Czesław bł: I, II (20.VII)

Zaczęty przez Jantek_gall, 19-07-2010, 11:39:44

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie
Wierny naśladowco Chrystusa

Słowem i przykładem życia Chrystusa opowiadający
Mężu ducha prorockiego
Cudotwórco Boży
Wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu
Umiłowany synu Najświętszej Dziewicy
Chlubo rodu Odrowążów
Niestrudzony pielgrzymie
Wierny uczniu świętego Dominika
Towarzyszu prac i podróży świętego Jacka
Organizatorze życia zakonnego
Wzorze gorliwości zakonnej
Fundatorze licznych klasztorów dominikańskich
Świadku cudu świętego Dominika
Apostole Czech, Saksonii, Prus, Śląska i Polski
Ozdobo zakonu kaznodziejskiego
Patronie dobrej sławy
Gorliwy duszpasterzu
Pełen miłości dla cierpiących i nieszczęśliwych
Opiekunie ubogich i chorych
Zabiegający o zbawienie grzeszników
Słynący głęboką wiedzą i nauką
Niewzruszony w wierze
Pełen ufności w Bogu
Wzorze kapłanów
Umocnienie wątpiących i słabych
Tarczo obronna przeciw nieprzyjaciołom
Niestrudzony głosicielu słowa Bożego
Wzorze doskonalej czystości
Pełen ubóstwa doskonałego
Przykładzie wyrzeczenia się i umartwienia
Niedościgniony w oddaniu się służbie Bożej
Mężu modlitwy i umartwienia
Niezwykle umiłowany przez Boga
Twierdzo nieugiętego charakteru
Orędowniku nasz przed Bogiem
Szczególny Patronie miasta Wrocławia

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Błogosławiony Czesławie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Módlmy się: Boże, Nieskończona Miłości, Ty powierzyłeś Błogosławionemu Czesławowi głoszenie niezmierzonych bogactw Chrystusa, spraw za jego przyczyna, abyśmy coraz lepiej Ciebie poznawali i żyjąc w Twojej Obecności według zasad Ewangelii, przynosili owoce dobrych uczynków. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jantek_gall

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się za nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Bogarodzico, módl się za nami,
Błogosławiony Czesławie, święty nasz rodaku,
Odważny wyznawco wiary katolickiej,
Ozdobo i chlubo Śląska i całej Polski,
Obrońco i orędowniku nasz przed Bogiem,
Pobożny krzewicielu czci Matki Bożej,
Założycielu klasztorów kaznodziejskich,
Misjonarzu nawracający błędnowierców i grzeszników,
Wspaniały kwiecie czystości,
Mistrzu życia wewnętrznego i czynnego,
Wzorze poświęcenia i cnót bohaterskich,
Pogromco złych nałogów,
Robotniku Boży, pracujący dla dobra ludzkości,
Szczodrobliwy żywicielu ubogich,
Pocieszycielu smutnych i nieszczęśliwych,
Lekarzu chorych na duszy i ciele,
Gorliwy nauczycielu i wychowawco młodzieży,
Siewco kultury chrześcijańskiej,
Roztropny gospodarzu w sprawach doczesnych i wiecznych,
Cudowny wybawco miasta Wrocławia,
Niebiański opiekunie Ojczyzny Naszej,
Któryś częstą modlitwą łączył się z Bogiem,
Któryś oddawał się pokucie i umartwieniu,
Któryś panował nad sobą i był pełen pogody,
Któryś wnikał w położenie bliźnich dla niesienia im pomocy,
Któryś szedł wytrwale drogą prawdy i uczciwości
Abyśmy pracowali nad ulepszeniem i zbawieniem duszy,
Abyśmy się strzegli pychy, chciwości i samolubstwa,
Abyśmy unikali grzechów i wszelkiej podłości,
Abyśmy byli zgodnym, rozważnym, wiernym Bogu narodem,
Abyśmy się strzegli bezbożności i barbarzyństwa,
Abyśmy sumiennie spełniali swoje obowiązki,
Abyśmy przeszli przez życie dobrze czyniąc,
Abyśmy z tobą Boga wiekuiście chwalili.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Błogosławiony Czesławie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, którego wolą jest nasze uświęcenie, za przyczyną Błogosławionego Czesława wspieraj nas swoją łaską, abyśmy we wszystkich okolicznościach życia umieli poznać Twoją wolę i wytrwale Ci służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

albo (u grobu Bł. Czesława):

Módlmy się.
Boże, który niegdyś na prośby Błogosławionego Czesława zechciałeś ocalić Wrocław przed Tatarami, a w czasie ostatniej wojny wśród zgliszcz i ruin naszego miasta zachowałeś nietknięte to święte miejsce, wysłuchaj modlitwy, jakie tu przez orędownictwo naszego Patrona wznosimy ku Tobie i spraw, abyśmy z nieugiętą wiarą, mocną nadzieją i niezwyciężoną miłością przeciwstawiali się zagrożeniom chrześcijańskich obyczajów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.