Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Pokaż wątki - czytane

#1
1. Jak na uczcie w Kanie, Matko proś za nami, aby Syn Twój sprawił naszych serc przemianę.

Ref.: Jezu, Tobie Hosanna, za dar łaski Twej. Niechaj brzmi nieustannie wdzięczna serca pieśń.

2. Jak na uczcie w Kanie, Matko przypominasz: czyńcie, co wam każe słowo mego Syna.

3. Jak na uczcie w Kanie Ty nas uczysz, Matko, modlić się do Syna, z Nim nieść pomoc braciom.

4. Jak na uczcie w Kanie Ty się, Matko, troszczysz, aby śpiew weselny rozwiał smutku mroki. (lub: aby dzień weselny był dniem ich radości.)

t. i m.: ks. Zbigniew Piasecki
Abba Ojcze wyd. 2019
#2
Ref.: Naucz nas, Panie, zawsze wypełniać wolę Twego Ojca.

1. Bóg wybrał nas przed założeniem świata, * abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
2. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, * jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa.
3. Odnawiajmy się duchem w myśleniu naszym * i przyobleczmy nowego człowieka.
4. Stworzonego według Boga, * w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
5. Bądźmy więc naśladowcami Boga, * jako dzieci umiłowane.
6. I postępujmy drogą miłości, * bo i Chrystus nas umiłował.

t: wg Ef
opr.: ks. S. Ziemiański
M: ks. S. Ziemiański

Droga do Nieba wyd. 2021
#3
Ref.: Ludu kapłański, ludu królewski, * zgromadzenie święte, * ludu Boży, * śpiewaj twemu Panu.

1. Tobie śpiewamy, o Synu, umiłowany Ojca. * Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna, żywe Słowo Boga.
2. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny, * Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie, Tyś nas przyszedł zbawić.
3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich. * Uwielbiamy Cię, Chrystusie, nasz Królu cichy i pokorny.
4. Tobie śpiewamy, jedyny Pośredniku ludzkości. * Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie, Drogo nas wiodąca.
5. Tobie śpiewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu, Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju przez Krew Twego Krzyża.
6. Tobie śpiewamy, Ożywcze Źródło, dace łaskę, * Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienia, Żywa Wodo, Chryste.
7. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany, * Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy, my Twe latorośle.
8. Tobie śpiewamy, Prawdziwa Manno, daca życie, * Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący, któryś zstąpił z nieba.
9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do Królestwa, * Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzisz wszystkie owce Twoje.

t. i m.: L. Deiss
Adapt.: ks. S. Ziemiański

Droga do Nieba wyd. 2021
#4
Ref.: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza! * Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. * On do Ojca nas prowadzi, * miłość czyni życia prawem. * Chrystus naszym jest pokojem, * naszym pojednaniem.

1. On jest Słowem nad wieki, * pierworodnym pośród stworzeń. * Bóg przez Niego dał nam życie * i ukazał nam swą chwałę.

2. To On Głową jest Kościoła * i początkiem wszystkich rzeczy. * Zechciał Bóg, by cała pełnia * w Jego ciele zamieszkała.

3. Pokój przyszedł On budować * między ludźmi dobrej woli. * Z Bogiem znowu nas pojednał, * gdy na krzyżu oddał życie.

4. On jednoczy we wspólnocie, * przezwyciężył mur wrogości. * Jak brat starszy nas prowadzi * do radości swego Ojca.

t: por. Ef 2,12-18
opr.: s. M. Stecka
M: G. Skop

Droga do Nieba wyd. 2021
#5
Ref.: Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem!

1. Uradowałem się wezwaniem: * pójdziemy do domu Pana.
2. I oto stoję u bram Twoich, * Jeruzalem nowe, Kościele Święty!
3. O, Jeruzalem, miasto pokoju, * w Tobie wszyscy się jednoczą.
4. Przychodzą doń pokolenia, * aby wielbić imię Pana.
5. Prosimy o pokój dla ludu Twego, * niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
6. Dla braci i bliźnich naszych * prosimy o dobra Twoje.

t: Ps 122(121)
Tł.: ks. J. Dziurzyńskich
M: ks. Z. Piasecki

Droga do Nieba wyd. 2021
#6
1. Błogosławieni ubodzy i cisi, * bo ich jest niebo Bożej obecności, * większe od ziemi zbyt małej dla ducha * i ludzkich pragnień.

2. Błogosławieni płaczący samotnie, * bo otrzymają radość i pociechę. * Pokój czyniący zostaną nazwani * synami Boga.

3. Błogosławieni, co służą swym braciom * przez miłosierdzie, bowiem go dostąpią; * serca czystego wpatrywać się będą * w oblicze Pana.

4. Błogosławieni wierzący w nadejście * królestwa prawdy i sprawiedliwości; * wzgardą okryci, żyjący w ucisku, * posiądą ziemię.

5. Błogosławiony niech będzie na wieki * nasz Bóg jedyny w Trójcy niepojętej, * źródło, początek i Dawca łaskawy * doskonałości.

t: wg Mt 5,3-10
Opr.: o. P. Galiński
M: M. Machura

Droga do Nieba wyd. 2021
#7
Ref.: Alleluja, alleluja!

