Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - Tradycja.Poznań

#27
Cytat: knrdsk1 w 26-10-2019, 13:41:44
Sprawa oczywiście warta rozważenia

Są pieśni "pokutne" bardziej jednoznaczne, np. Bądź mi litościw, Ufam w Bogu, czy Posypmy głowy popiołem które wrzuca się do jednego wora z pasyjnymi / "na Wielki Post", tak jak tą tutaj - z pogrzebowymi.
#28
Ta pieśń powinna się znaleźć w dziale Pieśni o marnościach i pokutne, którego nie ma!Pamiętaj człowiecze, jak żyjesz na świecie
Nie bądź tak wspaniały, pyszny i zuchwały
w swej myśli.

Otwórz jeno oczy spójrzyj co się toczy
W tym mizernym świecie śmierć wszystkich zagniecie
i Ciebie.

Nie puszcza królowi, ani papieżowi
Bierze  książęta, biskupów, panięta
Do grobu.

Nie wygrasz muzyku, nie wygrasz prawniku
Statutem prawnika i z dudą muzyka
Śmierć bierze.

Śmierć króla prowadzi i z tronu go zsadzi
Na jego pałace we drzwi nie kołace
I wchodzi.

Gdy wchodzi nie puka, co jej brak to szuka
Każdego sprowadzi do grobu posadzi
na wieki.

Czy wyższy czy niższy, bogaty, obdarty,
Wszyscy staną w kole, przy grobowym dole
w jedności.

Nie będzie tam zwady ani też biesiady,
będzie tam płakanie i łez wylewanie
za złości. 
Amen


W załączniku melodia wg Kapeli Brodów: MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.


I wykonanie: https://www.youtube.com/watch?v=5GL-AxjGvrg
#29
W załączniku melodia wg Monodii Polskiej: MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

I wykonanie: https://www.youtube.com/watch?v=nLAHnvPcbN0
#30
W załączniku melodia z Cieplika, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#31
Na Introit.
1. Boże, Sędzio sprawiedliwy! Usłysz nasze wołanie; – Ach! Ojcze nasz dobrotliwy, Pokaż Twe zmiłowanie. – Nad Duszami zmarłych wiernych, Które za swoje grzechy, – Zostając w mękach niezmiernych, Pragną od nas pociechy.
Na Graduale.
1. Wszyscy, którzy spoczywają w grobach, Syna Bożego – Głos usłyszą i powstaną
w dzień ów sądu strasznego; – Sprawiedliwi za swe sprawy chwałę wieczną osiędą – A źli za żywot nieprawy w piekło wtrąceni będą.
2. Wspomożże nas, Jezu drogi, Zbawicielu nasz Panie, – Daj chwalebne na ów
błogi żywot zmartwychpowstanie; – Użycz nam teraz skutecznéj łaski Twéj do poprawy, – Byśmy w on dzień trwogi wiecznéj mieli wyrok łaskawy!
Na Offertorium.
1. Święta jest myśl i zbawienna modlić się za zmarłymi, – A Tobie, Boże, przyjemna; przeto nie gardź naszemi – Pokornemi modlitwami, ale z wielkiéj litości – Zmiłuj się nad dłużnikami Twojéj sprawiedliwości!
2. Długi naszych sióstr i braci, Tobie, Ojcze kochany, – Niech Jezus, Syn Twój, zapłaci przez swoje święte rany; – Bądź mi miłościw dla Niego, dla krzyżowéj ofiary – I dla gorżkiéj męki Jego uwolniéj ich od kary!
Na Sanctus.
1. Święty, święty, nad świętymi prośby naszéj miłości – Przyjmiéj za Twymi
wiernymi: odpuść ich ułomności, – Których jak Pan sprawiedliwy skazałeś do więzienia; – Lecz, jak Ojciec miłościwy pragniesz ich wybawienia.
2. Boże wszelakiej pociechy, w Tobie nadzieję mamy, – Odpuść zmarłych braci
grzechy, których my polecamy – Twojéj Ojcowskiéj miłości dla zasług Syna Twego. – Użycz im z Twojéj litości odpoczynku wiecznego!
Po Podniesieniu.
1. Spojrzyj na Syna Twojego, na boleści i rany, – Na tak gorzką mękę Jego,
Boże, Ojcze kochany! – A zmiłuj się nad duszami, za które dał swe życie, – By w chwale Twéj z Aniołami żywot miały obficie.
2. Wspomniéj na Twoje stworzenie, usłysz nasze wzdychanie; – Daj im wieczne
odpocznienie, Stwórco wszechmocny Panie! – Światłość wieczna niech im świeci, Niech odziedziczą Ciebie; – Wszakże to są Twoje dzieci? – Niech z Tobą żyją w Niebie!
Na Agnus.
1. O Baranku, któryś zgładził grzechy świata całego, – Abyś nas wszystkich
wprowadził do żywota wiecznego: – Niechże dusze umarłych wiernych doznają Twéj
litości, – Będące w mękach niezmiernych za swoje ułomności!
2. Uśmierz sprawiedliwość srogą, przebłagaj Ojca swego – Męką i krwią Twoją
drogą; a z miłosierdzia Twego – Ugaś czyszcowe upały; odpuść im nieprawości, –
Wprowadź ich do wiecznej chwały, do niebieskiéj radości!
Po Requiescant.
1. Zmiłuj się nad niemi, Panie! a z miłosierdzia Twego – Racz im darować karanie więzienia czyszcowego – Przez Jezusowe zasługi, któreć ofiarujemy; – Odpuść im grzechowe długi, pokornie Cię prosimy!
2. Nas żyjących wspomóż, Panie, byśmy się nie dostali – Na tak surowe karanie. Gdy będziemy konali, – Spojrzyj okiem miłosierném, o Panie, Jezu Chryste, – A po tém życiu mizerném daj życie wiekuiste.

