X. Jan Siedlecki, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne/ Śpiewnik Kościelny

Zaczęty przez Rorantysta, 30-11-2008, 02:26:39

Poprzedni wątek - Następny wątek

Rorantysta

X. Jan Siedlecki (1829 - 1902) - pod tym nazwiskiem wydawany jest, począwszy od roku 1878 do czasów obecnych, najbardziej chyba popularny śpiewnik kościelny w Polsce. W tym czasie śpiewniczek / śpiewnik przechodził wielokrotnie gruntowne przekształcenia, tak że odwołując się do niego konieczne jest wskazanie konkretnego wydania. Ten tekst stanowi próbę zebrania informacji o wydaniach śpiewnika.

Przed pierwszym wydaniem "Śpiewniczka ..." w 1876 roku X. Jan Siedlecki publikuje zbiór 64 pieśni (bez nut).

Tytuł: "Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami dla użytku młodzieży szkolnej"

I. Nakładem autora 1878 - 1880/86, 3 wydania
Wydanie pierwsze. Kraków 1878
   stron 184, 145 pieśni opracowanych na 2 głosy
Wydanie drugie. Kraków 1879
   opatrzone uwagą: "Śpiewniczek niniejszy, uchwałą Rady Szkolnej z dnia 20 stycznia 1879 roku do L.8520 przepisany został dla szkół: Wydziałowych, pospolitych i ludowych."
Wydanie trzecie rozszerzone, Kraków 1880 lub 1886, 534 strony, 350 pieśni

II. Nakładem XX. Misjonarzy 1895 - 1928. 18 wydań
Między innymi:
Wydanie czwarte poprawione i powiększone z dodatkiem Nieszporów, Godzinek i Różańca, Kraków 1895
   z uwagą: "przez X. J. Siedleckiego zebrany a przez Wysoką c.k. Radę Szkolną krajową
   uchwałą z dnia 14 lipca 1880  L.556 dla szkół ludowych, pospolitych i wydziałowych przeznaczony"
   Opis fizyczny: 388 s. [część podstawowa], conajmniej 144 s. [dodatek – egzemplarz niekompletny],
      Wysokość 18 cm.
   Approbacya Najprzewielebniejszego Książęco-Biskupiego
      Konsystorza Krakowskiego do czwartego wydania:
      Nr 3742.
      REIMPRIMATUR
      (L.S.) Cracoviae die 2 Septembris 1895
      F. Gawroński
      Vic. Gen.
   -> patrz niżej w tym wątku: strona tytułowa i Reimprimatur, spis treści części podstawowej
Wydanie piąte poprawione, Nakładem XX. Misyonarzy na Kleparzu, Kraków 1908
   Opis fizyczny: [2], 515, [1], XI s. ; 19 cm (wg katalogu BN).
   gruntowna reorganizacja układu śpiewnika (włączenie dodatków) ,
   wprowadzenie licznych poprawek w tekstach;
   w Stanach Zjedn.  ukazało się kilka nieautoryzowanych reprintów tego wydania.
   -> patrz niżej w tym wątku: strona tytułowa
Wydanie 1916 (informacja z "Uwag wstępnych" do wydania jubileuszowego):
   dodanie hymnów nieszpornych,
   540 stron, 460 pieśni (w tym 44 śpiewy łacińskie)
Wydanie piąte poprawione[?], 1917 (informacja Jantek_gall - patrz niżej w wątku)
   Opis fizyczny: [2], 526, XII
   -> patrz niżej w tym wątku: strona tytułowa i Reimprimatur
Wydanie siódme poprawione, 1918 (informacja tomas_wawa - patrz niżej w wątku)
   Opis fizyczny: 526, XII
Wydanie dziewiąte, Nakładem  XX. Misyonarzy na Kleparzu, Kraków 1920.
   Opis fizyczny: 525,  XII s.; 18 cm. (wg katalogu BN)
Wydanie jedenaste, Nakładem XX. Misyonarzy na Kleparzu, Kraków 1922.
   Opis fizyczny: [2], 525,[1], XII, [2]; 18 cm.
   Nihil obstat
      J. Weissmann
      censor libr. Congr. Miss.
   Ze strony Zgromadzenia pozwala się drukować
      Kraków, 21 września 1922
      X. K. Słomiński,
      wizytator XX. Misyonarzy
   Nihil obstat
      L. 7607/22
      Pozwalamy drukować
      Z Książeco-biskupiego Konsystorza
         + Anatol,
         biskup sufr., wik. gen.
      Kraków, 7 września 1922
         X. Wład. Miś,
         kanclerz
   -> patrz niżej w tym wątku: strona tytułowa i imprimatur, spis pieśni

