Kinga św I, II, III(24 VII)

Zaczęty przez Jantek_gall, 22-07-2010, 08:54:03

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Ojcze Franciszku,
Święta Matko Klaro,
Święta Kingo,
Cudowna czcicielko Najświętszej Maryi Panny,
Od dzieciństwa pobożnością promienna,
Kwiecie niewinności,
Lilio panieńskiej czystości,
Oblubienico Chrystusowa najwierniejsza,
Uczennico i naśladowczyni bł. Salomei,
Królowo przez Polaków ukochana,
Królowo dla ubogich miłosierna,
Królowo za nieszczęśliwymi u króla orędująca,
Królowo dla swych podwładnych w dobrych uczynkach oddana,
Królowo solą kraj nasz ubogacająca,
Patronko i Matko skołatanej Ojczyzny,
Pocieszycielko i Matko strapionych,
Opiekunko chorych,
Przywilejem cudów obdarowana,
Mężna wzgardzicielko berła, korony i marności światowych,
Chwalebna córko św. Matki Klary,
Odważna naśladowczyni cnót św. Ojca Franciszka,
W życiu zakonnym rozmiłowana,
W ubóstwie franciszkańskim doskonała,
Klejnocie posłuszeństwa,
Panu Jezusowi na ofiarę całkowicie oddana,
W pokucie i umartwieniu heroiczna,
W modlitwie żarliwa,
W milczeniu zakonnym wzorowa,
Miłością siostrzaną jaśniejąca,
Na wszelkie usługi dla bliźnich gotowa,
W pokorze głęboka,
W cichości niezrównana,
W cierpieniach i potwarzach cierpliwa,
W krzyż i Mękę Chrystusa zapatrzona,
Czcią i miłością do Najświętszego Sakramentu pałająca,
Duchowi Świętemu w natchnieniach posłuszna,
Łaskami i świętością życia ubogacona,
Ozdobo Kościoła,
Perło Serafickiego Zakonu,
Uczestniczko szczęścia wiekuistego,
Patronko nasza u tronu Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami

Módl się za nami św. Kingo.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę hojnym
błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady mogli dojść do Ciebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jantek_gall

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo,  módl się za nami,
Święta Kingo,
Księżno świątobliwa, Pochodnio Bożej miłości,
Wybrana córko świętej Klary,
Dziewic matko i ozdobo,
Perło dziewictwa nawet w małżeństwie,
Patronko świętego małżeństwa,
Wzorze pokory i posłuszeństwa,
Przykładzie dobrowolnego ubóstwa,
Apostołko pojednania i braterstwa,
Pełna miłosierdzia,
Matko wielu dusz,
Opiekunko ludu krakowskiego,
Krzewicielko wiary świętej,
Fundująca kościoły i klasztory,
Wzorze życia zakonnego,
Nadziejo lepszej przyszłości,
Chlubo narodu polskiego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W.: Oto Oblubieniec nadchodzi,
O.: Wyjdźcie na spotkanie Chrystusa.
Módlmy się.
Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Kingę hojnym błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady, mogli dojść do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

za: Litanie (Michalineum 2001r.)