"Szczeble do nieba" Teofil  Klonowski 1869, pieśń 406, str 989


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#32
      Na Introit
1. O Boże przedwieczny, – Odpoczynek wieczny – Daj wiernym duszom,
– Które tam strapienia – Za swe przewinienia – odnosić muszą.
2. Wielka jest ich męka, – Boć ich Boża ręka – Twa uderzyła,
– Która strapionego – Joba cierpliwego – W on czas dotknęła.
3. Przetóż my, o Panie! – Prosimy Cię za nie – Przez Syna Twego:
– Skróć onych cierpienia, – Wyzwól ich z więzienia – Tak straszliwego!
      Na Graduale.
1. Twoje słowo święte, – Z ust Twoich przyjęte, – Uczy nas, Panie:
– "Że jest rzecz zbawienna – I Tobie przyjemna, – Modlić się za nie."
2. Judasz Machabejski, – Hetman Izraelski, – Mąż znamienity,
– Posłał wielkie dary – Bogu na ofiary – Za lud pobity.
3. Któżby tedy tego – Przykładu ślicznego – Nie naśladował?
– Ktoby nad zmarłymi – Bliźnimi swoimi – Się nie zmiłował.
4. Kiedy dobrze wiemy, – że są takie winy, – Które po śmierci
– Zmazane być mogą – Krwią Jezusa drogą – Tam we wieczności.
      Na Offertorium.
1. Przyjmiéj tę ofiarę – Na Twoją cześć, chwałę, – Panie, Boże nasz!
– Nad którą zacniejszéj, – A Tobie milejszéj – Ofiary nie masz.
2. Kochany Zbawiciel – I nasz Odkupiciel – Ją ustanowił,
– Kiedy Uczniom onym, – Na księstwo święconym – ,,To czyńcie", mówił.
3. Toć to jest ta ista, – Ta ofiara czysta, – Jak Prorok mówił:
– Że Ci, Boże! wszędzie – Oddawana będzie, – Boś ją wyzwolił.
4. Tę Ci oddajemy, – I ofiarujemy – Na ubłaganie – Twéj sprawiedliwości; –
Odpuść we wieczności, – Odpuść we wieczności – Wszelkie karanie!
      Na Sanctus
1. Święty, Święty, Święty, – Boże niepojęty, – W Trójcy jedyny!
– Zmiłuj się nad nami, – I téż nad duszami; – Odpuść im winy!
2. Odpuść im krewkości, – Racz je do radości – Przyjąć łaskawie!
– Aby Cię tam czciły, – I wiecznie chwaliły – W niebieskiéj sławie!
      Po Podniesieniu.
1. Przed Tobą padamy, – Tobie się kłaniamy, – Boże wcielony!
– Któryś w tym momencie – W Świętym Sakramencie – Jesteś utajony.
2. Tu jest żywe ciało, – Co za nas cierpiało – Srogie boleści.
– Jest i krew najświętsza, – Co dusze oczyszcza – Od nieprawości.
3. Niechże ta krew dusze – W czyscu téż oczyści – Od wszelkiéj zmazy;
– Niechaj nas zachowa – Ta krew Chrystusowa – Od wiecznéj skazy!
      Na Agnus Dei.
1. O Boże Baranku, – Najmilszy kochanku, – Panie Jezusie!
– Nad utrapionemi – Duszami wiernemi, – Proszę, zmiłuj się!
2. Usłysz głos serdeczny; – Daj tym pokój wieczny, – Za których Ciebie
– Powinniśmy prosić – I za nie się modlić, – By były w Niebie.
3. Przyczyń się, o Matko, – I Orędowniczko, – U Syna Twego
– Jako za duszami, – Tak téż i za nami – Wstaw się do Niego!
4. Otwórz nieprzebrany – Skarb, Jezu kochany, – Twych zasług pełny; 
– Ach! udziel im z Niego – Z miłosierdzia Twego – Odpust zupełny.
      Po Requiescant.
1. Najłaskawszy Panie! – Niechaj się to stanie, – Cośmy prosili;
– By jeszcze dziś Ciebie – Z wybranymi w Niebie – Wierni chwalili!
2. Teraz téż za siebie – Przepraszamy Ciebie, – Byś się zmiłował,
– Byś nam wszelkie kary – Wprzód, niż nas na mary – Włożą, darował.