III. Nakładem Księży Misjonarzy, wydanie jubileuszowe 1928 - 1948, 8 wydań
Tytuł: Śpiewnik Kościelny z melodiami na 2 głosy, wydanie jubileuszowe (1878-1928)
   opracował X. W. Świerczek C. M. ze współudziałem Bolesława Wallek-Walewskiego,
   Opis fizyczny: XIV, [2], 526, [2] s., il., 18 cm. (wg reprintu 1947)
   w sumie śpiewnik zawiera 570 utworów z czego 490 z nutami, na 526 stronach,
      poza numeracją Modlitwy (ss. 469 – 480) i Ministrantura (ss. 481 – 483)
   Zmiany:
   usunięcie kilkudziesięciu "małowartościowych pieśni", dodanie 200 nowych
      (według uwag wstępnych do wyd. jubileuszowego),
   wyodrębnienie pastorałek w Dodatku,
   zwiększenie liczby śpiewów łacińskich podanych wg edycji watykańskiej,
      kancjonału X. Gieburowskiego i "Cantuale" XX. Misjonarzy;
   wprowadzenie uwag dogmatyczno - liturgicznych poprzedzających działy pieśni,
   w zakresie tekstu wycofanie się z większości poprawek wydania z 1908 r.

IV. Nakładem Ars Christiana, Warszawa 1953, wydanie okrojone.
   Auctoritate Ordinarii Cracoviensis, die 7. III. 1953 r.
   -> patrz niżej w tym wątku: opis różnic względem wydania jubileuszowego (tomas_wawa)

V. Nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego Św. Krzyża w Opolu 1959 - 1985, 8 wydań
Tytuł: Ks. Jan Siedlecki, "Śpiewnik kościelny"
Wydanie przerobione i powiększone. Opole 1959.
   Praca zbiorowa, Redaktor: Ks. Wendelin Świerczek CM,
   Współpraca: ks. Leon Świerczek CM, ks. Karol Mrowiec CM, Feliks Rączkowski
   Opis fizyczny: [2], X, [2], 595, [1] s. : il. ; 17 cm, ostatnia pieśń nr 570, + Ministrantura
   Zmiany:
   rezygnacja z opracowania wszystkich pieśni na 2 głosy,
   włączenie bez zmian pieśni ze "Śpiewnika Kościelnego" Pallotinum, Poznań 1955,
      wydanego z polecenia Episkopatu Polski
      [ujednolicone pieśni oznaczono w śpiewniku znakiem X];
   obszerne korekty tekstu obejmujące uwspółcześnienie tekstu,
      usuwanie nieregularności rytmicznych pomiędzy zwrotkami,
      usunięcie niektórych zwrotek (od tego wydania każde następne
      przynosi kolejne redukcje);
   wśród dodanych utworów - cenne pieśni z rękopisów staniąteckich.

Wydanie przerobione i powiększone, Opole 1965
(informacje od tomas_wawa, więcej szczegółów – patrz niżej w tym wątku)
   Praca zbiorowa, Redaktor Ks. Wendelin Świerczek CM
   Opis fizyczny: X, [2], 594, [1] s. : il. ; 17 cm  (wg katalogu BN), ostatnia pieśń nosi numer 560
   Aprobata
      Nihil obstat
      ks. Wł. Stawinoga C. M.
   Ze strony Zgromadzenia Księży Misjonarzy pozwala się drukować
      Kraków, dnia 3 lipca 1965 r.
      ks. Franciszek Myszka C. M.
      Wizytator
   Kuria Biskupia w Opolu
      W-22/65
      Pozwalamy drukować
      Opole, dnia 15 sierpnia, 1965 r.
      FR. JOP
      Biskup
      ks. A. Adamiuk
      Kanclerz