1. Chwalcie Pana, bo dobry, * śpiewajcie Bogu naszemu, * bo On pełen słodyczy. * Jemu się chwała należy.

2. Pan wznosi Jerozolimę, * lud rozproszony zgromadza. * On leczy lem złamanych, * sam obwiązuje ich rany.

3. Liczbę gwiazd On ustala * i każdą zna po imieniu, * wielki nasz Pan i potężny, * w swojej mądrości niezmierny!

4. Pan uniżonych podnosi, * pysznych do ziemi przygniata, * śpiewajcie Panu w podzięce, * Bogu na cytrze zagrajcie!

t: Ps 146(147)
M: ks. S. Ziemiański

Droga do Nieba wyd. 2021
#8
Ref: Alleluja, alleluja!

1. Cały świat niech się w Panu weseli, * niech Mu służy z radością i czcią, * niech się cieszy i biegnie do Niego!

2. On nasz Pan, On nasz Bóg i Stworzyciel, * w Jego ręku spoczywa nasz los, * myśmy ludem i Jego owcami.

3. Pójdźcie z pieśnią do Jego świątyni, * w świętych progach zanućcie Mu hymn, * błogosławcie i chwalcie Jego imię!

4. Bo nam Pan miłosierdzie okazał, * dobroć Jego po wieczny trwa czas, * co raz przyrzekł, to spełnia najwierniej.

T: Ps 100(99)
Tł. ks. S. Ziemiański
M: L. Deiss, ks. Z. Malinowski

Droga do Nieba wyd. 2021
#9
1. Panie Jezu, Chryste, Światło niegasnące, * słuchaj śpiewu swoich braci. * Rozpal w nas swój ogień, pokaż swoją drogę, * podaj rękę zagubionym.

Ref.: Gaśnie dzień, idzie noc, Panie, zostań z nami, * Kyrie eleison.

2. Sługo najbiedniejszych, przyjdź uwolnij więźniów, * otwórz oczy niewidzących, * nawiedź opuszczonych, pociesz zasmuconych, * ulecz rany, obudź radość.

T: J. Węcławski
M: ks. Z. Bernat

Droga do Nieba wyd. 2021
#10
1. A któż Cię to, mój Jezu! * Do tak okrutnego *
Krzyża przybił wszystkiego * Krwią ubroczonego? *
Ręce Twoje, co niebo * I ziemię stworzyły, *
Srogie gwoździe żelazne * I nogi Przebiły.

2. Ciało śliczne Panieńskie T Gwałtem rozciągniono, *
W Boku Twoim głęboką * Ranę uczyniono; *
Wieniec z ciernia i głogu, * Bardzo kolącego, *
Zranił Najświętszą Głowę * Do mózgu samego.

3. Usta stoją otwarte, * Jagody skalane, *
Wdzięczna Twarz brzydką flegmą * I oczy uplwane; *
Krew się jedna od słońca * Zsiadła gorącego, *
Druga na ziemię płynie: * Z rąk, z nóg; z boku Twego.

4. Nad głową wyrok śmierci * Widzę zawieszony, *
Gorzej niźli złoczyńca, * Mój Jezus zelżony; *
Z szat niewinnie odarty, * Ciało obnażone *
i na ognistem słońcu. * Srodze upalone.

5. Żyłki nie masz, z którejby * Krew się nie toczyła *
Ani członka zdrowego, * Cóż tam za złość była? *
Tyś Święty nad Świętymi, * Wszystkoś ugruntował; *
A któż Cię to, mój Jezu, * lak srodze skatował?

6. Grzechy twoje a miłość * Moja to sprawiła, *
 Że mnie dla ciebie męki * Cierpieć zniewoliła; *
Ale ty za tę miłość * Jak Mi obsługujesz, *
Pychą twą głowę Moją * Znowu koronujesz.

7. Łakomstwo z własnego Mnie * Odzienia odziera, *
Nieczystość, gwoźdźmi ręce, * Włócznią bok otwiera, *
Gniewem, mszczeniem bezbożnie * Ciało me biczujesz, *
Zazdrością na śmierć sądzisz, * Okrutnie krzyżujesz.

8. Obżarstwem usta Moje * Często policzkujesz, *
Dla kłamstwa, krzywdy, co dzień * Żółcią mnie częstujesz, *
Ej, nawróć się grzeszniku, * Czas poprzestać złego, *
Czyń pokutę, a chwyć się ? Życia pobożnego.

9. Oto widzisz, żem żywot * Położył za ciebie, *
Chcę, abyś nie był w piekle, * Ale ze mną w niebie, *
Wołam z krzyża: nawróć się, * Poniechaj sprosności, *
Bo cię czekam tak dawno * W gorącej miłości.

10. Rozciągnąłem Swe ręce * Szeroko dlatego:*
Abym mógł objąć ciebie * Pokutującego; *
Pójdź do Mnie, nie umknę się, * Miłość mnie przybiła,*
I głowę Mą łaskawie * K'tobie nachyliła.