"Szczeble do nieba" Teofil  Klonowski 1869, pieśń 407, str 997


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#33
1. Żaden Ojciec tak nie może kochać swego dziecięcia, - Jak mnie Ty kochasz, mój Boże, od pierwszego poczęcia, - Każdy dzień, każda godzina, - Dobroć Twoją przypomina.
2. Jak tylko jestem na świecie, - Ty o mnie zawiadujesz, - Jako Ojciec swoje dziecię, - Łaskawie opatrujesz;
- Zawsze jesteś przy mym boku, - Strzeżesz jak źrenicę w oku.
3. Niebo, ziemia są świadkami - Twojéj ku mnie miłości; - Życie, zdrowie są darami, - Które mam z Twéj litości; - Gdzie się oko me obróci, - Pełno widzę Twéj dobroci.
4. Ojcze! z Twojéj opatrzności Słońce codziennie wschodzi, - Ziemia dla mojéj żywności różne owoce rodzi; - Co tylko świat w sobie nosi, - Wszystko dobroć Twoję głosi.
5. Ptastwo i leśne i zwierzęta - Wszelkie ryby we wodzie; - Także domowe bydlęta, - Są ku mojéj wygodzie; - Co się na świecie znajduje, - To mnie, jak Panu hołduje.
6. By się nie sprzykrzyło życie, - z niepojętéj miłości - Opatrujesz mnie obficie - Co dzień w insze radości: - Któż godnie wysławić może - Twoję dobroć, o mój Boże!
7. Jak Pan wielce miłościwy, - Tego pragniesz jedynie, - Ażebym już był szczęśliwy - Na téj ziemskiej dolinie; - Przetóż, dobrotliwy Panie! - Masz wielkie o mnie staranie.
8. A przy końcu życia mego - Chcesz dać samego siebie; - Bo z miłosierdzia Twojego - Pragniesz, bym z Tobą w niebie, - W radości wiecznéj królował, - Którąś tam dla mnie zgotował.
9. Tak bardzoś mnie umiłował, - Żeś dla zbawienia mego - Na świat posłać nie żałował - Jezusa, Syna Twego, - Ażebym znalazł obficie - Przezeń wiekuiste życie.
10. Nauka i przykład Jego - Ukazuje mi drógę, - Którą do Królestwa Twego - Zapewne trafić mogę; - Jego uczniowie prawdziwi - Będą na wieki szczęśliwi.
11. Póki mnie na świecie stanie, - Twą dobroć wielbić będę, - Po śmierci niech z Tobą, Panie! - W Twém Królestwie osiędę, - Pragnę Cię bowiem serdecznie - Miłować, teraz i wiecznie.   Amen.

Klonowski 1867 cytuje: "(Zupełny Kancyonał i Książka modlitewna etc. przez Ks. Szymona Perzicha, str. 406 r. 1841.)"


"Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.II, pieśń 396, str. 956


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#34
Przy tém Baranka jedzeniu
Ad regias - Pieśń na Niedzielę pierwszą po Wielkiejnocy, t. j. Przewodną1. Przy tém Baranka jedzeniu, - Ubrani w białém odzieniu, - Przebywszy bród Czerwonego morza, - Chwalmy Pana swego.
2. Którego my uwielbioném, - Ciałem na krzyżu pieczoném, - I krwią przenajświętszą Jego, - Żyjem ku czci Boga swego.
3. Ten wieczór brónił nas zgoła - Od burzącego Anioła; - Ten złożył z karku naszego, - Jarzmo króla okrutnego.
4 Wielkanoc nasza Chrystus Pan, - Baranek już ofiarowan; - Jego ciało nie zmazane, - Bez kwasu ofiarowane.
5. O ofiaro godna chwały, - Przez Cię piekła poniszczały - Przez Cię człowiek odkupiony, - Od śmierci w żywot wrócony.
6. Gdy Chrystus śmierci pozbywszy, - Z czartem wojnę odprawiwszy, - Tyrana więzieniem skrócił, - Raj otworzył, Niebo wrócił.
7. Królu wieków królujący, - Stwórco świata wszechmogący, - Któryś jeszcze z przedwieczności, - Syn z Ojcem był w swéj jedności.
8. Tyś z początku świata tego - Adama stworzył pierwszego, - Któregoś ducbem ozdobnym - Obdarzył sobie podobnym.
9. Tego szatan zwiódł nędznego, - Zdrajca narodu ludzkiego; - Aleś postać jego przyjał,  - Abyś mu go z mocy wyjął. 
10. I wykupiłeś człowieka, - Jakoś był przejrzał od wieka, Ciałem się z nami zjednoczyć, - A ku sobie nas przyłączyć.
11. Ciebie z Panny urodzony, - Lęka się świat na wsze strony; - Przez Cię i my wierzem stałe. - Że wstaniem ku wiecznéj chwale.
12. Tyś nas przez Chrzest z grzechów omył, - Czartowską władzę uskromił; - A wyzwoliwszy z więzienia, - Uspokoiłeś sumienia.
13. Tyś raczył wytrwać krzyż srogi. - By nie zginął człek ubogi; - Odkupiłeś zdrowie jego. Wylawszy swę krew dla niego.
14. Prosim Cię, Panie wszechmocny, - W ten czas święty Wielkanocny; - Racz nas uchronić każdego - Przypadku niebezpiecznego.
15. Tobie bądź chwała samemu, - Panu zmartwychpowstałemu; - Co z Ojcem i z Duchem wiecznie - Królujesz Boże społecznie. Amen!"Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.I, pieśń 201, str. 418.


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#35
"Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.I, pieśń 131, str. 236-237.

1. Dobranoc głowo święta Jezusa mojego, - Któraś była zranona do mózgu samego.
- Dobra noc kwiecie różany - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!

2. Dobra noc włosy święte mocno potargane, - Które były najświętszą. krwią. zafarbowane,
- Dobra noc kwiecie różany - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!

3. Dobra noc szyjo święta w łańcuch uzbrojona, - Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona,
- Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!

4. Dobra noc ręce święte na krzyż wyciągnione, - Jako struny na lutni, kiedy wystrojone.
- Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!

5. Dobra noc boku święty, z którego płynęła - Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła.
- Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!

6. Dobra noc serce święte włócznią. otworzone, - Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.
- Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!

7. Dobra noc noc nogi święte na wylot przeszyte, - I tępemi gwoździami do krzyża przybite.
- Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!

8. Dobra krzyżu święty, z którego złożony, - Jezus Chrystus Bóg i Człowiek w syndon*) uwiniony.
- Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!

9. Dora noc grobie święty najświętszego ciała, - Który Matka bolejąca łzami oblewała:
- Niech Ci będzie cześć w wieczności - Za Twe męki zelżywości, Mój Jezu.
Amen.
______________
*) Prześcieradło.W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#36
"Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.II, pieśń 560, str. 1425.