Wydanie Opole 1966???
Wydanie Opole 1968???
Wydanie XXXIV, Opole 1973
Wydanie XXXV zmienione i powiększone, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1975
   Praca zbiorowa, Redaktor: Ks. Wendelin Świerczek CM,
   Opis fizyczny: [2], XVI, 612 s., 17 cm.
   472 utwory w części podstawowej, 25 śpiewów liturgicznych w jęz. polskim,
      Dodatek I: 38 pieśni, Dodatek II: 35 pieśni, Dodatek III: śpiewy pogrzebowe (2); liczbę śpiewów/ pieśni
      podaję wg numeracji śpiewnika, przy czym niekiedy pod jednym numerem znajduje się kilka śpiewów
      np. cały cykl części stałych Mszy św.
   Zmiany:
   usunięcie śpiewów łacińskich (chorałowych),
   wprowadzenie polskich śpiewów mszalnych i 35 nowych pieśni (Dodatek 2)

W roku 1974 umiera ks. Wendelin Świerczek (1888-1974), redaktorem śpiewnika zostaje ks. Karol Mrowiec, uczestniczący w pracach redakcyjnych nad śpiewnikiem od 1959 r.

Wydanie XXXVI, Opole 1980
Wydanie XXXVII zmienione, Opole 1982
(brakuje informacji o wydaniu XXXVIII)

VI. Nakładem Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy / Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy od 1987.
Wydanie XXXIX. Kraków 1987, 1990, 1994,
   Zespół redakcyjny: ks. Karol Mrowiec CM - red. naczelny,
      ks. Marian Michalec CM, ks. Józef Weissmann CM
   Opis fizyczny: XVI, 894, [2], 17 cm
   Pieśni:  692, ostatnia z nr 690, dodatkowe nry 297* i 387*
   Zmiany: przywrócono część śpiewów chorałowych, usuniętych w 1975 r.
      usunięto 86 pieśni, dodano 178 pieśni, 48 pieśni i śpiewów
         skomponowano specjalnie dla tego wydania
      dalsza redukcja liczby zwrotek
Wydanie XL. Kraków 2001, 2004, 2006
   Zespół redakcyjny: ks. Karol Mrowiec CM - red. naczelny,
      ks. Marian Michalec CM, ks. Tarsycjusz Sinka CM
   Opis fizyczny: 832 s.; 17 cm. (wg katalogu BN)
Wydanie XLI. Kraków 2015
   Zespół redakcyjny: ks. Wojciech Kałamarz CM - redaktor naczelny,
      ks. Andrzej Ziółkowski CM
   Opis fizyczny: 1422 s.; 17 cm.
   Wydanie XLI zostało Uchwałą nr 13/372/2016 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 kwietnia 2016 r.
   uznane jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny.

tomas_wawa

Dysponuję wydaniami tegoż Śpiewniczka/ Śpiewnika z lat:
- 1918
- 1928
- 1947
- 1959
- 1965 (nie wymienione w opisie powyżej, różniące się od wydania z 1959 r.). W słowie od wydawnictwa możemy przeczytać:
Publikowany obecnie Śpiewnik Kościelny jest przedrukiem wydania z 1959 r. Wprowadzone od strony 428 zmiany (litanie, polskie śpiewy liturgiczne) wyniknęły z konieczności dostosowania się do wskazań Konstytucji "De Sacra Liturgia" Soboru Watykańskiego II oraz zarządzeń Episkopatu Polskiego
- 1987
- 2006 (wydanie najgorsze z tych, które posiadam). Wartościowe teksty są okrojone do 2-3 zwrotek. Ogryzki zostały z pięknych zabytków muzyki sakralnej z okresu wielkanocnego: Chrystus Pan zmartwychwstał - piękna, głęboka teologicznie treść nie zrobiła widocznie wrażenia na redaktorach śpiewnika, skoro zachowali zaledwie 3 zwrotki tekstu (wyrzucone zwrotki dotyczą kluczowych dla chrześcijanina kwestii, takich jak zwalczenie szatana oraz faktu otrzymania zbawienia z łaski). Podobnie ma się rzecz z innymi pięknymi pieśniami. Z pieśni Dziś Chrystus Król wiecznej chwały pozostawiono... a jakże, także 3 zwrotki. Przedrukowano oczywiście z poprzednich wydań 3-zwrotkowe kikuty pieśni Wysławiajmy Chrysta Pana, czy Złóżcie troski żałujący.

Rozbudowano za to i tak mocno przesadzony objętościowo w stosunku do reszty działów, dział zawierający pieśni maryjne, wątpliwej jakości, stanowiące aż 100 stron śpiewnika (od s. 292 do 393).

Rorantysta

Ja mam następujące wydania:
Wydanie czwarte, Kraków 1895 - niestety w złym stanie i trochę niekompletne
Wydanie piąte, Kraków 1908 [DjVu]
Wydanie jedenaste, Kraków 1922
Wydanie jubileuszowe, reprint Kraków 1947
Wydanie przerobione i powiększone, Opole 1959
Wydanie przerobione i powiększone, Opole 1965
Wydanie XXXV, Opole 1975
Wydanie XXXIX, Kraków 1987
Wydanie XLI, Kraków 2015

Informacje o pozostałych wydaniach czerpałem ze wstępów do posiadanych śpiewników oraz z blibliografii znalezionych w internecie (m. in. listy publikacji ks. prof. Karola Mrowca)

Mam pytania do Pana tomas_wawa: czy posiadane przez Pana wydanie 1947 jest identyczne z wydaniem 1928 (rozumiem, że jest to wydanie jubileuszowe) czy też są jakieś różnice?
Chętnie zobaczyłbym też pełniejszy opis wydania z roku 1965 - może udałoby się zrobić foto strony tytułowej i strony z imprimatur + liczba stron i liczba pieśni?
Czy wydanie z roku 2006 ma numer Wydanie XL podobnie jak 2001 i 2004, czy kolejny?

tomas_wawa

W chwili obecnej nie mam możliwości technicznej zrobienia skanów, ale postaram się podać szczegółowo informacje, które Pana interesują.

Jeśli chodzi o rok 1947 to moja pomyłka, powinno być: 1953. Śpiewnik z tegoż roku został wydany przez Ars Christiana w Warszawie.
Auctoritate Ordinarii Cracoviensis, die 7. III. 1953 r.
W stosunku do wydania z 1928 r. (jubileuszowego) wprowadzono następujące zmiany:
- zrezygnowano z ciągłej numeracji pieśni, pozostawiając numerację od 1 w każdym z działów;
- pozostawiono bez zmian w stosunku do wyd. jubileuszowego część śpiewnika do s. 132;
- usunięto pieśń O zbawcza Hostio   ::) , a zamiast niej umieszczono... zdjęcie ołtarza Wita Stwosza;
- skrócono o jedną zwrotkę pieśń O święta Uczto (s. 133), zamiast trzeciej zwrotki jest wyszukany szlaczek;
- usunięto pieśń Niech dziś z naszych serc i dusz, w zamian zamieszczono kolejny fragment ołtarza Wita Stwosza - Ukrzyżowanie;
- usunięto pieśń Nie opuszczaj nas
- usunięto pieśń O Serce Jezusa
- usunięto pieśń Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny - zamiast niej zamieszczono zdjęcie... obrazu jasnogórskiego
- usunięto pieśń Bądź pozdrowiona Panienko Maryja
- usunięto pieśń Błogosław Matko
- usunięto pieśń Matko Najświętsza, do Serca Twego
- w pieśni Matko Pocieszenia usunięto zwrotki 4 i 5, w ich miejsce dodano ozdobny szlaczek;
- usunięto pieśń Nie opuszczaj nas, Matko
- usunięto zwrotkę 2 z pieśni Nieprzebranych łask skarbnico
- usunięto pieśń Pod sztandarem Twym, w tym miejscu zamieszczono (cytuję) Głowa Marii (fragment z ołtarza Wita Stwosza)
- usunięto 6 zwrotkę ku chwale Trójcy Świętej  >:( z pieśni Ty, któraś pięknie dni swoje skończyła
- usunięto pieśń Weź w swą opiekę nasz Kościół święty
- z pieśni Za Matką się udaj usunięto zwrotkę 3;
- usunięto hymn do NMP Wspomożycielki wiernych Złączmy razem swoje głosy
- skrócono o 2 zwrotki hymn Święty Józefie
- usunięto pieśń do św. Andrzeja Boboli Wyznawco wielki Wł. Bełzy, w zamian zamieszczono zdjęcie głowy św. Anny z wymienianego już kilkakrotnie ołtarza
- skrócono pieśń do bł. Bronisławy, usuwając zwrotki 3 i 4
- w pieśni Pobożni ludzie (o św. Florianie) usunięto zwrotkę 5
- usunięto pieśń do św. Franciszka Regis Kleta
- usunięto zwrotki 5 i 6 w pieśni Izydorze święty
- w pieśni O święty Jacku usunięto zwrotki 6 i 7
- w pieśni O święty Jacyncie usunięto zwrotkę 3
- usunięto pieśń do bł. Jana Gabriela Perboyre'a
- usunięto wszystkie pieśni do św. Stanisława biskupa
- usunięto zwrotki 3 i 4 z pieśni Witaj, Kostko Stanisławie
- usunięto pieśń O Stanisławie, kwiecie wybrany
- usunięto pieśń Wielbmy sługę, chwalmy Pana
- usunięto pieśń Jezu, Ty każesz weselić się
- usunięto pieśń Widziałem wodę płynącą
- usunięto pieśń W krzyżu cierpienie
- pieśń W majestacie na niebieskim tronie, podobnie jak w wydaniu jubileuszowym podana jest bez melodii
- z procesji na Dzień Zaduszny pozostawiono jedynie hymn, usunięto modlitwy przy poszczególnych stacjach
- usunięto: Różaniec do Imienia Jezus, Akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Modlitwy podczas Mszy św., Mszę św. szkolną, Najświętszy Sakrament Ołtarza, Ministranturę, hymny: Boże, coś Polskę, My chcemy Boga, Narodów Zbawco, Chryste Królu, Do Ciebie, Jezu, dodatek Pastorałki i kolędy.