11. W rękach, nogach, obfite * Źródła przekowała, *
W boku drogę do nieba * Tobie zgotowała. *
Otoć się sam oddaję, * Masz mnie już wszystkiego, *
Nie wątpże, nie, nie znajdziesz * Nade Mnie lepszego.

12. Jam skarb wszystkiego świata, * Nie umknę Mej ręki, *
Proś, o co chcesz, a dam ci * Dla Mej gorzkiej męki." *
Do Ciebie, o nadziejo, * Żywota mojego, *
Któryś mnie na tym krzyżu * Odkupił grzesznego.

13. Uciekam się, ciężkimi * Grzechami ściśniony, *
Łaskawemi słowami * Twemi pocieszony. *
Przybijże serce moje * Twoimi gwoździami *
Niechaj płyną hojnie łzy * Z oczu potokami.

14. Patrząc na Twoją postać, * Co grzechy zrobiły, *
Że Cię, Jezu, okrutnie * Do krzyża przybiły. *
O miłości, o krzyżu, * O gwoździe, o rany, *
O Jezu, któryś dla mnie * Jest ukrzyżowany.

15. Daj mi patrzeć na rany, * Tu opłakać grzechy, *
Abym wiecznej od Ciebie * Dostąpił pociechy. *
Upadam do nóg Twoich, * Z serca pokornego, *
Żałuję, żem Cię zranił, * Zbawiciela mego

16. Nie chcę więcej obrażać, * Brzydzę się grzechami; *
Niechże tu u nóg Twoich * Rozpłynę się łzami. *
Gardzę wszelaką świecką * Obłudą, marnością, *
Ciebie kocham, mój Jezu,* Zupełną miłością.

17. Dia Twej, Jezu, miłości, * Krzywdy swe bliźniemu *
Odpuszczam i nagradzam * Com winien każdemu. *
Zmiłuj się, o mój Jezu, * Przez Twe święte rany, *
Nad grzesznikiem, boś Ty skarb * Łaski nieprzebrany.

18. Ty z krwawopłynnych zdrojów * Miłosierdzia Twego, *
Oczyszczasz i przyjmujesz * Grzesznika każdego. *
Raczże i mnie oczyścić * Przyjąć do Siebie, *
Abym odtąd tu żyjąc, * Nie odstąpił Ciebie.

19. Aż mnie z krzyża obejmiesz, * Pokutującego *
I wprowadzisz do nieba, * Bramą boku twego. *
Daj mi dobrze żyć, umrzeć, * Jezu ukochany, *
Daj szczęśliwe skonanie: * Patrząc na Twe rany.

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.
Mel. Gillar
#11
1. Zawitaj nam Maryjo, w naszym tu kościele:
Gdzie nam u Syna Swego wypraszasz łask wiele.

Ref.: Wielbimy Cię Maryjo,
Fatimska Panno Maryjo,
Maryjo proś za nas.

2. O, bądź nam pozdrowiona, Fatimska Królowo,
O, niech za Twą przyczyną, wiara się ożywia.

3. Królujże nad kościołem, który Ciebie chwali,
I który się ucieka do Ciebie, o Pani.

4. O, Króluj nam Maryjo w każdej też potrzebie,
niech Ucisk i przewrotność nas nigdy nie złamie.

5. Panuj nad jednostkami i nad rodzinami,
Panuj i w społeczeństwie, między narodami.

6. Niech w czasach tych, o Matko, pieśń chwały Twej płynie,
Niech w rodzin naszych kole Różaniec Twój słynie.

7. W radościach, jak i w bólach przy Tobie my trwamy,
Opieki Bożej przez Cię z nieba wyglądamy.

8. Przynosisz nam różaniec, lekarstwo na ten czas,
By wrogie siły świata nie przełamały nas.

9. I my dzisiaj przyszliśmy do Ciebie, o Pani,
Ochotnie nasze serca niesiemy Ci w dani,

10. Nasza Pani z Fatimy, my K'Tobie dążymy,
i odmawiać Różaniec Tobie ślubujemy.

11. Przed Tobą dziś stajemy i z płaczem wołamy,
I serca Ci i dusze nasze polecamy.

12. Zachowaj nas, o Matko, od nieszczęsnej wojny,
O uproś nam nareszcie już czas spokojny.

13. O, nie opuść nas, o Pani, ratuj nas w potrzebie,
Aż nas tutaj zebranych, Matko ujrzysz w niebie.

za: https://piosenkireligijne.pl/category/maryjne/page/33/

Na melodię: O Anno łaskiś pełna
Najstarsze źródło jakie póki co znalazłem wskazuje na 2000r. i podaje 2 pierwsze zwrotki.
#12
1. Z skalnych portugalskich gór,
Co się piętrzą aż do chmur.
Tam z ojczyzny Antoniego,
Cudów echo się rozlega
Miłosierdzie czyni Bóg,
By świat z grzesznych zeszedł dróg.

2. Bóg upomnieć lud swój chce
Więc anioła swego śle
By przez biedne wiejskie dzieci
Którym w sercach cnota świeci
Serce Boskie znalazł świat
A lud przyjął boski ład.

