Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Pokaż wątki - knrdsk1

#53
Tekst i melodia wg X.M.M.Mioduszewskiego

Zawitaj Królowa! Bądź zawsze gotowa
Mieć nas w opatrzności We wszelkiej trudności:
    Bądź w nieszczęścia tonie, Tarczą ku obronie,
    Zastaw nas od wojny, Daj nam wiek spokojny,  2.
Ciebie, Panno miła, szczodra dłoń zdobiła,
Gdy w złotej koronie, Twe widzimy skronie:
    Twarz twoja łaskawa Niechaj się nam stawa
    Racz przebłagać Syna, Pociecho jedyna.  2.
Skarbie nieprzebrany, W tym obrazie dany,
Miej wzgląd na ubogich, Użycz łask twych drogich:
    Ubogać sieroty, W doskonałe cnoty,
    Chorych słabe siły, Daj by się wzmocniły.   2.
Ucieczko grzeszników! Uwolń niewolników,
Nabaw ich cnót wszelkich, o Matko Miłości! [Keller: Nabaw cnotliwości - przyp. knrdsk1]
    Otwórz twoje oko, Na ludzi szeroko,
    By człowiek zgubiony, Doznał twej obrony.   2.
Ciebie wszyscy nową, Znamy być Królową,
Nie wypuść na wieki, z twej świętej opieki,
    A ztąd wieczna chwała, Będzie zostawała,
    Ojcu i Synowi, Świętemu Duchowi.   2.
#54
Śpiewnik Pelpliński

Na cesarskim zrosłszy dworze
Pańskiéj doznawał chęci,
Lecz w chrześcijańskiéj pokorze
Bardziéj mu Bóg w pamięci.

O światowe nie dba spezy,
Ani o ziemską sławę,
To do jego dość imprezy,
Że z niebem ma zabawę.

Odważnym na wojnach mężem,
Które gdy Cesarz prowadził,
Lecz znamienitszy orężem,
Kiedy się ze światem wadził;

Na którego miasto broni
Pełne cnót świętych sprawy,
Tak, że w ciężkiéj został toni
Nieprzyjaciel ów żwawy,

Już się we dwóch braciach była
Wiara święta zachwiała,
Aleć nowych sił nabyła,
Ledwie się słyszeć dała

Męża żarliwego mowa
I serce pełne Boga;
Zkąd ucichła burza owa,
Zstąpiła z placu trwoga.

A tu Cesarz ledwie żywy,
Że Sebastyan święty
Nie chce wierzyć w jego dziwy
Serdecznym żalem zdjęty,

Wprzód przez bogate nadzieje
Męczennika ujmuje,
Na które gdy się on śmieje,
Tyran ledwie się czuje.

Wnet hartowne każe groty
I szybkie rzucać strzały;
Mocny mąż na wszystkie grzmoty
Na kształt marmuru skały.

Uczy ludzi, tyranowi
Ślepe otwiera oczy;
Ten zjadłemu równy lwowi
We krwi niewinnéj broczy.

Ale plenne Bóg Swojemu
Słudze laury zgotował,
Gdy Bogu służąc samemu
Od świata się zachował.

Honor w niebie, w jakim trony
Ziemskie nie mogą sprostać,
I to tu pyszne korony,
Co tam ich licha postać.

Wielki Boga Kawalerze
I ozdobo Kościoła!
Chciéj nas dźwigać w każdéj mierze
Do którego świat woła,

Abyś, kiedy między nami
Śmierć się zechce więc krzątać,
Ty za twemi modlitwami
Chciał jéj insulty sprzątać.   Amen.


Wg "Melodii do zbioru pieśni nabożnych katolickich dla użytku kościelnego" (Śpiewnika Pelplińskiego) melodia jak Gwiazdo morza któraś Pana
#55
Śpiewnik Pelpliński

