Boże Sędzio sprawiedliwy (Msza żałobna) [nuty]

Zaczęty przez marian7, 04-02-2008, 21:00:05

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Introit.

Boże, Sędzio sprawiedliwy,
Usłysz nasze wołanie.
Bądź dla zmarłych dobrotliwy,
Okaż im zmiłowanie.
  Odpuść kary, daruj grzechy
  Duszom zmarłych Twych wiernych,
  Błogiej udziel im pociechy
  W mękach ognia niezmiernych.

Po Lekcji.

W dzień on sądu straszliwego
Wszyscy zmarli powstaną,
Przed tron Boga prawdziwego
W strachu i trwodze staną.
  Sprawiedliwi za swe sprawy
  Chwałę wieczną posiędą,
  Źli za żywot swój nieprawy
  W ogień wtrąceni będą.

Na ofiarowanie.

1. Myśl jest święta i zbawienna
    Modlić się za zmarłymi,
    Tobie, Boże, rzecz przyjemna
    Zlitowanie nad nimi
      Przeto nie gardź modlitwami,
      Boże wszelkiej litości,
      Zmiłuj się nad dłużnikami
      Twojej sprawiedliwości.
2. Długi naszych sióstr i braci,
    Ojcze nasz ukochany,
    Niech Ci Jezus Syn zapłaci
    Przez krwawiące Swe rany.
      Dla bolesnej męki Jego,
      Dka krzyżowej Ofiary,
      Użycz miłosierdzia Swego,
      Daruj czyśćcowe kary.

Na Sanctus.

Święty, Święty nad Świętymi,
Boże Ojcze, nasz Panie,
Przyjmij za wiernymi swymi
Modłów naszych wołanie.
  Kiedy Sędzia sprawiedliwy
  Skazał je na więzienie,
  Niech im Ojciec miłościwy
  Rychłe da wybawienie.

Po Podniesieniu.

Spójrz na Syna jedynego,
Ojcze nasz ukochany,
Na tak gorzką mękę Jego,
Na boleści i rany.
  Okaż litość nad duszami,
  Wszak dał za nie Swe życie,
  Aby radość z Aniołami
  W niebie miały obficie.

Na Agnus Dei.

1. O Baranku, któryś zgładził
    Grzechy świata całego,
    Obyś wszystkich nas wprowadził
    Do żywota wiecznego.
      Niech też dusze zmarłych wiernych
      Twej doznają litości,
      Które w mękach swych niezmiernych
      Gładzą swe ułomności.
2. Uśmierz sprawiedliwość srogą
    Z miłosierdzia Swojego,
    Krwią i męką Swoją drogą
    Ojce przebłagaj Swego.
      Żary czyśćca ugaś, Panie,
      Odpuść im nieprawości,
      Niechaj mają spoczywanie
      Wśród niebieskiej radości.

Zakończenie.

Zlituj się nad nimi, Panie,
Z miłosierdzia Swojego,
Racz darować im karanie
Tęgo ognia strasznego.
  Przez zasługi Jezusowe,
  Któreć ofiarujemy,
  Długi odpuść im grzechowe,
  Kornie Ciebie prosimy.

(Miod.)
Siedlecki 1959 r.

tomas_wawa

Kancyonał i książka modlitewna na cały rok, 1865 r., s. 20-21.