3. Potem idziesz sama Ty
I ocierasz ludzkie łzy
By upomnieć świat zepsuty
Że za grzechy czas pokuty
Ze drogą wśród grzesznych burz
Wieniec różańcowych róż.

za: Oremus, Pismo Parafii św. Józefa w Chorzowie, 2000r.
#13
1. Mądrość Ojca niebieskiego *
Chrystus wieczny Syn Jego: *
Przyszedł w niskość świata tego: *
By nas z piekła wyrwał złego.

2. W wielkiej pokorze w cichości. *
Nie litując swej trudności: *
Dla narodu człowieczego, *
Widząc wielki upad Jego.

3. A z onej Boskiej miłości, *
Przyjął się na nasze złości, *
Podjął mękę dobrowolną, *
Przez naszą krewkość swawolną.

4. O gdyby to kto obaczył, *
Co ten Pan uczynić raczył: *
Iż dla człowieka grzesznego *
Nie litował ciała Swego.

5. Był na krzyżu zawieszony, *
Wszystek świętą krwią skropiony, *
Życząc z wielkiego pragnienia *
Nędznemu człeku zbawienia.

6. A w onej Swej srogiej męce, *
Rozciągnąwszy obie ręce, *
Wołał: pójdźcie moi mili, *
Byście się mną pocieszyli.

7. Ale my nie bacząc tego *
Dobrodziejstwa Pana Swego: *
Wolimy światu folgować, *
Jego złych spraw naśladować.

8. Tak się bardzo rozbujało, *
W grzechach naszych marne ciało, *
Które swawolnie kochamy *
O Twą łaskę nic nie dbamy.

9. Ale Pan Swe święte ciało *
Dał, aby za nas cierpiało: *
Nam życząc miejsca onego, *
Przez Adama straconego.

10. A tak, wszechmogący Panie, *
Racz dać z łaski swej uznanie: *
Byśmy Cię prawie poznali, *
Woli Twej naśladowali.

11. Racz nas przez Swą srogą mękę, *
Przyjąć pod Swą mocną rękę. *
Boć o nas źle z każdej strony *
Nie będzie li Twej obrony.

12. Nieprzyjaciół zewsząd dosyć, *
A gdzież mamy ręce wznosić: *
Jedno ku Tobie, nasz Panie, *
Gdyż w Tobie nasze ufanie.

13. O Ojcze nasz dobrotliwy, *
Raczże nam być miłościwy; *
Nas marnotrawne synaczki, *
Przyjmij w łaskę nieboraczki.

14. Boć żeśmy wielce zgrzeszyli, *
Majestat Twój obrazili: *
Wszakże z Swej Boskiej miłości, *
Racz odpuścić nasze złości.

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.

Melodja: O duszo wszelka nabożna
#14
1. Już ma być zamordowany, Baranek niepokalany, *
Jezus Chrystus Nazareński, nasz Odkupiciel niebieski.

2. O Mądrości Ojca swego, mając wiadomość wszystkiego, *
Wyniszczasz siebie samego, abyś zmazał dług winnego.

3. Miano Cię za złośliwego, złoczyńcę śmierci godnego, *
Wreszcie dasz się źle osądzić, byś mi mógł niebo przysądzić.

4. Myśmy na to zasłużyli, abyśmy męki znosili, *
Chrystus bowiem nic nie zgrzeszył, gdy się człowiek w grzechu cieszył.

5. I my chcemy krzyż przyjmować, Chrystusa w nim naśladować, *
Niosąc w pokucie, cichości, stanu swojego przykrości.

6. Bo do Cię Panie niebieski, wiodą jeno krzyża ścieżki, *
Sam Chrystus wiele podstąpił, nim do chwały Swojej wstąpił.

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.
#15
1. Którego pasterze czcili, *
Którym Anieli mówili: *
Niech odejdzie strach na stronę, *
Macie Króla na obronę.

2. Trzej królowie przyszli potem, *
Z mirrą, kadzidłem i złotem; *
Mirrą człeka, złotem Pana, *
A kadzidłem czczą kapłana.

3. Weselmy się stąd z Maryą, *
I niebieską hierarchią, *
Wdzięczne dzięki oddawając, *
Słodkich pieśni dobywając.

4. Chrystusowi wcielonemu, *
Z Maryi narodzonemu: *
Moc, zbawienie, cześć, zwycięstwo *
I wieczne błogosławieństwo.

Zbiór Pieśni Katolickich, 1924r.
#16
1. Chrystus Pan się narodził * Świat się cały
odmłodził, * Et mentes, et mentes et mentes.

2. Chrystus Pan się narodził * I z grzechów
oswobodził, * Animas, animas, animas.

3. Chrystus Pan się narodził, * Złość w miłości
złagodził, * In cordis, in cordis, in cordis.

4. Chrystus Pan się narodził, * Żywot ludziom
osłodził, * In terra, in terra, in terra.

5. Chrystus Pan się narodził, * Boga z ludźmi
Pogodził, * In semper, in semper, in semper.

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.
#17
1. Brama niebios się otwiera. Dzień wesoły!
W której łaska się otwiera. Dzień to jest wesoły!

Ref.: Niechaj dnia tego wesele,
zabrzmi w powszechnym kościele.