    Sebastyanie, święty Męczenniku, * Wiary w Chrystusa
godny uczestniku, * Skłoń ucha głosem w tak nagłéj potrze-
bie * Proszącym ciebie.
    Juz k'nam morowe powietrze przychodzi, * Już młode
dziatki i stare nachodzi, * A z żywych wielu wyłączają trzo-
dy * Śmiertelne wrzody.
    Niektórych ludzi tak rychło sprzątnęła * Śmierć, że
ani ciał ziemia nie objęła; * Niektórych w nurtach na stra-
wę ryb głodnych * Zostają wodnych.
    Przeto my k'tobie płaczliwie wołamy * I oddalenia plagi
téj żądamy, * I udający się do twéj przyczyny * Naszéj
krainy.
    Przez twe okrutne u słupa związanie * I od bezbożnych
ciała ustrzelanie * Odwróć napięte Boskiéj surowości * Strzały
za złości.
    Orędowniku u tronu Bożego, * Raczże wysłuchać ka-
żdego grzesznego, * Bo rzecz doznana, o co cię kto prosi,
* Skutek odnosi.
    Uproś nam czasu do poprawy życia * I wiecznéj w
niebie korony nabycia, * Aby dzień Pański nie zastał żadnego
* Niegotowego.
    Gdy nieużyta śmierć jad swój wywiera * I nam naj-
milszych przyjaciół odbiera, * Uchroń do swojéj przyjętych
przyjaźni * Takowéj kaźni.
    Odpuść nam. Jezu, kary zasłużone * Przez miłosierdzie
Twoje nieskończone, * A z Swojéj  świętéj wypadać opieki *
Nie daj na wieki.   Amen.

wg "Melodii do zbioru pieśni nabożnych katolickich dla użytku kościelnego" (Śpiewnika Pelplińskiego) należy śpiewać na melodię Sebastyanie, Męczenniku święty albo Ty któryś gorzko
#56
Śpiewnik Pelpliński
"Melodie do zbioru pieśni nabożnych katolickich dla użytku kościelnego" (Śpiewnika Pelplińskiego) podaje melodię - jak do Kto się w opiekę

Bóg, wieczna światłość, promieńmi złotemi
Ozdobił dzień ten, świadkami nowemi:
Dwóch Apostolskich Książąt koronuje
I grzesznym drogę do nieba gotuje.

Uczyciel świata i oddźwierny nieba
Ojcami Rzymu, świat im sądzić trzeba;
Ten przez krzyż, ów przez miecz świat zwyciężają
I chwały wiecznéj wieniec odbierają.

Szczęśliwy Rzymie, dwóch Książąt skropiony
Krwią ich czcigodną jesteś poświęcony;
Nad inne miasta krew cię ta wyniosła,
Zaszczyt i chwałę większą ci przyniosła.

Niech będzie Trójcy świętéj chwała wieczna,
Cześć, moc, sławienie i wdzięczność stateczna,
W jedności Bogu wszystkiém rządzącemu,
Przez wszystkie wieki Panu jedynemu. Amen.
#57
X.M.M.Mioduszewski

O Ś. Pawle Apostole.

Z łacińskiego: Pressi malorum - Melodyja jak wyżej [w pieśni o Ś. Piotrze].

     Pius VII. dnia 23 Stycznia 1806 dla pomnożenia w wiernych nabożeństwa ku Apostołowi Ś. Pawłowi Nauczycielowi narodów, pozwolił wiecznemi czasy 100 dni Odpustu tym, którzyby nabożnie każdego dnia odmawiali następujące Responsorium czyli Hymn, na cześć rzeczonego Świętego; a Odpust zupełny dnia 25 Stycznia w Święto jego Nawrócenia, jako też dnia 30 Czerwca w Święto jego Wspomnienia: byleby w tych dniach prawdziwie skruszeni Spowiedź uczynili, Komuniją Ś. przyjęli, nawiedzili Kościół lub Ołtarz temu Apostołowi poświęcony, i tam modlili się podług pobożnych intencyj Najwyższego Biskupa.

Wśród trosków, nieszczęść kolei,
Idźcie do Pawła w nadziei,
Zrządzi on losy odmienne,
Da z niebios dary zbawienne.
     R. O wdzięczna niebu ofiaro!
         Co oświecasz ludy wiarą:
         O Pawle! którego czcimy,
         Bądź nam obrońcą prosimy.


Cudem do Boga zwrócony,
Świętąś miłością znaglony,
Którycheś wprzód prześladował,
Tycheś teraz umiłował.     O wdzięczna i t.d.

Ani cię burze, więzienia,
Ni katowni zagrożenia,
Ni złość ludzka, ni śmierć sroga,
Rozłączyła od sług Boga.     O wdzięczna i t.d.

