Niedziela Palmowa w/g modlitewnika z 1882r.

Zaczęty przez Jantek_gall, 04-04-2009, 20:57:33

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

PROCESYA Z PALMAMI.
K. Postępujemy w pokoju.  W. W Imię Chrystusa. Amen.
Chór śpiewa Antyfony.
„Gdy się zbliżał Pan do Jerozolimy, posłał dwóch uczniów swoich, mówiąc: Idźcie do miasteczka, które naprzeciw was jest, i znajdziecie oślątko uwiązane, na którem żaden z ludzi nie siedział; odwiążcie i przyprowadźcie do mnie. Jeźliby kto was zapytał, powiedzcie: Pan potrzebuje. Odwiązawszy więc przyprowadzili do Jezusa i położyli nań suknie swoje, i usiadł na nie; jedni rozścielali odzież swoją po drodze, inni gałęzie z drzew słali, ci zaś, którzy szli za nim wołali: Hosanna! Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie! Błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida! Hosanna na wysokościach! Zmiłuj się nad nami Synu Dawidów!"
„Gdy lud usłyszał, iż Jezus przychodzi do Jerozolimy, wzięli palmowe gałęzie i wyszli aa spotkanie Jego; dziatki zaś wołały mówiąc; Ten jest, który przyjść miał dla zbawienia  narodu.  Ten jest  zbawienie  nasze  i odkupienie Izraela. Co za potężny jest ten, któremu trony i władze drogę zabiegają? Me bój się córko Syonu! Oto król twój przychodzi do ciebie, siedząc na oślątku jak napisano: Witaj Królu, Stwórco świata; któryś przyszedł, abyś nas zbawił." : „Przed sześcią dniami Paschy, gdy przyszedł Pan do miasta Jerozolimy, zabiegły mu drogę dziatki, a niosąc gałązki palmowe, wielkim głosem wołały mówiąc: Hosanna na wysokościach, błogosławiony, któryś przyszedł w wielkości miłosierdzia Twojego. Hosanna na wysokościach."
„Zabiegają tłumy ludu z kwiatkami i palmami na spotkanie Odkupiciela, zwycięzcy tryumfującemu winne hołdy składają. Narody ustami swemi Syna Bożego opowiadają, a na cześć Chrystusowi brzmią głosy pod obłoki, Hosanna na wysokościach."
„Łączmy się mocną wiarą z aniołami i dziatkami, Zwycięscy nad śmiercią wykrzykując: Hosanna na wysokościach!"
„Rzesza wielka, która się zeszła dla obchodzenia dnia uroczystości wołania Panu: Błogosławiony, który idzie w Imię pańskie. Hosanna na wysokościach."
Procesy a po obejściu w około kościoła staje u drzwi kościelnych zamkniętych. Kilku śpiewaków w kościele pozostałych zaczyna Hymn następujący; śpiewacy zaś przy procesyi będący, za każda odśpiewany wewnątrz kościoła strofę hymnu powtarzają, pierwszy strofę onego:

Hymn:
Niech Ci będzie cześć, i chwała i poszanowanie,
Królu Chryste odkupicielu!
Któremu dzieci grono, Hosanna śpiewało!
Tyś Izraela król, który idziesz w imię Pana!
Ciebie uwielbia na wysokości cały poczet niebian,
a z nim łączyć się odważa człowiek śmiertelny
i wszelkie inne stworzenie.
Lud Izraelski przeciw Tobie wyszedł z palmami,
my modły i śluby nasze niesiemy Tobie,
i pochwały Ci śpiewamy.
Oni Tobie mającemu cierpieć, chwalę oddawali,
my królującemu śpiewamy. 
Oni się podobali Tobie, niechże i nasze nabożeństwo podoba Ci się.
Królu dobry, królu łaskawy; któremu wszystko, co jest dobrem,
przyjeninem jest.

(Tu kapłan lub dyakon uderza trzy kroć we drzwi końcem krzyża które się zaraz otwierają, a chór śpiewa:)

Gdy wchodził Pan do miasta świętego, dzieci żydowskie przepowiadając: Zmartwychwstanie żywota z gałązkami palmowemi w ręku wołały: Hosanna na wysokościach.
Gdy lud usłyszał iż Jezus przychodzi do Jeruzalem, wyszedł naprzeciw niemu z palmowemi gałązkami i wołał: Hosanna na wysokościach.

Uwaga. Przymknienie drzwi kościelnych i pukanie krzyżem w one oznacza, że przez grzech Adama niebo aż do przyjścia Chrystusowego dla wszystkich zamkniętem było. Zbawiciel krzyżowy swą. śmiercią. otworzył bramy niebios dla sprawiedliwych i pokutników. Zaprzenie 6ię więc siebie i ochocze w cierpliwości znoszenie krzyżów, jedyna droga do nieba.