2. Światłość światu niewidziana, Dzień wesoły! *
Z żywota Panny wydana, Dzień to jest wesoły!

3. Matce-Pannie cześć i chwała, Dzień wesoły! *
Wiernym nadzieja powstała, Dzień to jest wesoły!

4. Tobie, Panie, dajem pienie. Dzień wesoły! *
Na Twe święte narodzenie, Dzień to jest wesoły!

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.
Melodja; Cieplik 43 A
#18
1. Gdy jutrzenka ranna wschodzi, *
Prosim Boże! starzy, młodzi, *
Aby nasze dzienne sprawy, *
Wszystkie myśli i zabawy, *
Ciebie tylko wychwalały, *
I zasługą nam się stały.

2. Abyś mową naszą rządził, *
Aby wróg nam nie zaszkodził, *
Aby oczy tam patrzały, *
Gdzieby tylko za cel miały, *
Twoją chwałę i uczczenie, *
Wieczne naszych dusz zbawienie.

3. A gdy tak znów dzień przeminie, *
I z kolei noc przypłynie, *
Byśmy pracą uświęceni *
I od grzechów uwolnieni, *
Mogli czyste myśli miewać *
I na Twoją cześć Ci śpiewać.

4. Bogu Ojcu niechaj chwała, *
Wszędzie będzie zawsze stała, *
I Synowi przedwiecznemu, *
Ojcu we wszystkiem równemu, *
I Duchowi też świętemu, *
Bogu w Trójcy jedynemu.

T. Cieplik, Zbiór Pieśni Katolickich, 1924r.
#19
1. Miej w pamięci, duszo, Krzyż Jezusa Chrysta, *
Pan go przyjmuje na swe ramiona za ludzkie złości, *
Sam Ojciec niebieski Krzyż postanowił, *
Kiedy Adam z Ewą w raju zawinił, *
Na ramiona Syna ten Krzyż położył.

2. Chrystus cierpieć musiał, kiedy nas zbawić chciał, *
Przyjął ciężki Krzyż kochany Jezus na śmierć go nosił, *
Krzyż ten już od dawna był zakopany, *
Od królowej Saby był ogłaszany, *
Że na nim umrze Pan z nieba zesłany.

3. Duszo chrześciańska! Krzyż Chrystusa łaska, *
Niesie z ochotą, z wielką dobrocią, miłością Boską, *
Krzyż ten wielki tłoczy Pana Jezusa, *
To za grzechy świata, duszo chrześciańska, *
Cisnął aż na ziemię Pana Jezusa.

4. Na wysokiej górze, w wielkiej skały dziurze *
Stoi Krzyż święty, na nim rozpięty Chrystus w pokorze, *
Na Krzyżu zapłacił Chrystus dług Ojcu; *
Nas grzesznych wybawił z piekła tarasu, *
Wzywajmy święty Krzyż we dnie i w nocy.

5. Wielkie męki cierpiał, kiedy nas wybawił, *
Dla naszych złości i nieprawości Krzyż ciężki nosił, *
Już przy narodzeniu Chrystusa Pana *
Był Krzyż opłakany, duszo kochana; *
Na Krzyżu zakończył życie Chrystus Pan.

6. Kiedy Chrystus konał, Piłat napis wydał, *
I wedle wiary cztery litery na Krzyż przybić kazał: *
Jezus Nazareński, Król Izraelski. *
Miej to duszo zawsze w swojej pamięci, *
Że te słowa pisał Piłat poganin.

7. Krzyż święty całujmy, ręką się żegnajmy *
na czole, mówiąc to Imię święte Boga błagajmy, *
Usty wymawiajmy też jego Syna, *
Tego ogłaszajmy ludziom za Pana, *
A w sercach zaś miejmy Świętego Ducha.

8. Trzy Boskie osoby nasza Opatrzności, *
Bóg jeden żywy i sprawiedliwy jest w wysokości, *
Krzyż święty widzimy we Świętej Trójcy, *
Chrystus nasz Zbawiciel jest słowo Boże, *
Duch Święty zaś wstąpił w serce panieńskie.

9. My też Krzyż dźwigamy na świecie, cierpimy, *
Jest to karanie za grzechy nasze, za nasze winy. *
Użycz nam, o Boże, świętej miłości, *
Ażebyśmy nieśli krzyż w cierpliwości, *
Nigdy nie szemrali, Ciebie wychwalali.

10. Boże sprawiedliwy, Ojcze litościwy, *
Musisz nas karać, jak Ojciec dzieci, boś nasz Bóg prawy; *
Zesyłasz na nas krzyże i utrapienia, *
Abyś nas wybawił od zagubienia, *
Odwróćże karanie przez Twego Syna.

11. Chcemy się poprawić i pokutę czynić, *
A ten Krzyż krwawy, Chrystusa rany w pamięci wżdy mieć, *
A przed całym światem chętnie ogłosić, *
Że nie chcemy nigdy wiary odstąpić, *
We wierze Chrystusowej żywot zakończyć.

