Stanisław Kostka św. I, II (18. IX)

Zaczęty przez Jantek_gall, 18-09-2010, 21:13:14

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu św. Boże, zmiłuj się rad nami.
Św. Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, królowo wyznawców, módl się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.
Miłością Boską zawsze pałający,
Gorliwy czcicielu najśw. Sakramentu ołtarza,
Kochany Synu najśw. Panny Maryi,
Pobożny i gorliwy zawsze sługo św. Barbary,
Łaskawy Patronie konających,
Wybrana ozdobo zgromadzenia Jezusowego,
Mężny zwycięzco samego siebie,
Dzielny pogromco duchów piekielnych,
Wspaniałomyślny pogardzicielu świata,
Niewzruszona opoko wśród prześladowania,
Jaśniejące zwierciadło nabożeństwa,
Doskonały wzorze posłuszeństwa,
Mistrzu skromności i przyzwoitego życia,
Piękny kwiecie czystości,
Gorliwy w dopełnieniu powołania Boskiego,
Zwycięzco własnych zmysłów,
Któryś wziętej ze chrztu niewinności aż do
śmierci zachował,
Którego Aniołowie święci pokazawszy się, ciałem najśw. nakarmili,
Któremu Marya Najświętsze dzieciątko na ręku złożyła,
Któryś nieprzyjaciela dusznego znakiem krzyża św. zwyciężył,
Któryś godzinę śmierci swej przepowiedział,
Którego sława wielkiej świątobliwości słynie po całym świecie,
Któryś pokazawszy się widocznie odpędził nieprzyjaciół a zwycięztwo i pokój ojczyźnie Twojej przyniósł,
Patronie niewinnej młodzieży,
Opiekunie i obrońco miasta Lwowa,
Abyśmy cnoty Twoje naśladowali, uproś nam u Boga.
Abyśmy bez Sakramentów z tego świata nie schodzili, uproś nam u Boga.
Abyśmy natchnieniom Boga powolnymi byli, uproś nam u Boga.
Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężyli, uproś nam u Boga.
Abyśmy żywot bogobojny prowadzili, uproś nam u Boga.
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli, uproś nam u Boga.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kjrie elejson.
Ojcze nasz itd. Zdrowaś Marya itd.
V. Módl się za nami św. Stanisławie.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.
Litościwy Boże, któryś pomiędzy innemi mądrości Twej cudami w młodziutkim nawet wieku dojrzałej już świątobliwości łaskę okazać raczył, daj nam proszącym cię, abyśmy za przykładem ś. Stanisława idąc; usilną pracą pobożności około zbawienia naszego, czas odkupując do wiecznego odpoczynku wnijść pospieszali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem ś. żyje i króluje na wieki wieków, Amen.

MODLITWA
o czystość serca i gorliwość w nabożeństwie do przenajświętszego Sakramentu Ołtarza.

Najmilszy św. Stanisławie! Serafinie miłości i niewinności, ja Twój sługa polecam Tobie duszę moją, a proszę Cię przez miłość, którąś miał ku Jezusowi, i którą ci nawzajem okazał Jezus, gdy Ci się dał w postaci dzieciątka na łonie Twojem piastować i przez miłość najśw. Panny Maryi, która cię nawiedzała, zachowaj mię od wszelkiego grzechu, napełniając mię onym wstrętem i obrzydzeniem, z jakiem sam często na samo wspomnienie grzechu omdlewałeś. Wyjednaj mi anielską serca czystość i męztwo przeciw pokusom, wrażając we mnie owe przedziwne Twoje zdanie: ,,Nie jestem zrodzony dla
rzeczy doczesnych ale dla wiecznych, i dla tych tylko życ winienem, a nie dla tamtych. Racz mi wyjednać modlitwami Twemi, żeby mię ani utrapienie, ani boleść, ani pomyślność, ani szczęście doczesne, i naśmieć sama nie mogła nigdy od miłości Stwórcy i Zbawiciela mego oderwać, racz mi uprosić zbawienną gorliwość w nabożeństwie do Najświętszego Sakramentu, i abym bez łaskawego, tym Chlebem Anielskim zasilenia się nie umierał
a za przyczyną, błogosławionej i wniebowziętej Maryi Panny, Matki Pana i Odkupiciela naszego otrzymał skonanie szczęśliwe. Amen.


za:Żywot świętego Stanisław Kostki wraz z nabożeństwem do tegóż patrona świętego (1863)

Jantek_gall

Kyrie elejson - Chryste Elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas - Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo - Królowo wyznawców - módl się za nami
Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej - módl się za nami
Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa - módl się za nami
Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu - módl się za nami
Święty Stanisławie, wierny synu Maryi Panny - módl się za nami
Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie - módl się za nami
Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami - módl się za nami
Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania - módl się za nami
Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności - módl się za nami
Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy - módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości - módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców - módl się za nami
Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa - módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości - módl się za nami
Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego - módl się za nami
Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany - módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył - módl się za nami
Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał - módl się za nami
Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony - módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział - módl się za nami
Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie - módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił - módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę nasz w niebezpieczeństwach ratował - módl się za nami
Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej - módl się za nami
Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza - módl się za nami
Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli - uproś nam u Boga
Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali - uproś nam u Boga
Abyśmy cnoty Twe naśladowali - uproś nam u Boga
Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali - uproś nam u Boga
Abyśmy bez sakramentów świętych z tego świata nie zeszli - uproś nam u Boga
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli - uproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami
K: Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego
W: I ukazał Mu Królestwo Boże
Módlmy się:
Boże, który wśród wielu cudów swej mądrości w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
O prawdziwą miłość
Boże, który jesteś miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy za przykładem św. Stanisława codziennie świadcząc o Tobie życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
O wierność Bogu
Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś św. Stanisława Kostkę im uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy - dzięki wstawiennictwu i opiece św. Stanisława - do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
O świętość życia
Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym nawet wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy w przyjaźni z Tobą wzrastając za wstawiennictwem św. Stanisława przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
O dar mądrości
Prosimy Cię Panie, za wstawiennictwem świętego Stanisława oświeć światłem swojej mądrości umysły nasze i daj nam pomoc potrzebną w nauce, by prawda, którą zdobywamy utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą pracowali nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
O zachowanie czystości
Ojcze niebieski serdecznie Cię prosimy: oczyść sumienia i za wstawiennictwem św. Stanisława racz nas zachować w nieustannej opiece, byśmy jak On służyli Tobie w wierności ciała i duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
O dobrą śmierć
Wysłuchaj Panie prośby nasze, które za przyczyną świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród świętych i wybranych Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.