W sumie wydanie jubileuszowe liczy 526 stron, łącznie ze spisem autorów pieśni, wydanie z 1953 r., zachowując ten sam format i czcionkę - 456.

Wydanie z 1965 r.:

KS. JAN SIEDLECKI
ŚPIEWNIK
KOŚCIELNY

WYDANIE
przerobione i powiększone

PRACA ZBIOROWA
Redaktor
KS. WENDELIN ŚWIERCZEK CM

1965

WYDAWNICTWO ŚW. KRZYŻA W OPOLU

Na odwrocie:

Aprobata
Nihil obstat

ks. Wł. Stawinoga C. M.

Ze strony Zgromadzenia Księży Misjonarzy pozwala się drukować
Kraków, dnia 3 lipca 1965 r.

ks. Franciszek Myszka C. M.
Wizytator

Kuria Biskupia w Opolu
W-22/65

Pozwalamy drukować
Opole, dnia 15 sierpnia, 1965 r.

FR. JOP
Biskup

ks. A. Adamiuk
Kanclerz

Wydanie liczy sobie wraz ze Spisem abecadłowym 594 r. Ostatnia zamieszczona pieśń na s. 578 (potem następuje Spis rzeczowy) nosi numer 560. Jest to Boga Rodzica według rękopisów Lwów 1622, 1736 - Kraków 1630 - Warszawa 1668.
Hymny, kolędy domowe i pieśni maryjne są w dodatku (s. 545-578).

Wydanie z 2006 r.

WYDANIE XL
poprawione

KOLEGIUM REDAKCYJNE
KS. KAROL MROWIEC CM (red. naczelny)
KS. MARIAN MICHALEC CM
KS. TARSYCJUSZ SINKA CM

KRAKÓW 2006

Rorantysta

Bardzo dziękuję za tak szczegółowe informacje. Częściowo włączyłem je już do wiadomości otwierającej wątek. Znalazłem też nowe informacje nt innych wydań. Uzupełnię wszystko jak doprowadzę do stanu używalności mój domowy komputer, który się ostatnio trochę posypał.

Jantek_gall

Widzę że nie ma wydania z 1917 więc dorzucam stronę tytułową z mojego

tomas_wawa

Ciekawe... Na moim wydaniu z 1918 r. jest napisane "wydanie siódme poprawione". Skoro w 1917 było piąte, to kiedy wydano szóste? :D

Rorantysta

Wydanie 1917: prawdopodobnie reedycja wydania 1908, ten sam numer wydania: piąte poprawione i Imprimatur z 1908 roku.