Na Introit.
1. Boże, Sędzio sprawiedliwy, * Usłysz nasze wołanie, * Ach! Ojcze dobrotliwy, * Pokaż Twe zmiłowanie * Nad duszami zmarłych wiernych, * Które za swoje grzechy, * Zostają w mękach niezmiernych, * Pragną od nas pociechy.
Na Graduale
2. Wszyscy, którzy są w grobie głos Syna Bożego, * Usłyszą i powstaną w dzień sądu strasznego; * Sprawiedliwi w królestwie niebieskiem osiędą, * A źli na męki wieczne osądzeni będą.
3. Wspomóż nas, o Jezu Zbawicielu Panie, * Daj chwalebne na żywot wieczny zmartwychwstanie, * Użycz nam teraz łaski Twojej do poprawy, * Byśmy w dzień sądu słyszeli dekret łaskawy.
Na Offertorium
4. Święta jest myśl i zbawienna * Modlić się za zmarłymi, * A Tobie, Boże, przyjemna, * Przetóż nie wzgardź naszemi, * Pokornemi modlitwami, * Ale z wielkiej litości, * Zmiłuj się nad dłużnikami * Twojej sprawiedliwości.
5. Długi naszych sióstr i braci, * Tobie, Ojcze kochany, * Niech Jezus Syn Twój zapłaci * Przez swoje święte rany. * Bądź im miłościw dla Niego, * Dla krzyżowej ofiary, * I dla gorzkiej męki Jego, * Uwolnij ich od kary.
Na Sanctus
6. Święty, święty nad świętemi, * Prośby naszej miłości, * Przyjmij za Twemi wiernemi, * Odpuść ich ułomności, * Których jak Pan sprawiedliwy, * Skazałeś do więzienia, * Lecz jak Ojciec miłościwy, * Pragniesz ich wybawienia.
7. Boże wszelakiej pociechy, * W Tobie nadzieję mamy, * Odpuść zmarłych braci grzechy, * Których my polecamy * Twej ojcowskiej miłości, * Dla zasług Syna Twego, * Użycz im w swej litości * Odpoczynku wiecznego.
Po Podniesieniu
8. Spojźrzyj na Syna Twojego, * Na boleści i rany, * Na tak gorzką mękę Jego, * Boże Ojcze kochany, * A zlituj się nad duszami, * Za które dał swe życie, * By w chwale Twej z aniołami, * Żywot miały obficie.
9. Pomnij na Twoje stworzenie, * Usłysz nasze wzdychanie, * Daj im wieczne odpoczniecie, * Stwórco nasz wieczny Panie, * Światłość wieczna niech im świeci, * Niech odziedziczą Ciebie, * Wszakże są to Twoje dzieci, * Niech z Tobą żyją w niebie.
Na Komunię
10. O Baranku, któryś zgładził * Grzechy świata całego, * Abyś nas wszystkich wprowadził * Do żywota wiecznego, * Niechże dusze zmarłych wiernych * Doznają Twej litości, * Będące w mękach niezmiernych * Za swoje ułomności.
11. Uśmierz sprawiedliwość srogą, * Przebłagaj Ojca swego, * Męką i Krwią Twoją drogą, * A z miłosierdzia Twego, * Ugaś czyścowe upały, * Odpuść im nieprawości, * Wprowadź ich do wiecznej chwały, * Do niebieskiej radości.
Na wieczny odpoczynek
12. Zmiłuj się nad niemi, Panie, * A z miłosierdzia Twego, * Racz im darować karanie * Więzienia czyścowego. * Przez Jezusowe zasługi, * Któreć ofiarujemy, * Odpuść im grzechowe długi, * Pokornie Cię prosimy.
13. Nam też wspomóż, Panie, * Byśmy się nie dostali * Na tak surowe karanie, * Gdy będziem konali; * Spojrzyj okiem miłosiernym, * O Panie Jezu Chryste, * A po tem życiu doczesnem * Daj życie wiekuiste.

tomas_wawa

Dwa lata młodsza wersja tego testu, z niewielkimi różnicami w tekście, większymi zwłaszcza na Graduał:

T: ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., s. 510-514.