1. Jezu w Ogrójcu mdlejący, - Krwawy pot wylewający. - Dusze w czyscu omdlewają, - Twéj ochłody wyglądają, - O Jezu!
2. Przez Twój pot, o Jezu drogi, - Wyzwól dusze z męki srogiéj; - Potu krwawego strumienie - Niechaj zaleją płomienie, - O Jezu!
3. Przez Twe, Jezu, dyscypliny, - Któreś cierpiał dla dusz winy, - Niech z rózg krwią Twoją zbroczonych - Spłyną krople na strapionych, - O Jezu!
4. Królu w cierniowéj koronie, - Przez ukłute Twoje skronie - Wyrwiéj z czysca do korony, - Którzy żebrzą Twéj obrony, - O Jezu!
5. Krzyż okrutny dźwigający, - Po trzykroć upadający; - Przez ten ciężar krzyża Twego, - Wyzwól z ognia czyscowego, - O Jezu!
6. Jezu z sukien obnażony, - I na krzyżu rozciągniony; - Dusze z czysca wyglądają, - ręce ku Tobie ściągają, - O Jezu!
7. Jezu z krzyżem podniesiony, - Między łotry policzony; - Policz dusze między święte - Przez Twe bóle niepojęte, - O Jezu!
8. Niechaj z boku przebitego, - Z serca Twego zranionego, - Spłyną do czysca strumienie - Na dusz wiernych ochłodzenie, - O Jezu!
9. O Jezu do grobu złożony, - Maścią drogą namaszczony, - Wypuść te dusze z więzienia, - Niechaj dostąpią zbawienia, - O Jezu!
10. Przez Twą, Chryste, srogą mękę - Podaj duszom w czyscu rękę: - Wyciągniéj je do swobody, - Policz między świętych trzody, - O Jezu!
11. Wprowadź do rajskiéj wieczności, - Do niebieskiéj szczęśliwości, - Gdzie Święci: ,,Święty!" śpiewają, - Trójcę świętą wychwalają, - O Jezu!    
Amen.W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#37
1. Zmarły człowiecze, z tobą się żegnamy! Przyjmiéj dar smutny, który ci składamy:
- Trochę na grób twój porzuconéj gliny Od twych przyjaciół, sąsiadów, rodziny.

2. Powracasz w twą ziemię, co matką twą była! - Teraz cię strawi, nie dawno żywiła!
- Tak droga każda, którą nas świat wodzi, - Na ten ubity gościniec wychodzi!

3. Nie długo bracie (siostro) z tobą się ujrzymy! - Jużeś tam doszedł (doszła), my jeszcze idziemy.
- Trzeba ci było odpocząć po biegu! - Ty wstaniesz, boś tu tylko na noclegu!

4. Boże, ten zmarły w dómu Twym przebywał, - U stołu Twego jadał, Ciebie wzywał;
- Na Twéj litości polegał bezpieczny: - Daj duszy jego odpoczynek wieczny.
   Amen."Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.II, pieśń 563, str. 1431.


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#38
Melodia z Wiązownicy z lokalnym wariantem tekstowym:

1. Już idę do grobu smutnego, ciemnego, * Tam będę spoczywał aż do dnia sądnego.
   Gdzie możni królowie swe kości składają, * Książęta, panowie w proch się obracają.

2. W tę podróż odchodzę, nie biorę nic z sobą, * W postaci okryty śmiertelną żałobą.
   Tylko cztery deski, siedem łokci szata, * Taka to zasługa z mizernego świata.

3.  Już słońce i gwiazdy świecić mi przestają, * Robactwo, zgnilizna te przy mnie zostają.
   Gdzie mądry Salomon podział się z mądrością, * Krezus, Aswerus z swoją wspaniałością?

4.  Gdzie Samson tak silny, gdzie mężna Judyta, * Gdzie sławny Herkules? Niech się, kto chce, spyta!
   W jaskinię podziemną śmierć wszystkich pokryła, * To samo dziś ze mną nędznym uczyniła.

5. Już od was odchodzę i żegnam się z wami, * Z tobą  ojcze, matko, bracią i siostrami,
  Żegnam się z córkami, syny, pasierbami, Z całą familiją i z przyjaciołami.

6. Żegnam się też z tobą, małżonko. kochana, * Dziękując, żeś była w życiu mem życiu wybrana,
  Ja cię tu zostawiam Boskiej Opatrzności, * A sam (sama) już odchodzę do strasznej wieczności.

7. Żegnam się dziś z wami, wy zdrowi zostajcie, * A o mojej duszy nie zapominajcie;
  Łaskawym sąsiadom dziękuję stokrotnie, * że tu na mój pogrzeb przybyli ochotnie.