Do wyjaśnienia pozostaje informacja  z "Uwag wstępnych" do wydania jubileuszowego:
"Wydanie z 1908 roku /.../. Powiększone w 1916 r. o hymny nieszporne, liczy ostatecznie stron 540, a pieśni 460 (w tem 44 śpiewów łacińskich)."
Czy wydanie 1917 odpowiada temu opisowi?

Chciałbym prosić o podanie opisu fizycznego wydania 1917 (i przy okazji 1918 też). Ja przyjąłem konwencję z katalogu Biblioteki Narodowej. Opis egzemplarza z 1908 r. z BN: "[2], 515, [1], XI s. ; 19 cm" oznacza że idąc od początku do końca mamy 2 strony nienumerowane (nie liczymy wyklejki!) następnie 515 stron (od 1 - 515), jedną stronę bez numeru, strony numerowane od I do XI, wysokość okładki 19 cm.
Jeśli numeracja zaczyna się np od strony 3, uznajemy poprzednie dwie strony za numerowane (str 1 i 2) i dopiero kolejne wcześniejsze (jeśli są) za nienumerowane. Jeśli za ostatnią stroną opatrzoną numerem jest jedna lub więcej bez numeru - opisujemy je jako nienumerowane.

tomas_wawa

Wydanie z 1918 r. posiada 526 stron numerowanych cyframi arabskimi (1-526) oraz 12 stron numerowanych cyframi rzymskimi (spis treści: I-XII).

Jantek_gall

wydanie z1917 zawiera 526 stron numerowanych cyframi arabskimi, 12 rzymskimi (spis treści), 2 nienumerowane tytułowa i reimplimatur, 4 nienumerowane puste i okładka. pomiędzy treścią a spisem treści znajduje się Nichil obstat J weissmana cenzora libr.Congr. Miss, X. K. Słomińskiego Wizytatora XX. Misjonarzy, X. J. K. Tobisiewicza, oraz pieczeńć i imiona Adama Stefana Sapiechyz dopiskiem Pozwalam drukować. Z Książęco-Biskupiego Konsystorza +Adam Stefan. Kraków 4 grudnia 1916

Rorantysta

Strona tytułowa wydania piątego z 1908 roku:
(znaleziona w sieci)

tomas_wawa

Informacje dotyczące imprimatur wydania z 1917 r. podane przez Jantek_gall pokrywają się z zapisami z wydania z 1918 r. Jednakże nie wyjaśnia to zagadki, dlaczego wydanie z 1917 r. jest "piąte poprawione", a z 1918 - "siódmie poprawione". Gdzieś zgubiło się szóste...

Rorantysta

Dane które podał Jantek_gall różnią się za to zarówno od danych o wydaniu piątym z 1908 r. jak i wydaniu poszerzonym o hymny nieszporne z 1916 r.
Może więc to jest właśnie szóste wydanie, tyle że błędnie opisane.

1908, wydanie piąte poprawione, [2], 515, [1], XI s. ; 19 cm
1916, wydanie piąte ???, 540 s. z dodatkiem hymnów nieszpornych
1917, wydanie piąte poprawione ???, [2], 526, XII
1918, wydanie siódme poprawione, 526, XII

Rorantysta

Wydanie czwarte poprawione i powiększone z dodatkiem Nieszporów, Godzinek i Różańca
Kraków 1895

Okładka i strona z Reimprimatur (widoczne po zalogowaniu)

Rorantysta

Wydanie czwarte poprawione i powiększone z dodatkiem Nieszporów, Godzinek i Różańca
Kraków 1895

Spis pieśni części podstawowej (strony 1-385)
spis zajmuje 3 kolejne nienumerowane strony po s. 385
(widoczny po zalogowaniu)

Rorantysta

Wydanie czwarte poprawione i powiększone z dodatkiem Nieszporów, Godzinek i Różańca
Kraków 1895

Spis pieśni części podstawowej (strony 1-385)
- ciąg dalszy
(widoczny po zalogowaniu)

tomas_wawa

Według spisu treści wydania z 1918 r. pieśni jest znacznie więcej, niż na załączonych skanach z 1895 r.