Miłość niech cię dawna nęci,
Byś nas zawsze miał w pamięci:
Niech duch cnoty osłabiony,
Będzie łaską w nas zmocniony.     O wdzięczna i t.d.

Niech za twą ważną przyczyną,
Zamachy piekła zaginą:
A nasze święte kościoły,
Niech brzmią Bogu śpiew wesoły.     O wdzięczna i t.d.

Za twojem świętem wstawieniem,
Miłość niech gore płomieniem:
Niech jej nie tłumią złe względy,
Ani swary, ani błędy.     O wdzięczna i t.d.

By bez różnicy świat cały,
W jedności wiary był stały,
Takiej nauczy się sztuki,
Z twojej przesłodkiej nauki.     O wdzięczna i t.d.

Niech prawa Boskie kochamy,
Oneż wiernie zachowamy:
Dalecy od grzechów złości,
Unikniem piekła ciemności.     O wdzięczna i t.d.

Chwała Ojcu i Synowi,
Oraz Świętemu Duchowi:
Jak przedtem, zawsze i ninie,
Niechaj na wiek wieków słynie.     O wdzięczna i t.d.

ANTYFONA.     Ten mi jest naczyniem wybrania, aby Imię moje nosił przed
Narody i króle i synów Izraela.
V. Módl się za nami Ś. Pawle Apostole.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Chrystusowych.

                                     Módlmy się.
     Wszechmogący wieczny Boże, któryś błogosławionego Apostoła twego Pawła,
coby miał czynić aby Duchem Ś. był napełniony, z Boskiego miłosierdzia
nauczył: spraw przez jego oświecające nauki i wspierające zasługi, abyśmy
tobie z bojaźnią i ze drżeniem służąc, niebieskich darów pociechą napełnieni
byli. Przez Chrystusa Pana naszego.      R. Amen.
#58
Tekst i melodia wg X. M. M. Mioduszewskiego (1838 r.)

LITANIJA
Do Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
JEZU usłysz nas, JEZU wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, .............................................. Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, ............................. Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, .............................................. Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, .................................. Zmiłuj się nad nami.
JEZU Synu Boga żywego, ..................................... Zmiłuj się nad nami.
JEZU jasności Ojcowska, ...................................... Zmiłuj się nad nami.
JEZU śliczności światła wiecznego, ...................... Zmiłuj się nad nami.
JEZU Królu chwały,
JEZU słońce sprawiedliwości,
JEZU Synu Maryi Panny,
JEZU Przedziwny,
JEZU Boże mocny,
JEZU Ojcze przyszłego wieku,
JEZU wielkiej rady Aniele,
JEZU najmężniejszy,
JEZU najcierpliwszy,
JEZU najposłuszniejszy,
JEZU cichy i pokornego serca,
JEZU miłośniku czystości,
JEZU miłości nasza,
JEZU Boże pokoju,
JEZU dawco żywota,
JEZU przykładzie cnot,
JEZU dusz żarliwości,
JEZU Boże nasz,
JEZU ucieczko nasza,
JEZU Ojcze ubogich,
JEZU skarbie wiernych,
JEZU dobry pasterzu,
JEZU światłości prawdziwa,
JEZU mądrości wieczna,
JEZU dobroci nieskończona,
JEZU żywocie i drogo nasza,
JEZU wesele Aniołów,
JEZU mistrzu Apostołów,
JEZU Doktorze Ewangelistów,
JEZU męztwo Męczenników,
JEZU światłości Wyznawców,
JEZU czystości Panieńska,
JEZU korono wszystkich Świętych,
Bądź nam miłościw, ...................................Odpuść nam JEZU.
Bądź nam miłościw, ................................Wysłuchaj nas JEZU.
Od grzechu każdego, .................................. Wybaw nas JEZU.
Od gniewu twego, ....................................... Wybaw nas JEZU.
Od sideł szatańskich, ................................. Wybaw nas JEZU.
Od ducha nieczystego, ............................... Wybaw nas JEZU.
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnienia twego,
Przez tajemnicę świętego wcelenia twego,
Przez narodzenie twoje,
Przez dzieciństwo twoje,
Przez najświętsze życie twoje,
Przez prace twoje,
Przez mękę i krwawy pot twój,
Przez krzyż i opuszczenie twoje,
Przez mdłości twoje,
Przez śmierć i pogrzeb twój,
Przez zmartwychwstanie twoje,
Przez wniebowstąpienie twoje,
Przez radości twoje,
Przez chwałę twoją,
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam JEZU.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas JEZU.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.
JEZU uslysz nas, JEZU wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
#59
Tekst i melodia wg X. M. M. Mioduszewskiego (1838 r.)

LITANIJA
Do Najświętszej Maryi Panny
Melodyja jak wyżej. [Do Pana Jezusa - przyp. knrdsk1]

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, .............................................. Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, ............................. Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, .............................................. Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, .................................. Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryja, .......................................................... Módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, ........................................... Módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko łaski Bożej,
Matko najczystsza,
Matko najśliczniejsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko Stworzyciela,
Matko Odkupiciela,
Panno roztropna,
Panno czci godna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwszego nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko utrapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowa Anielska,
Królowa Patryjarchów,
Królowa Proroków,
Królowa Apostołów,
Królowa Męczenników,
Królowa Wyznawców,
Królowa Panieńska,
Królowa wszystkich Świętych, ................................... Módl się za nami.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj sie nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysluchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
#60
1. Dómine, quis habitábit in tabernáculo tuo? * Aut quis requiéscet in monte sancto tuo?
2. Qui ingréditur sine mácula, * et operátur justítiam:
3. Qui loquitur veritátem in corde suo, * qui non egit dolum in lingua sua:
4. Nec fecit próximo suo malum, * et oppróbrium non accépit advérsus próximos suos.
5. Ad níhilum dedúctus est in conspéctu ejus malígnus: * timéntes autem Dóminum gloríficat:
6. Qui jurat próximo suo, et non décipit, * qui pecúniam suam non dedit ad usúram, et múnera super innocéntem non accépit.
7. Qui fácit hæc, * non movébitur in ætérnum.
#61
W imieniu Wrocławskiego Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej (WDTK) i - zwłaszcza - Scholæ Cantorum Sancti Ioseph, zapraszam na  Liturgie, nabożeństwa i inne wydarzenia organizowane przez nas we Wrocławiu.
Większość wydarzeń zebrana jest ładnie pod adresem http://piasek.katolicy.net/ogloszenia.html
Brak tam jednak kilku ważnych elementów.
A więc:

1) jeszcze przed Wielkim Tygodniem, zaczynamy Drogą Krzyżową w piątek 15 IV po Mszy wieczornej (18:30) u oo. Bonifratrów, którą chcemy zaśpiewać z pieśnią przeznaczoną do odprawiania Drogi Krzyżowej "Zastanów się chrześcijanie" http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,659.0.html .

2) w Niedzielę Palmową na Mszy Świętej o godz. 9:00 zaśpiewa SCSI (Schola Cantorum Sancti Ioseph, czyli my), na 18:00 natomiast chór Politechniki Wrocławskiej "Consonanza" i to o 18:00 będą święcone palmy (a podejrzewam że śpiewana Pasja tez tylko wieczorem, czekam na decyzję Xiędza).

3) Wielki Poniedziałek
   a) Msza Św. w KRR nie tylko rano o 7, ale też śpiewana (SCSI) wieczorem o 18:30 u oo. Bonifratrów,
   b) po Mszy śpiewamy pieśni pasyjne w Civitas Christiana;

4) Wielki Wtorek
   a) Msza Św. w KRR nie tylko rano o 7, ale też śpiewana (SCSI) wieczorem o 18:30 u oo. Bonifratrów,
   b) po Mszy 3 zespoły, czyli Schola ad Laudem BMV, Zespół Wokalny z wrocławskiego Brochowa oraz SCSI zaśpiewają jeszcze
       dla wytrwałych kilka utworów o tematyce pasyjnej

5) Wielka Środa - Msza Św. w KRR nie tylko rano o 7, ale też śpiewana (SCSI) wieczorem o 18:30 u oo. Bonifratrów.

4) Triduum Sacrum - zgodnie z opisem  na stronie WDTK, czyli Ciemne Jutrznie codziennie o godz. 6:30 na Piasku, natomiast wieczorne liturgie: Czw: 20:00, Pt: 20:30, Sb: 21:00.
Serdecznie zapraszamy!
#62
W dniu 9 kwietnia 2011 w Opactwie tynieckim u Benedyktynów wystawimy średniowieczny dramat liturgiczny "Ludus Passionis". Szczegóły dostępne tutaj: http://www.benedyktyni.eu/index.php?option=16&action=news_show&news_id=594&lang=pl lub na FB: http://www.facebook.com/home.php#!/event.php?eid=179410635438103
#63
To schola bardzo Forumowa - utworzyło ją 2/3 Administracji (Tomasz Torquemada i knrdsk1) w celu śpiewania w czasie liturgii sprawowanych w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Działamy przy W(u)DTK(a) czyli Wrocławskim Duszpasterstwie Tradycji Katolickiej. Mamy swoją stronę (http://schola.katolicy.net) i profil na Facebooku (http://www.facebook.com/pages/Schola-Cantorum-Sancti-Ioseph/201285196556997) gdzie mozna o nas przeczytać więcej a nawet posłuchać jakichś nagrań dokonanych w czasie liturgii. Zapraszam! :)
#67
Tekst: Śpiewnik Pelpliński
Melodia: wg "Melodii do zbioru pieśni nabożnych katolickich dla użytku kościelnego" (Śpiewnika Pelplińskiego)

Wielbim Ciebie, wielki Boże,
Któż Cię wielbić dosyć może?
Łączym pienia z Aniołami,
Wielkość Twoję wysławiamy.

W Majestacie niepojęty,
Chwalim Ciebie, Boże święty,
Tyś jest Panem ziemi, nieba,
Rządzisz wszystkiém, jak potrzeba.

W blasku wielkim Twojéj chwały
Cherub świetny niknie cały,
Człowiek jakże pojąć zdoła
Boga, co do Niego woła?

Wielką niskość w sobie czujem,
Gdy Cię poznać usiłujem,
Boś w Twéj mocy jest niezmierny,
Boże wielki miłosierny.

Pokłon Ci zatém oddajem,
Stwórcą naszym Cię wyznajem,
Tyś z niczego wszystko stworzył,
Słowem Swojém świat założył.

Serce wdzięczne Ci niesiemy,
Wysłuchaj nas, gdy prosimy,
Oddajem serca w ofierze,
Kochamy Cię wiernie, szczerze.

Bo cóż  człowiek oddać może
Tobie, co masz wszystko, Boże?
Twoję własność wdzięcznie zwraca,
Twoja, Boże, w niéj jest praca.

Chwalim Ciebie od poranku,
Ojcze, i Ciebie, Baranku,
Boże, Ciebie Duchu święty,
Trójco, Boże niepojęty.   Amen.
#71
Śpiewnik pelpliński.

    Święta i droga jest każda przysięga * Wam chrześci-
aniem którzy przysięgacie, * Pełna bojaźni, jak Boska potęga,
*Gdy zważa Sędzia, co wy wymawiacie; * A tenże Sędzia
nie cierpi kłamliwych * Kłamcę w wieczności wyłączy z cnotli-
wych.
    Bóg będąc prawdą fałszu nienawidzi, * Znając Swą go-
dność, ukarze grzesznika, * Dotknie go plagą i wszędzie wy-
szydzi, * Co jest przysięga, czemu nie przenika. * Jak
wielka zbrodnia przysięgać faszywie, * Boga wzywając na
świadka kłamliwie!   
    Który zna dobrze myśli, oraz słowa, * Rzetelną prawdę,
zmyślone układy, * Ani Mu tajna zawikłana mowa, * Wskaże
twą chytrość i przeklęte zdrady* Nie oszukaństwo u Boga
nie znaczy, * Ciebie zawstydzi i umrzesz w rozpaczy.
    Nic nie wymyślisz na serca zasłonę, * Nawet ciemno-
ści nie są mu przeszkodą, * Zgoła nic nie masz na twoją
obronę, * Krzywoprzysięstwo zawsze z twoją szkodą; * Tysiąc
sposobów sprawę twą wyjawi, * Jeźli kłamliwa, któż cię u-
łaskawi?
    Dopieroż gdy śmierć z świata cię zabierze * I przed
sąd Boski stawić ci się każą * I zapytają, w jakiej żyłeś
wierze, * Pokażą kłamstwo, którego nie zmażą; * Lecz Sędzia
Pan Bóg wyda wyrok srogi, * Byś cierpiał karę z rękoma
i z nogi.
    Lękaj się każdy pełnić takiej złości, * Choćbyś miał
stracić i największe włości, * Milsze ci życie z Bogiem w
spokojności, * Niźli doznawać Jego praw ostrości; * Nadto
sumienie dobrze cię naucza, * Gdy ustawicznie zbrodnią ci
wyrzuca.
    Wołając na cię:krzywoprzysiężniku! * Przeklęctwo z
nędzą obok z tobą chodzą, * We dnie i w nocy, uważaj
grzeszniku, * I coraz więcej zemsty Boskiej rodzą: * Czyń
więc to zawsze, co się prawem godzi, * Przeklęty, co lud
i Boga zawodzi!
    Nie! świat cały z swą okazałością * Nie wzbudzi we
mnie fałszywego zdania, * Abym się plamił obrzydliwą złością
* Chcę ja przysięgać podług przekonania, * A wyjawiwszy
rzecz rzetelnie całą, * Mogę mieć ufność i nadzieje stałą. Amen.
#72
Amen! Amen! niech zawoła
Z nas każdy, prawa Kościoła
Słuchając; boć co ich łączy
Związek, śmierć tylko zakończy.