8. Niech wszystkim Bóg płaci zdrowiem i fortuną; * Wspomaga i wspiera niebieską koroną;
  Otrzyjcie łzy z oczu. utulcie żałości. * Życzcie mi pokoju w niebieskiej światłości.Wykonania:
https://www.youtube.com/watch?v=knmLhduFfsU
https://www.youtube.com/watch?v=ukIg2tmIgQQ


W załączniku melodia z spisana z nagrania, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#39
1. Przez czyscowe upalenia, - Którzy znoszą przewinienia, - Łzy lejąc bez pocieszenia, - Żebrzą Twego użalenia, - O Maryja!
2. Tyś źródło grzechy czyszczące, - Wszystkim zdrowie przynoszące; - Posilaj umierające, - Ratuj męki ponoszące, - O Maryja!
3. K'Tobie umarli wzdychają, - W Tobie ufność pokładają; - Niech twarz macierzyń{s}ką znają; - Niech przez Cię Nieba dostają, - O Maryja!
4. Kluczu do Nieba zrządzony, - Więzień w czyscu utrapiony - Pragnie przez Cię być puszczony - Z więzienia w niebieskie strony, - O Maryja!
5. Sprawiedliwych oświecenie, - Nadziei grzesznych zmocnienie; - Niech przez Twoje przyczynienie - Gasną, czyscowe płomienie, - O Maryja! 
6. Twe zasługi, Twe przyczyny, - Popłaciwszy grzechów winy, - Niech prowadzą ludzkie syny - Z mąk do niebieskiej krainy - O Maryja!
Amen."Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.II, pieśń 561, str. 1427.


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#40
1. Aby nasz język i głos w dzień dzisiejszy - Do chwały dziwnych spraw Twych był wolniejszy; -
Oczyść ust naszych szkaradne zmazanie - O! Święty Janie.

2. Aniół zesłany z dworu niebieskiego, - Oznajmił Ojcu narodzenia Twego -
Zacność, imię Twe, wszego życia sprawy, - Jak prorok prawy.

3. Wątpiąc o Boskiém obiecaném słowie - Ojciec, od razu szkodował na mowie:
- Aleć zleczyło Jego oniemienie - Twe narodzenie.

4. Jeszcześ nie wyszedł z żywota ciemnego, - Poczułeś Króla w łożnicy skrytego: -
Matki proroctwa nowe zaczynały, - Z was siłę brały.

5. Bądź Bogu Ojcu, wespół i Synowi - Chwała, i Tobie, Świętemu Duchowi, -
Który w jedności z obiema społecnie, Królujesz wiecznie.

6. W młodych Twych leciech od zgiełku miejskiego - Zbiegłeś w pustynią miejsca bezludnego -
Aby Cię zmaza nie doszła grzechowa, - I próżna mowa.

7. Odzież Twa była z sierści wielbłądowéj, - A pas rzemienny z skóry barankowej: -
Pokarm szarańcza oraz dzikie miody, - A napój z wody.

8. Inny o przyszłéj światłości prorocy, - Opowiadali ciemno, jakby w nocy. -
Tyś palcem wskazał Jezusa naszego, - Już zjawionego.

9. Nie był nad Jana żaden człowiek większy, - Na tym okręgu ziemskim, ani świętszy: -
Który był godzien chrzcić Zbawcę całego, - Świata grzesznego.

10. Bądź Bogu Ojcu wespół i Synowi - Chwała, i Tobie, Świętemu Duchowi, -
Który w jedności z obiema. spółecznie - Królujesz wiecznie. [sic!]

11. Wielce szczęśliwy i zacnéj godności, - Któryś nie doznał zmazy Twéj czystości: -
Zacny Proroku, mężny Męczenniku - I Pustelniku.

12. Inni trzydzieste owoce wydają, - Inni w dwójnasób więcéj urodzają: -
Przechodzisz Janie stokroć owocami, - I koronami.

13. Raczże przez Twoję zasługę obfitą - Zmiękczyć serc naszych twardość nieużytą: -
Wyrównaj drógi, sprostuj krzywe prawy - W gościniec prawy.

14. By oczyszczoném sercem i sumieniem - Nie gardził nami Pan swojém stworzeniem: -
Lecz raczej mieszkać przy nas w każdéj dobie, - Ulubił sobie.

15. Niechaj Cię Boże chwałą Świętych gminy, - We trzech Osobach, w istocie jedyny: -
Pokornie prosim, odpuść uniżonym, - Krwią Twą kupionym. Amen.

