Błogosławiony Pan Bóg Izraela (Benedictus Dominus Deus Israel)

Zaczęty przez tomas_wawa, 07-11-2008, 13:28:28

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., s. 222-223.

1. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, * Który nam drogę zbawienia uściela.
2. I dom Dawida, służebnika swego * Wyniósł, by wydał nam Zbawcę naszego.
3. Jak to nam przyrzekł przez swoje Proroki, * Którzy nam jego głosili wyroki.
4. Że On nas wyrwie z rąk nieprzyjaciela, * I cały naród zbawi Izraela.
5. Że się zlituje nad ojcy naszemi, * Pomnąc na święte przymierze swe z nimi.
6. A co poprzysiągł sam Abrahamowi, * To nam dotrzyma jego plemieniowi;
7. Byśmy, stłumiwszy wszelkie nasze wrogi, * Służyć Mu mogli bez wszelakiej trwogi.
8. I świątobliwie przed obliczem Jego * Żyli po wszystkie dni żywota swego.
9. A ty, mój Synu, jesteś powołany, * Abyś Prorokiem był Panu nad pany.
10. I ty to będziesz drogę Mu gotował * I przed obliczem Jego postępował.
11. Ludowi Jego oznajmisz zbawienie, * I wszystkich grzechów jego odpuszczenie.
12. Przez miłosierdzie Pana Boga tego, * Który zstępuje z nieba wysokiego.
13. On z cienia śmierci wyrwie do żywota, * I swej jasności otworzy nam wrota.
14. On pokieruje krokami naszemi, * I pokój stanie miły na tej ziemi.
15. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu.
16. Jak na początku była, tak i ninie, * I niechaj zawsze i na wieki słynie.

marian7


Maciej

Tekst z Ewangelii św. Łukasza:

Błogosławiony Pan Bóg Izraela,
Bo lud swój nawiedził i wyzwolił
I wzbudził dla nas moc zbawczą
W domu Swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna,
Przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od nieprzyjacół
I z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
I wspomni na Swe święte przymierze:
Na przysięgę, którą złożył
Ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani
Służyć mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim
Po wszystkei dni nasze.
A tych dziecię prorokiem najwyższego
zwac sie będziesz,
Gdyż pójdziesz przed Panem
przygotować mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
Przez odpuszczenie grzechów
Dzięki serdecznej litości Boga Naszego,
Z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, którzy w mroku i  cieniu śmierci mieszkaja,
Aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju.


Używany w Jutrzni. Wtedy dodaje się Chwała Ojcu... (na końcu)