliwości, w przyległej kaplicy lub w innym miejscu bezpiecznym i stosownie przyozdobionym (por. kan. 938 KPK)
· prezentacja i ewentualne komentarze nie powinny ograniczać się do podania wiadomości z zakresu sztuki lub historii, ale służyć głębszemu zrozumieniu muzyki i duchowemu uczestnictwu słuchaczy
4. Niniejsze Zarządzenie dotyczy wszystkich Księży Proboszczów i Rektorów oraz wszystkich kościołów i kaplic Diecezji Płockiej i wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia  w Okólniku Kurii Diecezjalnej Płockiej. 

Prof. Stanisław Wielgus
BISKUP  PŁOCKI

Ks. Kazimierz Ziółkowski
KANCLERZ
Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo.