Litanie (3) o Świętym Józefie [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 13-07-2007, 22:17:18

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik Wrocławski 1865

                           Litania
                       o Świętym Józefie


Kirye elejson, Chryste elejson, Kirye elejson.
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże: Zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże: Zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże: Zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże: Zmiłuj się nad nami!
Święta Marya!........................................Módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko:
Święta Panno nad pannami:
Matko Jezusowa:
Oblubienico Józefa Świętego:
Józefie Swięty! Synu Dawidów:................Módl się za nami!
Piastunie i Opiekunie Pana Jezusa:
Mężu według serca Bożego:
Sługo wierny i mądry:
Strażniku honoru Matki Bożéj:
Świadku jéj niewinności:
Łaskami i cnotami napełniony:
W panieństwie najczystszy:
W pokorze najgłębszy:
W miłości najgorętszy:
W bogomyślności najwyższy:
Któryś za świadectwem samego Ducha Świętego mężem
          s p r a w i e d l i w y m  jest nazwany:
Któryś z nieba wiadomość wziął o świętéj tajemnicy wcie-
          lenia Słowa przedwiecznego:
Któryś był godzien być przy narodzeniu Syna Bożego,
          i Jego w żłobie położonego widzieć:
Któryś Chrystusa obrzezanego Jezusem mianował:
Któryś Dzieciątko Pana Jezusa z Panną Maryą w kościele
          ofiarował:
Któryś za Anielskim napomnieniem z Dzieciątkiem i Mat-
          ką Jego do Egiptu uchodził:
Któryś po śmierci Heroda do ziemi Izraelskiej z Dzieciąt-
          kiem Panem Jezusem i przeczystą Matką Jego po-
          wrócił:
Któryś z przeczystą Matką, Pana Jezusa, gdy w Jeruzalem
          został, żałosny szukał:
Któryś Pana Jezusa po trzech dniach między doktorami
          siedzącego znalazł:
Któryś Pana nad pany sobie na ziemi posłusznego miał:
Którego umierającego sam wcielony Bóg z Przenajświętszą
          Matką cieszył i ratował, i do wieczności szczęśliwéj
          wyprawował:

Orędowniku nasz!............................Ratuj nas Józefie Święty.
We wszystkich naszych uciskach:
W godzinę śmierci naszéj:
Przez przedwieczne wybranie twoje:
Przez najświętsze poślubienie twoje:
Przez wszystkie prace i trudy twoje:
Przez błogosławieństwo twoje:

My, którzy się pod obronę twoję uciekamy:
                   Ciebie prosimy: Módl się za nami!

Abyśmy woli Twéj Boskiéj we wszystkiém posłuszni byli:
                   Prosimy Cię wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy w prawéj wierze, żarliwéj miłości i mocnéj nadziei
                   służyli Tobie zawżdy:
                   Prosimy Cię wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy przy skonaniu naszém Ciebie z Matką Twoją Naj-
                   świętszą i z Józefem Świętym przytomnych so-
                   bie mieli:
                   Prosimy Cię wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata!
          Przepuść nam Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata!
          Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata!
          Zmiłuj się nad nami!
Jezu Chryste usłysz nas: Jezu Chryste wysłuchaj nas.
Kirye elejson, Chryste elejson, Kirye elejson.
                         Ojcze nasz i t.d.

                               Antyfona.
        Józefie, Synu Dawidów, nie bój się pojąć Maryi
małżonki twojéj, albowiem co się z niéj narodzi, z Du-
cha Świętego jest.
V.Módl się za nami Święty Józefie,
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic P. Chrystusowych.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

                             Módlmy się.
        Prosimy Cię Panie! niechaj zasługi Oblubieńca
Maryi Matki Twojéj wspierają nas: ażeby to, w czém
niewystarczy możność nasza, za jego przyczyną dane
nam było. Przez Chrystusa Pana naszego.    R. Amen

knrdsk1

#1
"Śpiewnik Kościelny Katolicki" Tomasza Flaszy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Mario,...........................................Módl się za nami
Święty Józefie,...................................................."
Potomku Dawida przesławny,                                 
Światłości Patryarchów,
Oblubieńcze Matki Boskiej,
Stróżu wstydliwy Najświętszej Panny,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Przewodniku Najświętszej Rodziny,                         
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze robotników,
Ozdobo życia domowego,                                     
Stróżu dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho biednych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu złych duchów,
Opiekunie Kościoła świętego,                                 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

V. Postanowił Go Panem domu Swego.
R. I książęciem wszystkiej posiadłości Swojej.

    Módlmy się:  Boże, który w niewymownej Opatrzności
błogosławionego Józefa Oblubieńcem Najświętszej Rodzi-
cielki Twojej wybrać raczył, spraw łaskawie, abyśmy tego,
którego jako opiekuna czcimy na ziemi, zasłużyli mieć
orędownikiem w niebiesiech; który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.

knrdsk1

#2
Jubileuszowe wydanie Śpiewnika X. Siedleckiego (1928)

Kyrje elejson, Chryste elejson, Kyrje elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Marjo,...........................................Módl się za nami
Święty Józefie,..................................................."
Święty Józefie, wsławiony potomku Dawida,
Święty Józefie, ozdobo Patrjarchów,
Święty Józefie, oblubieńcze Bogarodzicy,
Święty Józefie, przeczysty stróżu Najświętszej Dziewicy,
Święty Józefie, żywicielu Syna Bożego,
Święty Józefie, troskliwy Obrońco Chrystusa,
Święty Józefie, głowo Najświętszej Rodziny,
Święty Józefie, mężu sprawiedliwy,
Święty Józefie, wzorze czystości,
Święty Józefie, mężu wielkiej roztropności,
Święty Józefie, mężu nieustraszony,
Święty Józefie, woli Bożej poddany,
Święty Józefie, wierny sługo Boży,
Święty Józefie, przykładzie cierpliwości,
Święty Józefie, miłośniku ubóstwa,
Święty Józefie, wzorze ciężko pracujących,
Święty Józefie, chlubo życia domowego,
Święty Józefie, opiekunie dziewic,
Święty Józefie, umocnienie rodzin,
Święty Józefie, pociecho w niedoli,
Święty Józefie, nadziejo niemocą złożonych,
Święty Józefie, patronie umierających,
Święty Józefie, postrachu duchów ciemności,
Święty Józefie, opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Postanowił go panem domu swego - R. I książęciem wszy-
             stkiej posiadłości swojej.
             
             Módlmy się:  Boże, któryś w niewymownej Opatrzno-
ści raczył wybrać św. Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzi-
cielki Swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na orędownictwo
niebiesiech tego, którego jako opiekuna czcimy na ziemi:
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

                                Modlitwa do św. Józefa
                              (po skończonym Różańcu)
    Do Ciebie, o święty Józefie, uciekamy się w naszej nie-
doli, i wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy,
z ufnością Twej także błagamy opieki.Prosimy Cię przez tę
miłość, która Cię z Niepokalaną Dziewicą, Boga Rodzicą, łączyła,
i przez ojcowską Twą troskliwość, którąś Dziecię Jezus otaczał,
pokornie błagamy, abyś na dziedzictwo, które Jezus Chrystus
Krwią Swą Najświętszą odkupił, łaskawie wejrzał i abyś nam
dopomógł w naszych potrzebach swą potęgą i przyczyną.
    Strzeż, troskliwy Stróżu Najświętszej Rodziny, dziatwę
Chrystusową, oddalaj od nas, Najdroższy Opiekunie, wszelki jad
błędu i zepsucia, przybądź łaskawie z pomocą niebiańską naj-
dzielniejszy Obrońco, w tej walce z mocami ciemności: a jakoś
niegdyś ocalił Dziecię Jezus od oczywistej zguby, tak dziś broń
święty Kościół Boży od wrogich zasadzek i klęski wszelakiej.
Otocz każdego z nas nieustającą opieką, abyśmy według Twego
wzoru i pomocą Twą wsparci, mogli żyć pobożnie, święcie
umierać i dostąpić wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

Mozart_WA

Kilka melodii do litanii do św. Józefa :