Introit, czyli Wstęp
1. Boże, Sędzio sprawiedliwy, * Usłysz nasze wołanie, * Ach! Ojcze dobrotliwy, * Pokaż Twe zmiłowanie * Nad duszami zmarłych wiernych, * Które za swoje grzechy, * Zostają w mękach niezmiernych, * Pragną od nas pociechy.
Graduał, albo Stopniowe
2. Wszyscy, którzy spoczywają * W grobach, Syna Bożego, * Głos usłyszą i powstaną * W dzień ów sądu strasznego; * Sprawiedliwi za swe sprawy * Chwałę wieczną osiędą, * A źli za żywot nieprawy * W piekło wtrąceni będą.
3. Wspomóżże nas, Jezu drogi, * Zbawicielu nasz Panie, * Daj chwalebne na ów błogi * Żywot zmartwychpowstanie, * Użycz nam teraz skutecznej * Łaski swej do poprawy, * Byśmy w on dzień trwogi wiecznej * Mieli wyrok łaskawy.
Offertorium, czyli Ofiarowanie
4. Święta jest myśl i zbawienna * Modlić się za zmarłemi, * A Tobie, Boże, przyjemna, * Przeto nie gardź naszemi, * Pokornemi modlitwami, * Ale z wielkiej litości, * Zmiłuj się nad dłużnikami * Twojej sprawiedliwości.
5. Długi naszych sióstr i braci, * Tobie, Ojcze kochany, * Niech Jezus Syn Twój zapłaci * Przez swoje święte rany. * Bądź im miłościw dla Niego, * Dla krzyżowej ofiary, * I dla gorzkiej męki Jego, * Uwolnij ich od kary.
Sanctus, to jest: Święty
6. Święty, Święty nad Świętymi, * Prośby naszej miłości, * Przyjmij za Twemi wiernemi, * Odpuść ich ułomności, * Których jak Pan sprawiedliwy, * Skazałeś do więzienia, * Lecz jak Ojciec miłościwy, * Pragniesz ich wybawienia.
7. Boże wszelakiej pociechy, * W Tobie nadzieję mamy; * Odpuść zmarłych braci grzechy, * Których my polecamy * Twej ojcowskiej miłości, * Dla zasług Syna Twego, * Użycz im w swej litości * Odpoczynku wiecznego.
Elevatio, to jest: Podniesienie
8. Spojrzyj na Syna Twojego, * Na boleści i rany; * Na tak gorzką mękę Jego, * Boże Ojcze kochany, * A zmiłuj się nad duszami, * Za które dał swe życie; * By w chwale Twej z Aniołami, * Żywot miały obficie.
9. Wspomnij na Twoje stworzenie, * Usłysz nasze wzdychanie; * Daj im wieczne odpoczniecie, * Stwórco, wszechmocny Panie, * Światłość wieczna niech im świeci, * Niech odziedziczą Ciebie; * Wszakże to są Twoje dzieci, * Niech z Tobą żyją w niebie.
Agnus Dei, to jest: Baranek Boży
10. O Baranku, któryś zgładził * Grzechy świata całego; * Abyś nas wszystkich wprowadził * Do żywota wiecznego; * Niechże dusze zmarłych wiernych * Doznają Twej litości, * Będące w mękach niezmiernych * Za swoje ułomności.
11. Uśmierz sprawiedliwość srogą, * Przebłagaj Ojca swego, * Męką i Krwią Twoją drogą; * A z miłosierdzia Twego, * Ugaś czyścowe upały, * Odpuść im nieprawości, * Wprowadź ich do wiecznej chwały, * Do niebieskiej radości.
Requiescant in pace, to jest: Niech odpoczywają w pokoju
12. Zmiłuj się nad niemi, Panie, * A z miłosierdzia Twego, * Racz im darować karanie * Więzienia czyścowego. * Przez Jezusowe zasługi, * Któreć ofiarujemy, * Odpuść im grzechowe długi, * Pokornie Cię prosimy.
13. Nas żyjących wspomóż, Panie, * Byśmy się nie dostali * Na tak surowe karanie; * Gdy będziem konali, * Spojrzyj okiem miłosiernem, * O Panie Jezu Chryste; * A po tem życiu mizernem * Daj życie wiekuiste. * Amen.

Krzysiek

#3
Nuty

knrdsk1

#4
Śpiewnik Wrocławski 1865 ("Dostateczny...")

MSZE
ZA ZMARŁYCH

MSZA I.


Melodyja: w Śpiew. Krakow. na kar. 332

Na Introit.

    Boże Sędzio sprawiedliwy, usłysz nasze wołanie,
Ach Ojcze nasz dobrotliwy, pokaż Twe zmiłowanie,
Nad duszami zmarłych wiernych, które za swoje grzéchy
Zostając w mękach niezmiernych, pragną od nas pociechy.

Na Graduale.