12. Wielu od młodości, chociaż w niewinności, *
Ponoszą krzyże, o miły Boże, Ty je próbujesz; *
Na kogo Bóg ześle często strapienie, *
Tego zaprowadzi aż na zbawienie *
Bo wielce jest tajne Boskie rządzenie.

13. W Krzyżu jest zbawienie, w Krzyżu pocieszenie, *
Pan z wysokości cierpiał ciężkości: wielkie umęczenie; *
On to był najświętszy Syn Boga Ojca *
I Najświętszy umysł dobrego serca; *
Święte ręce, nogi gwóźdź mu rozdziera.

14. W Krzyżu będzie zemsta Pana Jezu Chrysta, *
Będziemy widzieć Krzyż, mówił Jezus, prawda szczera, *
Z Krzyżem bowiem przyjdzie Jezus nas sądzić; *
A kto go nie wyznał, tego zatraci, *
Kto go tu potępiał, tego zagładzi.

15. Wiecznie swych wybranych w Krzyżu postawionych, *
Do swych radości, niebieskich włości, tam zgotowanych; *
W Krzyżu jest zapłata w niebieskim raju, *
Gdzie Święci Anieli wesoło grają, *
Tamże bez ustanku słodko śpiewają.

16. W Krzyżu jest korona w niebie zgotowana, *
Wierz, duszo wierna, będzie ci dana od Chrystusa Pana. *
Tam się będziesz cieszyć za twoje cnoty; *
Koronę odbierzesz za cierpliwości *
I używać będziesz wiecznych radości.

17. Amen, Krzyżu Święty, tyś jest tron złocisty *
Syna, Pan nad pany Jezus kochany nim ozdobiony; *
Krzyżem długi ludzkie Jezus zapłacił, *
Gdy wybranych w niebie umieścił *
I według ich zasług w raj zaprowadził.
Amen.

PIEŚNI PĄTNICZE UŻYWANE PRZEZ LUD GÓRNOŚLĄSKI
PRZY PROCESJACH DO ŚW. ANNY I DO PIEKAR I PRZY OBCHODACH TAMŻE.
WYDAŁ JAN PROHASSEK, 1921r.
#20
1. Marya pod Krzyżem stała, żałośnie płakała, *
Gdy na Synaczka swojego srogą śmierć patrzała.

2. Sercem zemdlonem wzdychając, usty spieczonemi *
Smutnie o Synu swym mówiąc tak to przed wszystkimi:

3. Ach mój Synu najmilejszy! Jak bardzo wysoko *
Wisisz na krzyżu rozpięty, odemnie daleko.

4. Ach mój Synu najmilejszy! Nie mogę cię dosiąc, *
A Tobie w niczem, Synaczku mój miły, dopomódz.

5. Ojcze Boże z wysokości, daj mi dzisiaj umrzeć, *
Abym mogła z mym Synaczkiem pospołu pogrzeb mieć.

6. Żałosna jest ta godzina, żałosna ta scena, *
Gdy Cię widzę rozpiętego, najmilszego Syna.

7. Słońce, żałosne niebiosa, spojrzyjcie na ziemię, *
Niesłychanego dekretu na moje dziecię.

8. Oczy jasne zawiązali okrutni żydowie, *
Bijąc Go pięściami: gadaj kto Cię bije?

9. Nie mogła się ty nasycić okrutność żydowska,  *
Tak męczyli i trapili mojego Synaczka.

10. Ach, żałośliwa Matka Twa, cóż ja to mam czynić? *
Nie mam się do kogo uciec, bym się mogła schronić.

11. Przemów słówko, mój Synaczku, żałośliwej Matce, *
Tem pocieszysz, o mój Synu, zasmucone serce.

12. Litujcie Jezusa Pana, Stworzyciela swego, *
Lituj Go na sprosnem Krzyżu srodze rozpiętego.

13. Przemów słówko, mój Synaczku, wiesz, żem Matka Twoja, *
Ach! tern będzie pocieszona smutna dusza moja.

14. Jednegom Ciebie, mój Synaczku, miała najmilszego, *
Miałam radość, a dziś smutek przy męce okrutnej.

15. Gdy Cię widzę niewinnego, na śmierć idącego, *
Baranka wielkanocnego, bardzo cierpiącego.

16. Od kogóż już, mój Synaczku, pocieszenie mam mieć, *
Gdy Cię, najmilszy Synaczku, widzę srogo umrzeć?

17. Szczęśliwa by ta godzina, mój Synaczku, była, *
Gdybym z Tobą śmierci srogiej zaraz dostąpiła.

18. Ach! czemuż mię wy żydowie, teraz nie porwiecie? *
Czemuż mnie z moim Synaczkiem wraz nie zabijecie?

19. Słońce, gwiazdy i planety, także wy widzowie, *
Niebiosa, wszystkie stworzenia, żywioły i morze.

20. Drzewo Krzyża oglądajcie, jest tu owoc święty, *
Zbawiciel świata całego, Jezus, Syn mój rozpięty.

21. On jest, któregom ja Matka bez żadnej żałości *
Porodziła i powiła w panieństwa całości.

22. Wtedym ja radością wielką napełniona była, *
Iżem w panieństwie wiecznego Boga porodziła.

23. Matki, które synów więcej, trzech i czterech macie, *
Kiedy wam z nich jeden umrze, jak to narzekacie.

24. Ja jednegom tylko miała, a tegom straciła, *
Czyliż serce me boleści stokroć więcej nie ma?

25. Święta Matko, racz nam pozwolić z Tobą się napłakać, *
I srogą mękę synaczka Twego nabożnie rozmyślać.

