Ignacy Loyola św: I, II (31. VII)

Zaczęty przez Jantek_gall, 27-07-2010, 17:00:03

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jantek_gall

Kyrie, elejson,
Chryste, elejson,
Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Ignacy Loyolo, módl się za nami.
Wielki czcicielu Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.
Miłośniku większej chwaty Bożej,
Kapłanie żarliwie rozkochany w Bogu,
Gorliwy czcicielu Eucharystii,
Ogniu przez Boga zapalony,
Szukający i znajdujący Boga we wszystkim,
W mistycznych wizjach poznający tajemnice wiary,
Pragnący żyć i umierać dla Chrystusa,
Żarliwy czcicielu Imienia Jezusowego,
Miłośniku krzyża Chrystusowego,
Rozmawiający z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem,
Radujący Serca Jezusa i Maryi,
Czcicielu dziewictwa Maryi,
Mężny obrońco Pampęluny,
Czuwający przy Maryi w klasztorze w Montserrat,
Układający Ćwiczenia duchowne w Manresie,
Pielgrzymie do Ziemi Świętej,
Gardzący zaszczytami świata,
Poddany duchowym próbom,
Baskijski mistyku ubogacony wieloma łaskami,
Miłośniku gwieździstego nieba,
Zachwycony pięknem życia świętych,
Wielki miłośniku zbawienia dusz,
Założycielu Towarzystwa Jezusowego,
Autorze Konstytucji zakonu jezuitów,
Rozsyłający jezuickich misjonarzy na cały świat,
Pielęgnujący więź braterską poprzez pisanie listów,
Naśladowco Apostołów w gorliwości ewangelicznej,
Perło zakonników,
Kochający Chrystusa w Kościele,
Podporo Kościoła Bożego,
Z oddaniem służący papieżowi,
Nauczycielu zasad trzymania z Kościołem,
Walczący w Kościele pod sztandarem krzyża,
Pogromco złych duchów,
Mistrzu prawdziwej pobożności,
Mistrzu kontemplacji w działaniu,
Mistrzu duchowego rozeznawania,
Mistrzu uczący wrażliwości sumienia,
Mistrzu kierowników duchowych,
Mistrzu uczący smakowania rzeczy Bożych,
Nauczycielu modlitwy,
Nauczycielu kontemplacji Chrystusowych tajemnic,
Nauczycielu o Bogu trudzącym się w stworzeniach,
Wychowawco dzieci i młodzieży,
Wzorze cierpliwości i pokory,
Wzorze roztropnego umartwienia i posłuszeństwa,
Wzorze anielskiej czystości,
Wzorze doskonałości,
Wzorze bezgranicznego zaufania Bogu,
Studencie będący wzorem dla profesorów,
Skarbnico cnót wszelkich,
Przewodniku ludzi zagubionych w wierze,
Przewodniku pokutujących,
Pojednawco zwaśnionych i zagniewanych,
Spieszący z pomocą chorym,
Pocieszycielu strapionych,
Wspomagający ubogich,
Opiekunie sierot,
Opiekunie ludzi pogardzanych,
Opiekunie ludzi z marginesu społecznego,
Orędowniku rodzących matek,
Opiekunie rodzin wielodzietnych,
Zatroskany o rozwój duchowy kobiet,
Całkowicie oddany Bogu w bliźnich,
Patronie rekolekcji,
Patronie pielgrzymów,
Patronie ludzi nawracających się,
Patronie zgłębiających Słowo Boże,
Patronie ludzi niesłusznie skazanych i uwięzionych,
Patronie chromych i inwalidów,
Rycerzu walczący o Królestwo Boże na ziemi,
Odważny obrońco godności i honoru chrześcijanina,
Obrońco prawdziwej wiary,
Obrońco wszystkich, którzy Cię nabożnie wzywają,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.
P. Chryste, usłysz nas.
W. Chryste, wysłuchaj nas.
P. Módl się za nami, święty ojcze Ignacy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, który dla większej chwaty Imienia Twego wzmocniłeś przez św. Ignacego Twój Kościół pielgrzymujący, ofiarną służbą jego duchowych synów, kapłanów i braci zakonnych, spraw, abyśmy za jego pomocą, wsparci Twą przemożną łaską, odważnie świadczyli o Tobie w świecie i tak jak św. Ignacy zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