Jantek_gall

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Panno Maryo, módl się za nami.
Święta Boża - Rodzicielko,
Święta Dziewico nad dziewicami,
Kunegundo błogosławiona,
Patronko nasza,
Niemowlątko w pozdrowieniu Maryi Panny wymowne,
Do nabożeństwa zaraz z dzieciństwa wielce żarliwa,
Perło niewinności,
Gwiazdo panieńskiej czystości,
Oblubienico Pana Jezusa,
Małżonko króla wstydliwego najwstydliwsza,
Lilio czystości,
Różo wstydliwości,
Zwierciadło dziewiczej zupełności,
Matko utrapionych,
Matko oblubienic Chrystusowych,
Małżonko oraz i Panno świętobliwa,
Panno na duszy i ciele przeczysta,
Panno niebieskim promieniem jaśniejąca,
Panno w potwarzach niewinna,
Panno w małżeństwie nienaruszona,
Panno pod obroną Jana św. Chrzciciela wcale bezpieczna
Panno zakonu serafickiego godna ozdobo,
Panno usługą, anielską uczczona,
Cudami potężna,
Obrono rodzących w nagłem niebezpieczeństwie,
Skarbem solnym obfitująca,               
Ozdobo wszystkiego królestwa polskiego.
Złych duchów potężna porazicielko,
Umarłych wskrzesićielko,
Ofiary straszliwej łzami obfitemi oblewająca,
Królowa kościołów wielce ozdobna,
Królowa bunty wszelkie uspokajająca,
Królowa przyszłe rzeczy duchem prorockim ogłaszająca,
Królowa oblężenie bez oręża oddalająca,
Królowa świeckiemi królestwy pogardzająca,
Królowa relikwiom Stanisława świętego sławę żarliwie wzbudzająca,
Królowa w zakonie serafickim cudami słynąca,
Królowa w ubóstwie świętobliwa, Królowa w pokorze głęboka,
Królowa zmartwychwstałemu chwalebnie królowi wiecznemu, uprzejmie służąca,
Królowa mocna twierdzo, i jedyna obrono nasza,
Od wszelakich niebezpieczeństw za przyczyną błogosławionej Kunegundy, wybaw nas Panie.
Od wszelakiej duchownej oziębłości, wybaw nas Panie.
Od sideł szatańskich, wybaw nas Panie.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie. My grzeszni wołamy, wysłuchaj nas Panie.
Przez świętą przyczynę błogosławionej Kunegundy,
Abyś kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś namiestnika przedniejszego apostolskiego i wszystkie duchowne stany w obronie Twej św. mieć raczył,
Abyś  królestwo  nasze  i to  zgromadzenie  w  służbie,
Twej świętej pomnażać raczył,
Abyś też nas samych w usłudze Twej świętej zawsze utwierdzać i zachować raczył,
Abyś wszystkie prawowierne zmarłe do wiekuistego odpocznienia przyprowadzić raczył,
Baranku Boży,  który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży,  który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

V. Módl się za nami błogosławiona Kunegundo,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic. Pana Chrystusowych.

Modlitwa do błogosławionej Matki Kunegundy.
Bądź  pozdrowiona   oblubienico   Chrystusowa   Kunegundo patronko  nasza, najmiłościwsza Pani i dobrodziejko,  nas niegodne sługi i służebnice swoje racz ofiarować Bogu z całą. koroną naszą,, i uproś nam łaskę i błogosławieństwo, żebyśmy przez Twoją świętą przyczynę od wszelkiego złego wybawieni, zawsze wielbili  Trójcę przenajświętszą Ojca, Syna i Ducha świętego. Amen.
V. Módl się za nami błogosławiona Kunegundo,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Módlmy się:
Panie Boże, Ojcze, Synu i Duchu święty, który jesteś stwórcą nieba i ziemi, początkiem i końcem wszystkich stworzonych rzeczy, pierwsza i najwyższa przyczyna wszystko sprawująca, niepojętego majestatu Pan najwyższy, nieskończony, nieogarniony, nieodmienny, wieczny, najmocniejszy, najmędrszy, najłaskawszy, najświętszy, nieśmiertelny, sprawiedliwy, miłosierny, nieskończonych doskonałości.
Ciebie w Trójcy jedynego Boga wszechmogącego wszystkowładnego Pana naszego uznajemy, skruszonem sercem i najniższą podległością, Tobie się kłaniamy, i chcemy się kłaniać zawsze na każdy moment życia naszego chwalić i wysławiać święte imię Twoje, tem uwielbieniem, którem Cię wielbi niebo i ziemia i wszystkie świętych orszaki, wszyscy duchowie niebiescy. To uszanowanie, ten pokłon, który tylko jak największy pomyśleć się może, i który Ci  ndieży jako najwyższemu  dobru naszemu  z  wszelakiem podziękowaniem za wszystkie  dobrodziejstwa duchowne i doczesne oddajemy i jak najpokorniejszem sercem polecamy
Ci dusze nasze, i ciało nasze na służbę Boskiemu Twojemu majestatowi we dnie i w nocy, serca nasze niechaj Cię odziedziczą i osięgną o Boże, których nie odrzucaj od miłości Twojej, a tę ofiarę łaskawie racz przyjąć dusz naszych, ciała naszego i serca naszego, za przyczyną najświętszej Twojej Boskiej Matki Maryi i wszystkich świętych, osobliwie błogosławionej patronki naszej Kunegundy panny Twojej, broń nas przyczyną od wszelakiej plamy i zarazy światowej. Dopomóż, zbaw i zawsze w całości zachowaj nas, który żyjesz i królujesz Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

za: "Droga do szczęścia prawdziwego. Książka do nabożeństwa dla wygody katolickich chrześcijan, zawierająca: modlitwy, nauki i pieśni na cały rok i do każdej potrzeby zastosowane"1853r.  8)