Godzinki ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Zaczęty przez Jantek_gall, 13-02-2010, 18:53:00

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

JUTRZNIA
Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy
Jutrznią światu zajaśniałaś
Nieustannej Twej Pomocy
Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, Wielka Matko Boża,
W królewskiej szaty przyodziana blask
Przed wchodem słońca, Ty ludzkości zorza,
Hojna Skarbniczko wszelkich Bożych łask.

Czyniąc Cię Matką Słowa Wcielonego
Największą wszechmoc tym okazał Bóg.
Syn, ciało biorąc cudem z łona Twego,
Przywiódł nas grzesznych do Ojcowskich nóg .

Boga Rodzico, korne słowo Twoje
Łączy Cię z Synem w tak przedziwną moc,
Żeś skarbów Bożych nam otwarła zdroje,
W blaski południa zmieniłaś noc.

Jak na obrazie tulisz swego Syna,
Gdy Mu Anieli ukazują krzyż,
Tak i nas, Matko, choć obciąża wina,
Przytul do Serca i do Boga zbliż.
Antyfona

Święta i Niepokalana Matko, Bogarodzico, Dziewico Maryjo, nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

Wezwanie: Tyś naszą ucieczką o Pani.
Odpowiedź: Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Odpowiedź: Amen

A dusze wiernych zmarłych, przez Nieustającą Pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Odpowiedź: Amen.
LAUDES
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj, Maryjo, z ludzi Tyś Najświętsza,
Bez zmazy grzechu, wszelkiej cnót wzór.
W miłości Boga Tyś najgorętsza,
Laską Przewyższasz cały niebian chór.

Namiestnik Boga na swym rzymskim tonie
Ogłosił światu Twej świętości cud,
Żeś Wniebowzięta w złotej gwiazd koronie,
W niebie królujesz, jak wciąż wierzył lud.

Z Twego obrazu słodkie zwróć wejrzenie
Na skazy grzechu naszych ziemskich dróg.
Niechaj je zmaże i da przebaczenie
Jezus, Twe Dziecię, Zbawca nasz i Bóg.

Niewyczerpana łask i cnót skarbnico,
Nieustającą racz nam pomoc nieść.
Bądź niewinności tarczą i strażnicą,
Pomóż nam zawsze święte życie wieść
Antyfona, Wezwania i Modlitwa

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj Maryjo, Matko wszystkich ludzi,
Z ogromem naszych współczująca win.
Niech nasza nędza litość Twoją budzi,
Wszak nas na krzyżu zlecił Tobie Syn.

Iżeś jest Matką dzieci Adamowych,
Świadczy Twa nazwa i obrazu treść,
Zaznałaś na lądach starych oraz nowych,
Wszystkim wierzącym pomoc pragniesz nieść.
W licznych obrazach Tyś koronowana,

W setkach ołtarzy czci Cię Boży lud.
Przez rzesze wiernych Tyś umiłowana,
Dobroć Twa dla nas to prawdziwy cud.
Do serca, Matko, mieczem, przeszytego,

Przygarnij dziatki, zbaw i ratuj nas:
Wszak Matką jesteś, z polecenia Tego,
Z którym dzieliłaś gorzką mękę wraz.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
TERCJA
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj Maryjo, wszech łask Pośredniczko,
Które Bóg złożył do Twych Świętych rąk.
Całej ludzkości Tyś Orędowniczką,
Darów Twych tęczą ziemię wieńczysz w krąg.

Wszak każda łaska z nieba nam zesłana,
Jak promień słońca z wiekuistych wzgórz,
Przez Twe dłonie, Matko ukochana,
Spływa balsamem w głębie naszych dusz.

Przed Twym obrazem ścielem się w pokorze,
W objęciach Twoich skarb największy masz.
Ach, przychyl ku nam to Dzieciątko Boże,
W ręku swym władze od Jezusa masz.

Dlatego, Matko, w nędzy i niemocy
Racz duszy zawsze Pośredniczką być,
Nieustającej udziel nam pomocy,
Byśmy Twym wzorem święcie mogli żyć.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
SEKSTA
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj, Maryjo, Wspomożycielko,
Coś ceną wielką mąk i Syna krwi
Stała się naszą drugą Rodzicielką
Przez miecz boleści, co w Twym sercu tkwi.

Tam u stóp krzyża, na Golgoty szczycie,
Gdzie w oczach Twoich konał Boży Syn,
W smutku bezmiernym dałaś łaski życie
Całej ludzkości, pełnej ciężkich win.