26. Proś za nami, o Najświętsza Panno, syna Twego, *
Żeby nas przyjął po śmierci do Królestwa Swego.
Amen.

PIEŚNI PĄTNICZE UŻYWANE PRZEZ LUD GÓRNOŚLĄSKI
PRZY PROCESJACH DO ŚW. ANNY I DO PIEKAR I PRZY OBCHODACH TAMŻE.
WYDAŁ JAN PROHASSEK, 1921 r.
#21
1. Witaj, śląska gwiazdo jasna, * Męczenniku Melchiorze, * Dziś ojczyzna Twoja własna * Hołdy niesie Ci w pokorze. * Ty już dziś przed Bożym tronem * Promieniejesz Świętych chwałą, * A chwalebnym swoim zgonem * Sławisz ziemię naszą całą.
2. Świętym ogniem zapalony * Chcesz świat Bogu podbić cały, * By, zburzywszy piekła trony, * W duszach wznieść tron Bożej chwały; * Więc Maryję błagasz szczerze, * By u Boga to zjednała, * By w Chrystusa świętej wierze * Zjednoczona ludzkość trwała.
3. Sam też za tę świętą wiarę, * Gdy ją wyznać było trzeba, * Z życia składając ofiarę, * Wian zwycięstwa bierzesz z nieba. Teraz wśród Aniołów grona * Wieczną cieszysz się radością, * A w otwarte swe ramiona * Chcesz przygarnąć nas z miłością.
4. Wszakżeś Ty z tej samej ziemi, * Jeden z nas, brat nasz serdeczny, * Więc nas modlitwami swemi * Słoń i wiedź w kraj niebios wieczny. * O błogosław nam z wysoka * I ojczyźnie śląskiej Twojej: * Niech jak długa i szeroka, * Trwa we wierze świętej swojej.

V. Czcią i chwałą uwieńczyłeś go, Panie. R. I nad dziełami rąk Twoich postawiłeś go. (Ps. 8, 6, 7.)
Módlmy się: Udziel nam, prosimy Cię
Panie, za przyczyną Błogosławionego Męczennika Twego Melchiora Twej pomocy, byśmy stałością w wierze tego naśladowali, z którego triumfu się cieszymy. Przez Pana naszego...

Chwalcie Pana 1925r.
#22
1. Maryjo, czysta Dziewico, * Wierna Bogu służebnico, * Matko błogosławiona! * Któraś Chrystusa powiła, * Piersiami Swemi karmiła, * Bądź od nas pozdrowiona.
2. Obróć oczy miłosierne * Na braci i siostry wierne * W czyścu pokutujące, * Przyczyń się, Matko litości, * Niech odziedziczą radości * W niebie nieustające.
3. Proś też za nami grzesznymi * Na święcie tu żyjącymi * O grzechów odpuszczenie. * Gdy przyjdzie śmierci godzina, * Zjednaj nam u Twego Syna * Lekkie w Bogu zaśnienie.

Chwalcie Pana 1925r.
#23
1. Pójdźcie k' wielkiej wieczerzy, * Chrześcijanie w pobożności; * Ten, co w Chrystusa wierzy, * Niech się przybliża w ufności * Do stołu Pana swego, * Na pokarm duszy jego.
2. Jezusa zmiłowanie * Doznajemy w tej Świętości, * Którą na pożywanie * Dla dusz naszych szczęśliwości * Przy śmierci swej stanowił, * Żeby nas wiecznie zbawił.
3. W pokorze się zbliżajmy, * Chrześcijanie sprawiedliwi! * Zbawienie oglądajmy * W tej Hostii, w której żywy * Jezus ku nam zstępuje, * Zbawienie nam gotuje.
4. Panie! nie jestem godzien, * Byś wstąpił do serca mego; * Proszę, uczyń mnie godnym, * Spraw we mnie ducha nowego! * Rzeknij słowo miłości, * Zgładzisz me nieprawości.
5. Wstąp w serca nasze, Panie! * Posil nas
Twem Ciałem żywem; * Nasyć nasze żądanie * Pokarmem duszy prawdziwym, * Byśmy nim
posileni, * Byli wiecznie zbawieni.
6. Do nóg Twoich padamy, * Chryste Jezu! w pokorności; * Pobłogosław! żądamy, * Dziatki Twoje w pobożności; * By zawsze zachowały, * Co dzisiaj ślubowały.

"(Śpiewać także można przed i podczas Komunji św.)"