V. Módl się za nami, Święty Janie Chrzcicielu,
R. Ahyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

   Módlmy się.
Boże! któryś nam dzisiejszy dzień narodzeniem Błogosławionego Jana uczciwym
uczynił: daj, ludowi Twemu, łaskę duchownego wesela, a serca wszystkich wiernych,
prowadź na drógę zbawienia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
R. Amen."Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.II, pieśń 478, str. 1202.


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#42
O Najświętsza Matko Boża, Jesteś piękna jako róża


1. O Najświętsza Matko Boża, - Jesteś piękna jako róża
   Refr.:
O Maryja wsławiona, - Bądź od nas pozdrowiona.
O Maryja wsławiona, - Tyś jest nasza obróna.


2. O Maryja śliczny kwiecie, - Jak lilija z różą w lecie,
- O Maryja wsławiona, - Bądź od nas pozdrowiona. .: - O Maryja wsławiona i t. d.

3. Proś za nami Syna Twego, - Jezusa Zbawcę naszego. - O Maryja i t. d.

4. Witaj jasna Gwiazdo morska, - Z któréj wyszło słońce Bóstwa. - O Maryja i t. d.

5. Tyś jest jako kwiat różany, W czerwoną szatę przybrany. - O Maryja i t. d.

6. Ślicznaś, piękna i nadobna, - W pełni księżycu podobna. - O Maryja i t. d.

7. W słoneczną szatę przybrana, - Korona z gwiazd haftowana. - O Maryja i t. d.

8. Księżyc swe ogniste rogi - Skłónił pod Twe święte nogi. - O Maryja i t. d.

9. Piękniejszaś jako lilija, - Wonniejszaś jak konwalija. - O Maryja i t. d.

10. Maryja zapach wonności, - Racz posilać nasze mdłości. - O Maryja i t. d.

11. Balsamie hojnie płynący, - Dusz ludzkich rany leczący. - O Maryja i t. d.

12. Ty wszystkim zdrowia dodajesz, - Czynić dobrze nie przestajesz. - O Maryja i t. d.

13. Kto Twéj opiece poddany, - Zdrowo będzie zachowany. - O Maryja i t. d.

14. Ja się też garnę do Ciebie, - Nie oddalaj mnie od siebie. - O Maryja i t. d.

15. I w każdym moim frasunku - Dodaj mi Twego ratunku. - O Maryja i t. d.

16. Jezus Chrystus Syn Twój w Niebie - Wszystko uczyni dla Ciebie. - O Maryja i t. d.

17. Wszystkiego dokazać możesz, - Najgrzeszniejszego wspomożesz. - O Maryja i t. d.

18. A gdy wspomagasz każdego, - Wspomóż téż i mnie grzesznego, - O Maryja i t. d.

19. Proś za nami Syna Twego, - Proś o zbawienie każdego. - O Maryja i t. d.

20. O Maryja Matko Boża, - Bądź z Twéj łaski nam za stróża. - O Maryja i t. d.

21. Gdy dzień będzie ostateczny, - Spraw nam Panno, żywot wieczny. - O Maryja i t. d.

22. O Panno czcią ozdobiona, - Nad niebiosa wywyższona. - O Maryja i t. d.

23. Stwórca Twój z przejrzenia swego, - Syn żyje z pokarmu Twego. - O Maryja i t. d.

24. Co Ewa smutna straciła, - Tyś nam swym płodem wróciła. - O Maryja i t. d.

25. Dla człowieka straconego, - Tyś oknem dómu wiecznego. - O Maryja i t. d.

26. Tyś fórtą Króla zacnego, - Tyś bramą świata jasnego. - O Maryja i t. d.

27. Niechaj narody śpiewają, - Iż przez Pannę żywot mają. - O Maryja i t. d.

28. Maryja, Matko miłości, - Matko przedziwnéj litości. - O Maryja i t. d.

29. Broń nas od czarta srogiego, - Przyjmiéj w dzień zejścia naszego. - O Maryja i t. d.

30. Bądź chwała Panu naszemu, - Z Dziewice narodzonemu. - O Maryja i t. d.

31. Ojcu, Duchowi Świętemu, - Wiekuistéj czci godnemu. - O Maryja i t. d.

32. Uproś grzechów odpuszczenie - Po śmierci duszne zbawienie. - O Maryja i t. d. Amen."Szczeble do nieba" T.Klonowski, 1867, pieśń 307, str. 718.