To życie łaski wlewać w życie ludzi
Jest najgorętszym wciąż pragnieniem Twym.
Gdy nas nieszczęsnych świat swym blaskiem łudzi,
Utwierdź nas dobrym pośrednictwem swym.

Współodkupienie oraz Twój ogłasza,
Narzędzia męki wieszczą przyszłość Twą.
W każdej niedoli Tyś nadzieja nasza,
Darz nas Pomocą Nieustanną swą.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
NONA
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj Maryjo, Tyś jest Tą Wszechmocną,
Co prosząc Syna, zmieniasz świata los.
Kto Ciebie kocha, gardzi świata mocą,
Bo ją zwycięża Twej modlitwy głos.

Tyś łaski zorzą w duszy świtającą,
Nim życie Boże znów rozkwitnie w niej ;
Ty nam swą Pomoc ślij Nieustającą,
Serce Jezusa nam przebłagać chciej.

Tę Wszechmoc Twoją obraz nam odtwarza,
Jezus w Twym ręku to Wszechmocny Bóg ;
Krew Jego święta życie nowe stwarza,
Które nam wydarł duszy naszej wróg.

Więc uproś, Matko, grzesznym nawrócenie,
Daj żal za grzechy, broń od wiecznych kar,
Chwiejnych utwierdzaj, dobrym daj wzmocnienie,
Sługom ołtarza gorliwości żar.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
NIESZPORY
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj, Maryjo, Miłosierna Pani,
Łza każda ludzka w oku Twoim lśni.
Ból każdy, Matko, Serce Twoje rani,
Losy nas wszystkich Pan powierzył Ci.

Sąd sprawiedliwy Syn zatrzymał sobie,
Kiedy nadejdzie ostateczny czas,
Lecz miłosierdzie, Matko, zwierzył Tobie,
Byś nim jak płaszczem osłaniała nas.

W obrazie litość z Oczu Twych Jaśnieje,
Smutek głęboki Twą okala Twarz,
Wzrok Twój współczuciem słodko promienieje.
Z woli Jezusa zbawić ludzi masz.

Zwłaszcza gdy śmierci zbliża się godzina,
Ziemskiej wędrówki już nadejdzie kres,
Wstaw się za nami u swego Syna,
Otrzyj nam z oczu ślad ostatnich łez.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj, Maryjo, naszą Tyś nadzieją,
Z obrazu Twego spływ dziwny czar,
Bo w nim zbawienia blaski nam jaśnieją
I najcenniejszy Odkupienia dar.

A twe źrenice, zasępione trwogą,
Jakby się bały spojrzeć nieco wzwyż,
Gdzie dwa Cheruby przyszłość wieszczą srogą,
W dłoniach swych dzierżąc symbol męki – Krzyż.

Twoje wejrzenie duszę nam porywa ;
Tyś Matką Boga, wspierać dzieci chciej.
Jezus przykładem do ufności wzywa,
On nie odrzuci prośby Matki Swej.

Przez owe widmo Kalwaryjskiej nocy
I przez chwalebny zmartwychwstania brzask
Nieustającej, Matko Twej Pomocy
Ufnie czekamy, Pośredniczko łask.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
ZAKOŃCZENIE

Na melodię Inwokacji

Przyjmij, o Najświętsza Panno,
Hołd ten oraz serc ofiarę.
Swą Pomocą Nieustanną,
Budź w nas miłość, wzmacniaj wiarę,
Wspieraj w życiu, broń przy zgonie,
Aż przy Twoim spoczniem tronie

Święta Maryjo, spiesz na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.
MODLITWA RZYMSKA

(zwykle odmawia się ją wspólnie)

O Matko Nieustającej Pomocy * Z największą ufnością przychodzimy dzisiaj * przed Twój święty obraz * aby błagać o pomoc Twoją * Nie liczymy na własne zasługi, * ani ma moje dobre uczynki, * ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa * i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela * i na Krew Jego wylaną na Krzyżu dla naszego zbawienia. * Tenże Syn Twój umierając * dał nam Ciebie za Matkę, * Czyż więc nie będziesz dla nas,* jak głosi Twój słodki tytuł : * Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, * przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, * Przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Wspomożycielko, * prosimy najgoręcej, abyś uprosiła mi u Twego Syna tę łaskę, * której każdy z nas tak bardzo pragnie * i tak bardzo potrzebuje....

(Chwila indywidualnej modlitwy w ciszy)
Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, * jak bardzo Jezus – Odkupiciel nasz, * pragnie udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia. * Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, * abyś je nam rozdzielała. * Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, * u Serca Jezusowego tę łaskę, * o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi,* a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność.

Amen.

za: http://www.mbnp.religia.net