    Wszyscy którzy spoczywają w grobach, Syna Bożego,
Głos usłyszą i powstaną, w dzień ów sądu strasznego:
Sprawiedliwi za swe sprawy, chwałę wieczną osiędą;
A źli za żywot nieprawy, w piekło wtrąceni będą.
    Wspomożże nas Jezu drogi, Zbawicielu nasz Panie!
Daj chwalebne na ów błogi żywot, zmartwychpowstanie:
Użycz nam teraz skutecznéj łaski Twéj, do poprawy,
Byśmy w on dzień trwogi wiecznéj, mieli wyrok łaskawy.

Na Offertorium.

    Święta jest myśl i zbawienna, modlić się za zmarłemi;
A Tobie Boże przyjemna, przeto nie gardź naszemi
Pokornemi modlitwami, ale z wielkiéj litości,
Zmiłuj się nad dłużnikami Twojéj sprawiedliwości.
    Długi naszych siostr i braci Tobie Ojcze kochany,
Niech Jezus Syn Twój zapłaci, przez swoje święte rany:
Bądź im miłościw dla Niego dla krzyżowéj ofiary;
I dla gorzkiéj męki Jego, uwolnij ich od kary.

Na Sanctus.

    Święty, Święty, nad Świętémi! prośby naszéj miłości,
Przyjmij za Twemi wiernemi, odpuść ich ułomności;
Których jak Pan sprawiedliwy skazałeś na więzienia,
Lecz jak Ojciec miłościwy pragniesz ich wybawienia.
    Boże wszelakiéj pociechy, w Tobie nadzieję mamy;
Odpuść zmarłéj braci grzéchy których my polecamy,
Twojéj Ojcowskiéj, miłości dla zasług Syna Twego,
Użycz im z Twojéj litości, odpoczynku wiecznego.

Po Podniesieniu.

    Spojźrzyj na Syna Twojego, na boleści i rany,
Na tak gorzką mękę Jego, Boże Ojcze kochany!
A zmiłuj się nad duszami, za które dał swe życie,
By w chwale Twéj z Aniołami, żywot miały obficie.
    Wspomnij na Twoje stworzenie, usłysz nasze wzdychanie
Daj im wieczne odpocznienie, Stwórco wszechmocny Panie
Światłość wieczna niech im świéci, niech odziedziczą Ciebie;
Wszakże to są Twoje dzieci, niech z Tobą żyją w niebie.

Na Agnus.

    O Baranku któryś zgładził grzéchy świata całego,
Abyś nas wszystkich wprowadził do żywota wiecznego:
Niechże dusze zmarłych wiernych, doznają Twéj litości,
Będące w mękach niezmiernych, za swoje ułomności.
    Uśmierz sprawiedliwość srogą, przebłagaj Ojca swego,
Męką i krwią Twoją drogą; a z miłosierdzia Twego,
Ugaś czyscowe upały, odpuść im nieprawości,
Wprowadź ich do wiecznéj chwały, do niebieskiéj radości.

Po Requiescant.

    Zmiłuj się nad niemi Panie! a z miłosierdzia Twego,
Racz im darować karanie, więzienia czyscowego;
Przez Jezusowe zasługi, któreć ofiarujemy:
Odpuść im grzéchowe długi, pokornie Cię prosimy.
    Nas żyjących wspomóż Panie, byśmy się nie dostali
Na tak surowe karanie: gdy będziemy konali,
Spojźrzyj okiem miłosierném, o Panie Jezu Chryste!
A po tém życiu mizerném, daj życie wiekuiste.


Poniżej melodia wg X.M.M.Mioduszewskiego (czyli owego "Śpiew. Krakow. na kar. 332") oraz - jeszcze niżej - wg "Melodii do zbioru pieśni nabożnych katolickich dla użytku kościelnego" (Śpiewnika Pelplińskiego):

knrdsk1

Melodie wg jubileuszowego Siedleckiego (1928) oraz - niżej - "Śpiewnik Kościelny Katolicki" Tomasza Flaszy (1930):


Staromilec

Wnijdę do ołtarza Bożego. K Bohu, jenž obveseluje mladost mou. Sądź mnie, Boże, i rozeznaj sprawę moją z narodem nieświętym; od člověka nepravého a lstivého vytrhni mne. Bo Ty jesteś Bóg, moc moja; czemuś mnie opuścił?
A proč smuten chodím, když mne sužuje nepřítel?

