Boże Ojcze nasz kochany (Msza adwentowa)

Zaczęty przez tomas_wawa, 25-08-2007, 16:20:29

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa 1898 r., pieśń nr 59
Msza święta w czasie adwentowym
Na Introit
1. Boże Ojcze nasz kochany, w miłosierdziu nieprzebrany! * Któryś z wielkiej litości dla odkupienia naszego, * Jezusa, Syna Twojego * Posłał na te niskości.
2. Tę miłość my wspominając, wdzięcznem sercem rozmyślając, * Wielce się weselimy, żeś się zmiłował nad nami, * Niegodnemi grzesznikami, * Serdecznieć dziękujemy.
Na Gloria
3. Bądź na wieki pochwalony, ze wszystkich sił uwielbiony. * Lecz któż wysławić może, coś dla zbawienia naszego * Uczynił przez Syna Twego, * O miłosierny Boże!
Przed Ewangelią
4. Na ziemię Syn Twój jedyny, Jezus Chrystus z tej przyczyny * posłany jest od Ciebie, abyśmy mieli obficie * Przez Niego szczęśliwe życie * Z Tobą na wieki w niebie.
Na Credo
5. Tobie, Ojcze, pokłon dajemy i Jezusa Syna Twego * Prawdziwym Bogiem wyznajemy, który z Ducha najświętszego * w żywocie Panny poczęty * Umarł na krzyżu rozpięty.
Na Offertorium
6. Przyjm na ofiarę Syna Twego, Boże Ojcze nasz kochany! * Który dla zbawienia naszego od Ciebie na świat posłany * Ofiarował się z miłości * Na krzyżu za nasze złości.
7. Tego Tobie ofiarujemy! gdy przy ofierze Mszy świętej, * Wdzięczną pamiątkę obchodzimy tej miłości niepojętej, * Którą nam wtedy wyświadczył * Gdy za nas umierać raczył.
Na Sanctus
8. Święty! Święty Boże niezmierny; wzorem Aniołów nucimy * I Ciebie, Ojcze miłosierny z całego serca wielbimy! * Żeś dla zbawienia naszego * Posłał na świat Syna Swego.
9. A wielbiąc Ciebie z Aniołami, póki na ziemi żyjemy * Że się zlitowałeś nad nami, daj nam, pokornie prosimy: * Wielbić i wychwalać Ciebie * Z anioły w niebie.
Po Podniesieniu
10. Dla zasług męki Chrystusowej, bądź nam, Ojcze, miłościwy! * Któryć był do śmierci krzyżowej posłuszny jak Syn prawdziwy. * Wszak On ofiarował Siebie, * Żeby nam przebłagał Ciebie.
11. A my statecznie stanowimy, że według przykładu Jego * Tobie posłusznemi będziemy * aż do zgonu naszego * Strzegąc się Twojej obrazy * Zachowamy Twe przykazy.
Na Agnus Dei
12. Juzu, któryś męką srogą nam żywot wieczny sprawił, * A Ciało i Krew Twoję drogą nam na pokarm zostawił * I przez Twoje zasługi zgładziłeś nasze długi, * Tobie my za odkupienie * Dajemy pokłon i pienie.
13. Spraw Jezu, nasza miłości, abyśmy szczerze sobie * Zbrzydziwszy grzechowe złości, podobnemi się Tobie * W cnotach świętych stawając, a godnie rozmyślając * O Twej miłości zbytecznej, * Trafili do chwały wiecznej.
Na Przeżegnanie
14. Chwała Tobie, wieczny Panie na tej ziemskiej dolinie * Za Syna Twego posłanie niech bez ustanku słynie. * Przez Niego znamy Ciebie, Ojca naszego w niebie, * Który to pragniesz sedecznie, * Byśmy z Tobą żyli wiecznie.
15. Spraw to, aby przykład Jego pokory i cichości * Był wzorem życia naszego; Niechaj go w cierpliwości, * W posłuszeństwie ku Tobie wyrażamy na sobie, * By nas w dzień sądu srogiego * Wezwał do królestwa Swego.

Kefasz

Podajcie panowie meldyę. Szczególnie proszę o nagranie. Potrzebuję do śpiewania na roratach.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

CorCogitans

"Chorał czyli dostateczny zbiór melodyj" Józefa Nachbara w rejestrze podaje dla tytułu "Boże Ojcze nasz kochany, w miłosierdziu" melodię z pieśni "Już Chrystus życie zakończył" (pieśń wielkopiątkowa).