Jutrznia w noc Bożego Narodzenia

Zaczęty przez PetBra, 06-01-2016, 21:17:46

Poprzedni wątek - Następny wątek

PetBra

K. Panie, otwórz wargi moje!
W. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoją.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

K. Chrystus się nam narodził, pokłońmy się Jemu!
W. Chrystus się nam narodził, pokłońmy się Jemu!

(Wezwanie do chwalenia Boga – ps. 94)
K. 1. Przyjdźcie radośnie śpiewajmy Panu, * Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. / Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

W. Chrystus się nam narodził, pokłońmy się Jemu!
(Powtarza się po każdej zwrotce)

2. Bo Pan jest Bogiem wielkim, * wielkim królem nad wszystkimi bogami. / W Jego ręku głębiny ziemi, * szczyty gór do Niego należą. / Jego własnością jest morze, które sam stworzył, * i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

3. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, * zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. / Albowiem On jest naszym Bogiem, * a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

4. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: * ,,Niech nie twardnieją wasze serca jak na pustyni, / Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

5. Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt do Mnie budziło * i powiedziałem ,,Są ludem o sercu błądzącym i moich dróg nie znają". / Przeto przysiągłem w gniewie, * że nie wejdą do mojej krainy spoczynku".

6. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku i teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Hymn
Dzień dzisiejszy przypomina * Przyjście na świat Boga Syna, * Dla człowieka mizernego * Zesłał Bóg Syna swojego.

Panna Syna porodziła, * W stajni w żłobie Go złożyła, * Stwórca wszelkiego stworzenia * Nie znalazł w domu mieszkania.

Byśmy zaś wierzyli śmiele, * Iż Bóg ukryty w tym ciele; * Z nieba posłowie wołają, * Zbawcę świata ogłaszają.

Więc wesoło dziś śpiewajmy, * Jezusowi pokłon dajmy. * Chwalmy Go, żyjąc cnotliwie, * Strzegąc praw Jego gorliwie.

Przed wieki z Ojca zrodzony, * Dziś z Dziewicy narodzony; * O Jezu, świata zbawienie, * Racz przyjąć nasze śpiewanie!

K. Chwała Bogu na niebie!
W. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli!

Psalm I
Daj chwałę Bogu żyjące stworzenie, * Bo się dziś zbliżyło twoje odkupienie.

Śpiewajmy Bogu sercem i głosami. * Bo się dziś raczył zmiłować nad nami.

Biedny grzeszniku, bądź już pocieszony, * Bo dziś Zbawiciel świata narodzony.

Przez grzech Adama wszyscyśmy zgrzeszyli, * Przyszedł Zbawiciel, byśmy nie zginęli.

Występki grzeszników przyjął na siebie, * By nas pojednać i posadzić w niebie.

Panna poczęła w cudownym sposobie * Zbawcę, zrodziwszy, złożyła Go w żłobie.

Zrodził się Jezus, lecz w nędznym stanie, * Nie w zamku, lecz w stajni ma swe mieszkanie.

Przypatrz się pilnie człowiecze żyjący, * Jak się upokorzył Bóg wszechmogący.

Dał ci sam z siebie ten przykład wyborny, * Żebyś nie był pyszny, ale pokorny.

Chociaż ubogo był na świat zrodzony, * Przecież przez posłów z nieba ogłoszony.

Na głos anielski idą pastuszkowie, * A na znak gwiazdy ze wschodu Królowie.

Zaraz w ubogim domu widzą Pana, * Padają na twarz, zginają kolana.

Żebyś nie wątpił, ale wierzył śmiało, * Iż Bóg i człowiek miał prawdziwe ciało.

Tę tajemnicę dzisiaj rozważajmy, * A Bogu chwałę i dzięki śpiewajmy.

Miło Mu, kiedy śpiewamy gorliwie, * Większą ma chwałę, gdy żyjemy cnotliwie.

Jeśli miłością jak Jezus pałamy, * Jeśli w potrzebach bliźnich wspomagamy.

