Urząd zbawienia ludzkiego [nuty] [mp3]

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 16-05-2007, 19:34:58

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

Parthenomelica (Wilno, 1613)

          PIENIE IV.

Urząd zbáwienia ludzkiego
    Potrzebował pilnie tego:
    By upadek Bog nápráwił,
    Człowieká grzesznego zbáwił.

Pan Bóg w Troycy świętey rádźił,
    Aby cżłowieku porádźił,
    Przez wćielenie Syná swego,
    Bogá w Troycy iedynego.

Pánná od wieku przeyźrzána,
    Archániołem obesłána:
    Iżby ná to zezwoliłá,
    Mátką naywyższego byłá.

Anioł do niey rzekł te słowá:
    Bądź Pánno Márya zdrowá:
    Łáskiś pełna :Pan Bog z tobą:
    Już się nie trwoż więcey sobą.

Oto pocżniesz naywyższego
    Syná Bogá wszechmocnego:
    Y porodźisz Boską mocą,
    Duchá świętego pomocą.

Pánná się z tego zdumiáłá,
    Cżego przedtym nie słycháłá:
    Wolą Bożą być bacżyłá,
    Aniołowi przyzwoliłá.

Spráwnie tego wypytawszy,
    Rzekłá Posłowi powstawszy:
    Służebnicżkam Páná mego,
    Stań się według słowá iego.

Duch Święty nátychmiast zstąpił,
    Ciáło Pánieńskie zástąpił:
    Słowo Boże iest wćielone,
    Ludzkie plemię wybáwione.

Wesołe dźiś nam śpiewánie,
    Przez to Anielskie witánie:
    Naświętsza Pánno prośiemy,
    Modl się zá námi grzesznemi.

Tomek Torquemada

#1

TomekBaranek

#2

knrdsk1

#3
Dość inny tekst, wg. Śpiewnika Pelplińskiego

PIEŚNI ADWENTOWE
Pieśń VIII.

Urząd zbawienia ludzkiego
Potrzebował pilnie tego,
By upadek Bóg naprawił,
Człowieka grzesznego zbawił.

Pan Bóg w Trójcy świętéj radził,
By świat zbawił, grzechy zgładził,
Przez wcielenie Syna Swego
Sprawą Ducha Najświętszego.

Panna od wieków przejrzana,
Archaniołem obesłana,
Żeby na to przyzwoliła,
Matką Najwyższego była.

Mówiąc: Zdrowaś bądź Marya,
Łaskiś pełna, żadna inna,
Pan jest z tobą od stworzenia,
Nie lękaj się pozdrowienia.

Oto poczniesz Najwyższego
Syna Boga wszechmocnego
I porodzisz Boską mocą,
Ducha świętego pomocą.

Panna się z tego zdumiała
Czego przedtém nie słyszała,
Wolą Bożą być baczyła,
Aniołowi przyzwoliła.

O czém sprawnie wysłuchawszy,
Rzekła posłowi powstawszy:
Służebnicam Pana mego,
Stań się według słowa twego.

Duch Święty natychmiast zstąpił,
Ciało Panieńskie poświęcił:
Słowo Boże jest wcielone,
Ludzkie plemię wybawione.

Przy téj tak wdzięcznéj nowinie,
Którąć Aniół prawi ninie,
Pełna łaski Panno, prosim,
Łaskę Pańską niech odnosim.

W tobie jest obfitość wszelka,
A w nas jéj potrzeba wielka;
Marya, morzem łask słynąc,
Dozwól łaskom na nas spłynąć.


Tradycja.Poznań

#5
Urząd zbawienia. – Munus salutis humanae

1. Urząd zbawienia ludzkiego – Potrzebował pilnie tego,
– By upadek Bóg naprawił, – Człowieka grzesznego zbawił.
Munus salutis humanae – Exigebat istud plane:
– Quo ruinam restauraret, – Deus mundum et salvaret.

2. Pan Bóg w Trójcy świętéj radził, – By świat zbawił, grzechy zgładził,
– Przez wcielenie Syna swego, – Sprawą Ducha najświętszego.
3. Panna od wieku przejrzana, – Archaniołem obesłana:
– Żeby na to przyzwoliła, – Matką Najwyższego była.
4. Mówiąc: Zdrowaś bądź Maryja , – Łaskiś pełna, żadna inna,
– Pan jest z Tobą od stworzenia, – Nie lękaj się pozdrowienia.
5. Oto poczniesz Najwyższego, – Syna Boga wszechmocnego,
– I porodzisz Boską mocą – Ducha świętego pomocą.
6. Panna się z tego zdumiała, – Czego przedtém nie słyszała,
– Wolą Bożą być baczyła, – Aniołowi przyzwoliła. 
7. O czém sprawnie wysłuchawszy, – Rzekła Posłowi, powstawszy:
– Służebnicam Pana mego, – Stań się według słowa Twego.
8. Duch święty natychmiast zstąpił, – Ciało panieńskie poświęcił;
– Słowo Boże jest wcielone, – Ludzkie plemię wybawione.
9. Przy téj tak wdzięcznéj nowinie, – Którąć Aniół prawi ninie,
– Pełna łaski Panno prosim , – Łaskę Pańską niech odnosim.
10. W Tobie jest obfitość wszelka, – A w nas jéj potrzeba wielka,
– Maryja morzem łask słynąc, – Dozwól łaskom na nas spłynąć. Amen."Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.I, pieśń 14, str. 28-29.


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
Ad maiorem Dei gloriam!