Wydanie z 1918 roku zawiera następującą ilość pieśni:

Pieśni wstępne - 10 pozycji,
Pieśni mszalne - 18,
Pieśni adwentowe - 8,
Pieśni na Boże Narodzenie - 52,
Pieśni postne - 20,
Pieśni wielkanocne - 10,
Pieśni na Wniebowstąpienie Pańskie - 1  ::)
Pieśń Świąteczna (na Zesłanie Ducha Świętego - przyp. mój) - 1  ::)
Pieśni na cześć Trójcy Przenajświętszej - 5,
Pieśni na cześć Najświętszego Sakramentu i Na Boże Ciało - 35,
Pieśni na cześć Najsłodszego Serca Jezusowego - 18,
Pieśni na cześć Najświętszej Maryi Panny - 69 ::)
Pieśni na cześć Świętego Józefa - 9,
Pieśni na cześć Świętych Pańskich - 42,
Pieśni przygodne - 28,
Pieśni za dusze zmarłych - 12,
Suplikacye - 2,
Nabożeństwa - 14,
Nieszpory po polsku - 2,
Antyfony Maryańskie na Zakończenie Nieszporów - 4,
Nieszpory po łacinie - 13,
Antyfony Maryańskie na Zakończenie Nieszporów - 4,
Pieśni kościelne łacińskie - 11,
Dodatek I - 3,
Dodatek II - 4,
Dodatek do Nieszporów polskich - 16.

Ogólnie rzecz ujmując wydanie cechuje ogromna (w stosunku do innych działów) ilość kolęd oraz tzw. pieśni maryjnych. Kluczowe wydarzenia w dziejach zbawienia (Zmartwychwstanie Pańskie, Wniebowstąpienie oraz Zesłanie Ducha Świętego) obecne są w śpiewniku w postaci szczątkowej (zwłaszcza dwa ostatnie wydarzenia "zasłużyły" na raptem po jednej pieśni).

Rorantysta

Wydanie czwarte z 1895 roku zawiera jeszcze dodatek liczący co najmniej 144 strony, ale egzemplarz jest niekompletny i brak stron ze spisem treści dodatku. Może kiedyś uda się zrobić spis z natury, albo znajdę egzemplarz lepiej zachowany.

Rorantysta

Wydanie jedenaste z 1922 roku posiada takie same działy i liczbę pieśni w poszczególnych działach jak opisane wyżej wydanie z 1918 r. Jedyną różnicą jaką wyłapałem jest liczba pieśni w Dodatku II. W spisie treści mamy 3 pozycje. Faktycznie jednak na stronach 511-514 znajdują się tylko 2 pieśni: Boże coś Polskę i My chcemy Boga. Brak pieśni Boże Ojcze, która wg spisu powinna być na str 512. Na stronie 512 jest za to dalszy ciąg tekstu Boże coś Polskę.

tomas_wawa

Wydanie z 1918 r. zawiera na stronie 512 pieśń "Boże Ojcze", śpiewaną "Na melodyę "Kiedy ranne", str. 338 Nr. 12).

Jantek_gall

CytatFaktycznie jednak na stronach 511-514 znajdują się tylko 2 pieśni: Boże coś Polskę i My chcemy Boga. Brak pieśni Boże Ojcze, która wg spisu powinna być na str 512. Na stronie 512 jest za to dalszy ciąg tekstu Boże coś Polskę.
Wynika to z tąd że w wydaniu z 1917 po "Boże Ojcze" jest kwiatuszek "Hymn za Cesarza, Boże wspieraj Boże chroń" zajmujący połowę strony 512 oraz całą 513 widać wydawcy nie chciało się przerabiać spisu

tomas_wawa

W wydaniu z 1918 r. także funkcjonuje ów hymn za cesarza (s. 512-513) po pieśni "Boże Ojcze" (s. 512).

Rorantysta

Wydanie jedenaste, Kraków 1922
strona tytułowa i imprimatur

Rorantysta

Wydanie jedenaste, Kraków 1922

Spis pieśni (strony I - XII) (widoczny po zalogowaniu)
I, II

Rorantysta

Wydanie jedenaste, Kraków 1922

Spis pieśni (strony I - XII) (widoczny po zalogowaniu)
III, IV