bazanos


Tradycja.Poznań

#9
Na Introit.
1. Boże, Sędzio sprawiedliwy! Usłysz nasze wołanie; – Ach! Ojcze nasz dobrotliwy, Pokaż Twe zmiłowanie. – Nad Duszami zmarłych wiernych, Które za swoje grzechy, – Zostając w mękach niezmiernych, Pragną od nas pociechy.
Na Graduale.
1. Wszyscy, którzy spoczywają w grobach, Syna Bożego – Głos usłyszą i powstaną
w dzień ów sądu strasznego; – Sprawiedliwi za swe sprawy chwałę wieczną osiędą – A źli za żywot nieprawy w piekło wtrąceni będą.
2. Wspomożże nas, Jezu drogi, Zbawicielu nasz Panie, – Daj chwalebne na ów
błogi żywot zmartwychpowstanie; – Użycz nam teraz skutecznéj łaski Twéj do poprawy, – Byśmy w on dzień trwogi wiecznéj mieli wyrok łaskawy!
Na Offertorium.
1. Święta jest myśl i zbawienna modlić się za zmarłymi, – A Tobie, Boże, przyjemna; przeto nie gardź naszemi – Pokornemi modlitwami, ale z wielkiéj litości – Zmiłuj się nad dłużnikami Twojéj sprawiedliwości!
2. Długi naszych sióstr i braci, Tobie, Ojcze kochany, – Niech Jezus, Syn Twój, zapłaci przez swoje święte rany; – Bądź mi miłościw dla Niego, dla krzyżowéj ofiary – I dla gorżkiéj męki Jego uwolniéj ich od kary!
Na Sanctus.
1. Święty, święty, nad świętymi prośby naszéj miłości – Przyjmiéj za Twymi
wiernymi: odpuść ich ułomności, – Których jak Pan sprawiedliwy skazałeś do więzienia; – Lecz, jak Ojciec miłościwy pragniesz ich wybawienia.
2. Boże wszelakiej pociechy, w Tobie nadzieję mamy, – Odpuść zmarłych braci
grzechy, których my polecamy – Twojéj Ojcowskiéj miłości dla zasług Syna Twego. – Użycz im z Twojéj litości odpoczynku wiecznego!
Po Podniesieniu.
1. Spojrzyj na Syna Twojego, na boleści i rany, – Na tak gorzką mękę Jego,
Boże, Ojcze kochany! – A zmiłuj się nad duszami, za które dał swe życie, – By w chwale Twéj z Aniołami żywot miały obficie.
2. Wspomniéj na Twoje stworzenie, usłysz nasze wzdychanie; – Daj im wieczne
odpocznienie, Stwórco wszechmocny Panie! – Światłość wieczna niech im świeci, Niech odziedziczą Ciebie; – Wszakże to są Twoje dzieci? – Niech z Tobą żyją w Niebie!
Na Agnus.
1. O Baranku, któryś zgładził grzechy świata całego, – Abyś nas wszystkich
wprowadził do żywota wiecznego: – Niechże dusze umarłych wiernych doznają Twéj
litości, – Będące w mękach niezmiernych za swoje ułomności!
2. Uśmierz sprawiedliwość srogą, przebłagaj Ojca swego – Męką i krwią Twoją
drogą; a z miłosierdzia Twego – Ugaś czyszcowe upały; odpuść im nieprawości, –
Wprowadź ich do wiecznej chwały, do niebieskiéj radości!
Po Requiescant.
1. Zmiłuj się nad niemi, Panie! a z miłosierdzia Twego – Racz im darować karanie więzienia czyszcowego – Przez Jezusowe zasługi, któreć ofiarujemy; – Odpuść im grzechowe długi, pokornie Cię prosimy!
2. Nas żyjących wspomóż, Panie, byśmy się nie dostali – Na tak surowe karanie. Gdy będziemy konali, – Spojrzyj okiem miłosierném, o Panie, Jezu Chryste, – A po tém życiu mizerném daj życie wiekuiste.

"Szczeble do nieba" Teofil  Klonowski 1869, pieśń 406, str 989


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
Ad maiorem Dei gloriam!