Wszystko nam Bóg dobrze sprawia
Dobroć Swą codzień odnawia,
Lecz szczególną nam udziela
Łaskę, dając przyjaciela.

Przykra często życia droga,
Pełno na niéj cierni, głoga;
Lecz jak słodko nam, o Boże!
Gdy kto nam cierpieć pomoże.

Ojcze ludzi, dobry Panie!
Raczże ich w tym wspierać stanie,
Niechaj drogą cnoty chodzą,
A swe wzajem życie słodzą.   Amen.

Wg "Melodii do zbioru pieśni nabożnych katolickich dla użytku kościelnego" (Śpiewnika Pelplińskiego):
na Nótę pieśni IV po kazaniu str. 60., lub na Nótę 342 (pieśń 342 to "U drzwi Twoich", pieśń IV po kazaniu - poniżej - przyp. knrdsk1)
#73
Śpiewnik Pelpliński

Zważcież więc jak jest wielkie
Waszych małżeństw przeznaczenie,
W nich się ma znaleźć wszelkie
Chrześcijańskich cnót nasienie;
Z nich wsparcie nowe w wierze,
Z nich Bóg Swoich sług bierze.

Nuż tedy w obecności
Boga wraz i zgromadzenia,
Złóżcie wiecznéj wierności
Sobie wzajem przyrzeczenia,
Pan Bóg spogląda na nie
I potwierdza w kapłanie.   Amen.
#74
Śpiewnik Pelpliński

Boże od Ciebie pochodzi
Wszelkie dobro na ziemi,
Gdy nam na Twéj łasce schodzi,
Jak jesteśmy nikczemni!
K' Tobie więc nasze głosy wznosimy,
A o łaskę Twą prosimy,
Prosim z ufnością Ciebie,
Ojcze, któryś jest w niebie.

Spojrzyj , Ojcze, na oboje,
Tych osób, co stanęli
W tym kościele, aby swoje
Sobie śluby stwierdzili;
Tyś w nich sam zaszczepił, Panie,
To wzajemne przywiązanie,
Niech więc, co dziś ślubują,
W swém życiu nie żałują.

Ty spuść Twego Ducha na nie
I wraz z Jego darami,
Aby w tym małżeństwa stanie
Twemi poszli drogami:
Niech tym węzłem dziś spojeni,
A Twą łaską uzbrojeni,
Wespół podróż odprawią,
Twa dobroć zawsze sławią.   Amen,

#75
Śpiewnik Pelpliński, "Pieśni po ślubie"
Melodia: na Nótę 104

Bogu Ojcu i Synowi
I równemu Im Duchowi,
Trzem Osobom niech będzie
Jednakowa cześć wszędzie.

Niech Cię chwalę Boga mego
W Trójcy Świętej jedynego;
Chwała Twa, wieczny Panie,
Niech nigdy nie ustanie. Amen.