Chwalcie Pana wyd. 6 1925r.
#24
1. Jezusie, pełny boleści, * Dla grzechów i nieprawości * Skonałeś dla grzesznika, * Wybawiłeś ród człeka.
2. Rozważ, ma duszo, z wdzięcznością * Rany Jezusa z litością: * Od stóp do wierzchu głowy * Nie jest w nim członek zdrowy.
3. Krew się ze wszech stron wylewa, * Rana się z rany dobywa; * Patrz na lice zmodrzałe, * Wszystko ciało zsiniałe.
4. Jeszcze więcej cierpieć żąda, * Miary łasce nie nakłada, * Boleść z łaską wojuje, * Miłość nie ustępuje.
5. Już się Pan z nami rozłącza, * Już Ducha Ojcu poleca, * Niebo płacze, boleje, * Serce we mnie truchleje.
6. Jezus na krzyżu umiera, * Stwórca świata oczy zwiera, * Ach! smutnać to nowina, * Jakaż śmierci przyczyna?
7. Oto Baranek niewinny * Bez żadnej z siebie przyczyny * Z miłości k' nam jedynej, * Cierpiał dla winy naszej.
8. Sromotne w grzechach konanie * Jest krwi Jego przelewanie: * O niewdzięczny człowiecze! * Tyś jest katem w tej męce.
9. Ilekroć sercem grzeszymy, * Głowę Jezusa kłujemy * Cierniem umysłu złego, * Wyniosłego, pysznego.
10. Język przez nieczyste słowa * Na Pana bicze podawa, * Którzy klną, sławę psują, * Znowu Pana biczują.
11. Złem wejrzeniem, dotykaniem * I do grzechu zachęcaniem * Znów Pana przybijamy * Na krzyż, śmierć odnawiamy.
12. Zgorszenie, złych mów słuchanie, * Wznawia Pańskie urąganie, * Z bliźnich drwiny, szydzenie * Są Jezusa zhańbienie.
13. Kto z nas na uboższych łaje, * Ten na Jezusa powstaje, * Krew z ran Jego wyciska, * Gdy kto słabszych uciska.
14. Kto pomstuje i złorzeczy, * Ten bluźnierstwy Pana dręczy, * Octem, żółcią Go poi, * Kto się npić nie boi.
15. Z sukien Jezusa obnażasz, * Kiedy się na grzech odważasz, * Z zdrajcą Pana sprzedaje, * Kto w łakomstwie zostaje.
16. Kto grzech w spowiedzi ukrywa, * Sakrament w grzechu pożywa, * Oczy Mu zawięzuje, * Na twarz Jezusa pluje.
17. Pycha, kradzież, gniew, obżarstwo, * Nieprzyjaźń, zawiść, niedbalstwo, * Jak włócznia, gwoździe dręczą, * Członki Jezusa męczą.
18. Ach, tak jest, ach to my znowu * Srogą mękę Jezusową * W wnętrznościach odnawiamy, * Gdy grzechy popełniamy.
19. Znowu Jezusa krzyżujem, * Znowu Go srodze biczujem, * Cierniem koronujemy, * Kiedy w grzechach żyjemy.
20. Toć Serce Pańskie przeraża, * Że grzesznik nic nie uważa, * Nie dba na umęczenie, * Obfite odkupienie.
21. Patrz duszo, jak Jezus wzdycha, * Nad twoją złością narzeka * Słuchaj głosu Boskiego, * Póki czas życia twego.
22. Otóż dla ciebie umieram, * Żywot w boleściach zawieram, * Ty się kochasz w marnościach, * Nie masz końca w swych złościach.
23. Pokutuj bez omieszkania, * Bo jeszcze czas zmiłowania, * Jeśli się chcesz nawrócić, * Chcę ci niebo przywrócić.
24. Nie trać nadziei dla złości, * Lecz ufaj w Mojej miłości, * Bo kropelka krwi Mojej * Jest grunt nadziei twojej.
25. Pokutujących przyjmuję, * Serdecznie witam, całuję, * Serce masz otworzone, * Ręce Me wyciągnione.
26. O Jezu, spieszę do Ciebie, * Byłem zgubiony bez Ciebie, * Z płaczem padam do nóg Twych, * Wyrzekam się grzechów mych.
27. Łzami się Jezu zalewam, * Twą krwią me grzechy obmywam; * zwróć litościwe oczy, * Serce się z Tobą złączy.
28. Wolę tysiąckroć umierać, * Niżbym Cię jeszcze miał gniewać, * Niechże Twe umęczenie * Sprawi grzechów skończenie.

Chwalcie Pana wyd. 6 1925r.
#25
1. W Grobie jest pokój, dlatego ten spokojny zamiar
I wielom cierpliwym ochłodą się stał.

2. Tu odpoczynek i uwolnienie zbyt starości
Nie budzi nas dzień do większego smutku.

3. Ten grób zawiera pielgrzyma tu kości strapione,
Duch żyje tam, gdzie już odmiany nie ma.

4. Wystawi nam grób tu tego cierpiącym pragnienie,
I ociera nam łzy płaczącym z oczu.

5. Szczęśliwą jest śmierć, bo skończy zbyt wielkie starości,
Mizernego życia ty tego świata.

6. Cóż wy płaczecie? znoścież spokojnie ten smutek,
A wołajcie tu więc, w grobie jest spokój.

Śpiewnik żałobny i pogrzebowy, 1934r.