Nabożeństwo zastępujące godzinki za dusze wiernych zmarłych.

Zaczęty przez Jantek_gall, 04-11-2009, 20:15:55

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

       
I
Boże Ojcze niebieski! litościwy Panie! Mając za zmarłych prosić Cię o zmiłowanie, Wprzód miłosierdzia Twego dla siebie żebrzemy:Odpuść nam grzechy nasze, pokornie prosimy. Albowiem Ty grzeszników nie słuchasz, o Boże! Modlitwa ich podobać się Tobie nie może, Więc grzechem się brzydzimy dla Twojej miłości. Zmiłuj się! nie pamiętaj naszych nieprawości.
V. Zmiłuj się Boże nad nami według wielkiego miłosierdzia Twego,
R. A według mnóstwa litości Twojej zgładź nieprawości nasze.
Módlmy się:
  Boże wylanej miłości Ojcze! Twoje to są słowa: ,,Kiedykolwiek się bezbożny nawróci do mnie, nieprawości jego więcej pamiętać nie będę." Otóż my marnotrawne dzieci powracamy do Ciebie najmiłościwszego Ojca naszego, że brząc miłosierdzia Twego: Bądź nam miłościwi odpuść nam najprzód nieprawości nasze, dla tego iż się niemi dla miłości Twojej serdecznie brzydzimy; i wysłuchaj oraz pokorne prośby nasze, które za dusze zmarłych braci i sióstr naszych do Ciebie zanosić będziemy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa który z Tobą i z Duchem świętym żyj i króluje na wieki wieków. Amen,
II.
Ojcze niebieski pełen wylanej litości Przyjmij modlitwy, które z braterskiej miłości Za dusze zmarłych wiernych wznosimy do Ciebie: Racz im grzechy odpuścić, niech osigdą w niebie. Miłość u Ciebie Boże! nadewszystko płaci, Więc z miłości za dusze naszych sióstr i braci Pokornie Cig błagamy: zgładź ich nieprawości, Wprowadź ich do żywota, do wiecznej radości.
V. Słyszałem głos do mnie mówiący z nieba :
R. Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają.
Módlmy się:
Miłosierny Boże! nakłoń łaskawego ucha Twego na prośby nasze, któremi zmiłowania Twego pokornie żebrzemy, a racz duszę brata naszego (siostry naszej) N. któregoś (którąś) do wieczności powołał, i wszystkie dusze zmarłych, wiernych do wiekuistego pokoju doprowadzić i w towarzystwie wybranych Twoich umieścić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Puchem świętym żyje i króluje na wieki wieków, Amen,
III.
Dla zasług Syna Twego, dla gorzkich boleści, Niech ich Twa dobroć w chwale niebieskiej umieści! (Niechaj we krwi Jezusa oczyszczone będą, (Niech w przybytkach niebieskich na wieki osiędą. Przyjmij Syna Twojego krzyżową ofiarę A zgładź winy ich, daruj zasłużoną karę. Pokornie Cię błagamy przez Chrystusa trudy, Ojcze, bądź im miłościw! zgładź grzechów ich brudy.
V. Święta i zbawienna jest myśl, modlić sig za zmarłych,
R. Aby od grzechów swoich rozwiązani byli.
Módlmy się:
Nieprzebrany w miłosierdziu Boże! wejrzyj łaskawie na pokorne prośby nasze, a duszę służebnika Twego (służebni-Twojej) N. i wszystkie dusze zmarłych wiernych, które; się jeszcze sprawiedliwości Twojej wypłacają, wprowadź do przybytków chwały wiekuistej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą. i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków, Amen.
V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
V. Niech odpoczywają w pokoju,
R. Amen.

za: modlitewnik z 1853r.


enzo710

Wersja aktualna --> "CHWALCIE PANA" - Cieszyn - 1996 <--

GODZINKI ZA ZMARŁYCH

I ----

1. Boże, Ojcze niebieski, litościwy Panie, * Mając za zmarłych prosić Cię o zmiłowanie,
* Wpierw miłosierdzia Twego dla siebie błagamy, Odpuść nam grzechy nasze, pokornie prosimy.
2. Ty bowiem od grzeszników żalu oczekujesz, * wszystkich pokutujących jak Ojciec przyjmujesz.
* Więc grzechów się wstydzimy dla Twojej miłości, * zmiłuj się, nie pamiętaj naszych nieprawości.

K. Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego.
W. A według mnóstwa litości Twojej zgładź nieprawości nasze.

Módlmy się: Boże, Ojcze nieskończenie dobry, który zapewniasz: "Kiedykolwiek się grzesznik nawróci do Mnie,
nieprawości jego więcej pamiętać nie będę"; Prosimy Cię o Twoje miłosierdzie: * Odpuść nam najpierw nasze grzechy,
za które serdecznie żałujemy, a także wysłuchaj pokorne błagania, które zanosimy za naszych zmarłych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

K. Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać , Panie.
W. A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.
K. Niech odpoczywa w pokoju.
W. Amen.

II ----

1. Ojcze niebieski, pełen serdecznej litości, * Przyjmij modlitwy, które z braterskiej miłości
* Za naszych zmarłych wiernych wznosimy do Ciebie; * Racz im grzechy odpuścić, niech osiędą w niebie.
2. Miłość u Ciebie, Boże, nad wszystko się wznosi, * Więc z miłości do zmarłych naszych sióstr i braci
* Pokornie Cię błagamy: Zgładź ich nieprawości, * Wprowadź ich do żywota, do wiecznej radości.

K. Słyszałem głos pochodzący z nieba.
W. Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają.

Módlmy się: Miłosierny Boże, wysłucha prośby nasze, w których błagamy o Twoje zmiłowanie.
* Racz brata naszego N., któregoś (siostrę naszą N., którąś) powołał do wieczności
i wszystkich wiernych zmarłych obdarzyć wiekuistym pokojem i umieścić w towarzystwie Twoich wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

K. Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać , Panie.
W. A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.
K. Niech odpoczywa w pokoju.
W. Amen.

III ----

1. Dla zasług Syna Twego, dla gorzkich boleści, * Niech ich Twa dobroć w chwale niebieskiej umieści!
* Niechaj przez Krew Jezusa oczyszczeni będą, * Niech w przybytkach niebieskich na wieki osiędą.
2. Przyjmij Syna Twojego krzyżową ofiarę, * a zgładź ich winy, daruj zasłużoną karę.
* Pokornie Cię błagamy przez Chrystusa trudy, * Ojcze bądź im litościw, zgładź grzechów ich brudy.

K. Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych.
W. Aby od grzechów swych uwolnieni byli.

Módlmy się: Nieprzezwyciężony w miłosierdziu Boże, wejrzyj łaskawie na pokorne prośby nasze
* racz sługę Twojego N. (służebnicę Twoją N.) i wszystkich zmarłych, którzy jeszcze oczekują Twego przebaczenia,
wprowadzić do przybytku chwały wiekuistej.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

K. Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać , Panie.
W. A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.
K. Niech odpoczywa w pokoju.
W. Amen.