za: http://www.jezuici.pl

Jantek_gall

Kyrie elejson, Chrysle elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święty Ignacy módl się za nami.
Ogniu od Boga zapalony,
Fundatorze Zakonu Soc. Jezu,
Gorliwy chwalco Trójcy przenajświętszej,
Sygnecie Palca Bożego,
Naśladowco żywota Apostolskiego,
Męczenniku pragnieniem męczeństwa,
Serce gorliwością dusz zapalone,
Naczynie wybrane, noszące Imię słodkie Jezusowe,
Rycerzu o pomnożenie Królestwa i czci Boskiej walczący,
Pochodnio świecąca i gorejąca miłością Boga i bliźniego,
W liniżeniu siebie samego niezgruntowana głębokości.
Jednaczu serc rozróżnionych,
Ustawiczny gościu Stołu Boskiego,
Wodzu wojska Jezusowego,
Wizerunku pokutujących,
Rozeznawco Duchów,
Proroku rzeczy przyszłych,
Miłośniku Krzyża Chrystusowego,
Perło droga Zakonników,
Karmiciełu sierót,
Ojcze młodzi naukami się bawiącej,
Nowy posiłku Kościoła wojującego,
Pomocy rodzących Matek,
Pogromie duchów piekielnych,
Obrońco wszystkich, którzy Cię nabożnie wzywają,
Cudowny Święty Ignacy,
O Ignacy większą chwałę Bożą zawsze w uściech noszący, zawsze we wszystkich sprawach onej szukający,
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Módl się za nami Święty Ignacy,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MODLITWA.
Boże, któryś na większe chwały Imienia twego pomnożenie, nowym przez Świętego Ignacego posiłkiem wojujący Kościół utwierdził, daj miłościwie, abyśmy za jego pomocą i naśladowaniem, walrząc na ziemi, z nim ukoronowani bydź w Niebie zasłużyli; który żyjesz i królujesz na wieki wieków, Amen.

MODLITWA.
przed obrazem Świętego Ignacego.
Witaj Patryarcho Święty Ojcze Ignacy, naśladowco Jezusa Chrystusa, Kościele Ducha Św. miły Sługo Trójcy Przenajświętszej. Witaj Rowienniku Męczenników, Wizerunku Apostołów. Naczynie wybrane, Wzorze doskonałości. Witaj cierpliwości wyobrażenie, Lilio czystości, Zwierciadło skromności. Witaj posłuszeństwa Cudo, Miłości Płomieniu, ubogich Ucieczko. Witaj Przykładzie wstrzemięźliwości, Pokory Konterfekcie, utrapionych Pociecho, przybywaj na pomoc, nieumiejętnych Nauczycielu, pokutujących Wodzu, Chrześciaństwa Naprawco. Oświeć rozum mój, Światłości niewiernych. Kieruj sercem mojem, wielki affektów własnych rządzco. Zjednaj mi przejednanie z Bogiem, szczęśliwy zgody Jednaezu. Uproś w dobrym statek, mocny Kościoła Filarze, przyczyn się do Boga za mną i za wszystkimi moimi Krewnymi, i przyjaciółmi dobrodziejami, życzliwy sierót opiekunie. Bądź mi tarczą w wszelkich przygodach i nieszczęściu. Broń mnie od pokus i od wszego złego, przez cały bieg żywota mego, a osobliwie nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci.

MODLITWA
jako się Matrony ciężarne modlić mają.
O czci godny Ojcze S. Ignacy, któremu prócz innych łask, Bóg i tę dać raczył, że chorym, osobliwie rodzącym, aby szczęśliwie porodzić mogły, niebieską pomoc zjednać możesz, pokornie Cię proszę, uczyń mnie tej łaski uczestniczką, abym przez skuteczną proźbę i modlitwę twoje otrzymała błogosławieństwo i Boga w tobie chwaliła i na wieki wielbiła. Miejże ten owoc żywota mego zalecony, o wierny i nieomylny w przygodach i potrzebach wspomożycielu, aby ochrzcony szczęśliwie bydź mógł i przez cudowne odrodzenie z Chrystusem zjednoczony, a Imieniu twojemu wiecznie obowiązany zostawał. Przez Pana naszego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków, Amen.

za: Ołtarzyk polski 1851r.