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#43
O Maryja, cna Dziewica
("z r. 1400")

1. O Maryja, cna Dziewica, - Porodziłaś królewicza, Niebieskiego dziedzica.
- Porodziłaś bez boleści, - zbaw nas smutku i żałości; - zdrowaś Maryja.

2. Święty Janie, Ewangielista, - Proś za nami Pana Jezu Chrysta, - Maryi
Syna: aby była dusza nasza czysta, - Kiedy przyjdzie przed sąd Jezu Chrysta,
- Syna Bożego.

3. Święta Anno samotrzecia - Wysłuchaj nas wołającego każdego człowieka, -
Abyś nasze grzechy odprosiła, - Czasu śmierci przy nas była,
- Za nami się modliła. Amen.
---

O Maria Virgo clara

1. O Maria Virgo clara, - Ex te Dei proles cara: - Haeres coeli o sors rara:
[sic!]
- Natus est sine dolore, - Nos libera e maerore, - Amen sit ita!

2. Sancte Joannes Evangelista - Ex ora Christum pro gente ista,
- Jesum natum Mariae, - Anima nostra fiat ut pura - Ante Christam cum est ventura,
- Dei futara.

3. Sancta Anna ipsa tertia - Clamores nostros audi propitia:
- Impetra noxis nostris nostris levamen, - Praesens mortis da juvamen,
- Orans pro nobis. Amen.
"Szczeble do nieba" T.Klonowski, 1867, pieśń 303, str. 709.


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#44
Cytat: knrdsk1 w 24-03-2018, 00:36:22
Super! Właśnie i tę pieśń mam na dyktafonie sprzed kilkunastu lat, ...

No to czas najwyższy, te nagrania (przypuszczam, że analogowe) zdigitalizować!
Bo więcej pieśni nabożnych w jego solowym wykonaniu, nie znam  :(
#45
Wykonanie Janusza Prusinowskiego, melodii "z zamojskiego":

https://www.youtube.com/watch?v=NU-wG9A5alA
#46
Cytat: knrdsk1 w 18-03-2018, 14:17:59
mam kilka nagrań pieśni nabożnych sprzed lat jeszcze kaseciakiem robione...
Proszę bardzo o więcej!

Nie za wiele śpiewa on, takich co można w kościele wykonać. Ale proszę o propozycje - Może uda się p. Ewę uprosić o spisanie w nuty ...
#48
Wykonanie Prusinowski Trio: https://www.youtube.com/watch?v=YeeRzIF13Lg

W załączniku melodia MIDI, nuty XML, PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#49
Cytat: knrdsk1 w 24-11-2017, 18:57:57
... czy tylko niedopatrzenie?
Oczywiście niedopatrzenie [sic!].
W Siedleckim 2001, krzyżyk jest wydrukowany na kluczu. Dopiero za drugim sprawdzeniem, to zauważyłem (już poprawione w załączniku). Mea culpa!
Nie zauważyłem też, bo ta pieśń nie jest "znana" w Poznaniu. Przynajmniej odkąd sięgam pamięcią wstecz (circa 50 lat), to nic mi się nie kojarzy, bym to śpiewał bądź słyszał.
Ot, zaszła potrzeba "uruchamiania" pieśni z mszalika "Te Deum", więc trzeba było sięgnąć do Siedleckiego. A powód jest prozaiczny - Aktualny kapelan poznańskiej kaplicy FSSPX nakazał śpiewać pieśni wyłącznie z "czarnej książeczki lefebrysty" ;-)

Cytat: knrdsk1 w 24-11-2017, 18:57:57
Co jednak rozumiemy jako "tradycyjna"? Kiedy ustawimy cezurę po której wszystko co powstało skażone jest modernizmem albo irenizmem?
Sobór Trydencki powiedział 200 lat ...
Myślę, że rozsądnie było by przyjąć gdzieś tak do jubileuszowego wydania Siedleckiego, z małym nadkładem. Zbiega się to z ustanowieniem uroczystości Chrystusa Króla, na którą to jezuici coś tam nakomponowali w miarę poprawnie. ;-)
#50
Nie wydaje się to pieśnią "tradycyjną" ...

W załączniku nuty (MuseScore i PDF) oraz melodia MIDI wg. Siedleckiego 2001.