Gdy powinności nasze wypełniamy, * Wtedy prawdziwie czcząc Go wychwalamy.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była tak i ninie * I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

K. Pasterze chwalili Pana, padając przed Nim na swe kolana!
W. My w Sakramencie ukrytego uwielbiamy, Alleluja, Alleluja!

Psalm II
Chwal, ziemio, Pana, chwalcie niebiosy, * Wołają na nas niebieskie głosy.

Opowiadają światu wesele, * Iż się narodził Bóg w ludzkim ciele.

Cieszcie się, którzy Pana kochacie, * Jeżeli Jego prawa słuchacie.

Cieszcie się, którzy Pana szukacie, * Gdy czyniąc dobrze, zła unikacie.

Cieszcie się, którzy Panu służycie, * Chodźcie, czeka was w ubogiej chacie.

Cieszmy się wzajem, bo Pan Bóg jest z nami, * Jeżeli miłość jest między nami.

Zatem odrzućmy grzechowe brudy, * A dawne życia poprawmy wady.

Odstąpmy złego, żyjmy cnotliwie, * Cieszyć się będziem w Bogu prawdziwie.

Dziś się odródźmy w nowego człowieka, * Bo tego od nas Zbawiciel czeka.

Próżną nadzieją będziesz się łudzić, * Jeśli chcesz Bogu i światu służyć.

Wesoło w niebie, że się Bóg rodzi, * Który od grzechu świat wyswobodzi.

I my weselem świat napełniajmy, * Chwałę i pieśni Bogu śpiewajmy.

Pokój na ziemi i zgoda wszędzie, * Wzajemna miłość niech zawsze będzie.

Gdy w nędzy widzisz brata twojego * Wspomóż go, wtedy nie stracisz jego.

Bo nas Pan Jezus tak umiłował, * Że zstąpił z nieba, by nas ratował.

Chwała bądź Bogu itd.

K. Przez Twe, Chryste, narodzenie.
W. Daj nam grzechów odpuszczenie, przemień nas w nowe stworzenie.

Psalm III
A nam dał Pan Bóg dożyć dnia tego, * Gdy zesłał na świat Syna swojego.

Chodźmy do Niego jako pastuszkowie, * Chodźmy jak słabi i żebraczkowie.

Przypatrzmy Mu się, jak skromnie leży, * Nie ma wygody, w biednej odzieży.

A mówmy w sercu: Twą miłość, Boże, * Któż godnie głosić i chwalić może?

Myśmy zgrzeszyli, Ty pokutujesz, * Niedolę cierpisz, bo nas miłujesz.

Chcesz chętnie Pana okryć nagiego, * Okryj sierotę lub ubogiego.

Nie trzeba Pana szukać z daleka, * Bo jest przed nami i tu nas czeka.

On na ołtarzu jest utajony; * Który z Dziewicy był narodzony.

Tu jak w Betlejem przed tym ołtarzem, * Na twarze nasze padajmy razem.

W ofierze nieśmy serca skruszone, * Życie cnotliwe, nienaruszone.

Tutaj potrzeby nasze składajmy, * Tutaj o pomoc szczerze wołajmy.

Broń nas od grzechu, prosimy, Panie, * Co popełnione – nie wspomnij na nie.

Daj żyć cnotliwie, pełnić Twe prawa; * Tyś nasza pomoc i nasza sława.

Oświeć nasz rozum, byśmy Cię znali, * A znając jako Ojca kochali.

Bądź przy nas, kiedy zaczniemy sprawy, * A gdy skończymy, bądź nam łaskawy.

Oddal powietrze i krwawe wojny, * Niech nasza ziemia da owoc hojny.

Jezu najmilszy przez Twe narodzenie, * Daj nam swą łaskę, potem zbawienie.

Chwała bądź Bogu itd.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy obchodząc pamiątkę narodzenia Jednorodzonego Syna Twojego, mogli się cieszyć pokojem, który przez Niego przyszedł na ziemię. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Chwalcie Pana. Modlitewnik używany na Śląsku Cieszyńskim, Katowice 1990, ss. 251-257.