Pan Jezus w niebo wstępuje [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 29-07-2007, 15:46:48

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik Wrocławski 1865

Pieśni o Wniebowstąpieniu Chrystusowém

Pieśń II.

Melodyja jak: Wesoły nam dziś dzień nastał

Pan Jezus w niebo wstępuje, * Niech się lud wierny raduje,
Wesoło Bogu śpiewajmy, * Na cześć Jego wykrzykajmy:
                                Allel: Alleluja!

Już Go niebieskie witają, * Zastępy chwałę Mu dają,
Aniołowie się ruszyli, * I jako Boga uczcili.
                                Allel: Alleluja!

Że się nam łaskawie stawił, * Bóg nas w ciele ludzkiém zbawił,
Z tych pociech naszych weseli,  Cieszą się w niebie Anieli.
                                Allel: Alleluja!

Chrystus Pan wstąpił dnia tego, * Do królestwa niebieskiego;
Równy w Bóstwie Ojcu swemu, * Usiadł po prawicy Jemu.
                                Allel: Alleluja!

Gotuje nam miejsce w niebie, * Chcąc nas wszystkich mieć u siebie,
Więc Mu wesoło śpiewajmy, * Chwałę Bogu wykrzykajmy:
                                Allel: Alleluja!

W niebieśmy już dziedzicami, * Porównani z Aniołami,
W towarzystwo nas przyjmują, * I za to Bogu dziękują.
                                Allel: Alleluja!

Niechaj ustępuje trwoga, * Mamy Zbawiciela Boga;
Szatan, grzéch i śmierć zwalczoną, * Przez Chrystusa potłomioną.
                                Allel: Alleluja!

Posyła Ducha Świętego, * Aby strzegł serca naszego,
Aby nas cieszył i bronił, * I od czarta nas zasłonił.
                                Allel: Alleluja!

Tak tu swój kościół buduje, * W niebie zbawienie gotuje,
Znajomość Boga prawego, * Jest wierzyć w Syna Bożego.
                                Allel: Alleluja!

Te wiarę Duch Święty stwierdza, * W cierpliwości nas utwierdza;
Nadzieję w sercu gruntuje, * I miłością nas daruje.
                                Allel: Alleluja!

Chociaż się nam nie zadłużył, * Przecież co Jezus wysłużył,
To nam Duch Święty daruje, * Każdy dary Jego czuje.
                                Allel: Alleluja!

Ojciec posłał Syna swego, * Nam wszystkim nieznajomego,
Sprawa to Ducha Świętego, * Że mamy znajomość Jego.
                                Allel: Alleluja!

On nam przyniósł w obfitości, * Różnych darów z górnéj włości,
Sam nam sprawił dobre mienie, * Chrystus przez Wniebowstąpienie.
                                Allel: Alleluja!

Apostołowie patrzajcie, * Za Nim w niebo spoglądajcie:
Jezus Ten co od nas wzięty, * Przyjdzie świat sądzić Pan Święty.
                                Allel: Alleluja!

Dziękujmyż Panu naszemu, * Cześć, chwałę oddając Jemu:
Głosy w niebo posyłajmy, * I obłoki przenikajmy.
                                Allel: Alleluja!

Tego czasu wesołego, * Chwalmy z serca Pana swego:
Bądź chwała Bogu naszemu, * W Trójcy Świętéj jedynemu.
                                Allel: Alleluja!

Bądź chwała Ojcu wieczności, * Ojcu łaski i miłości:
Bądź Mu sława, dziękczynienie, * Cześć wieczna i uwielbienie.
                                Allel: Alleluja!

Jezu Chryste wywyższony, * Bądźże od nas pochwalony;
Władza, moc, Twe królowanie, * Niech trwa na wieki o Panie.
                                Allel: Alleluja!

Chwała Tobie Duchu Święty, * Boże wielki, Boże wzięty,
Niech Cię wielbi człowiek wszelki, * W nigdy nieskończone wieki.
                                Allel: Alleluja!

V. Wstępuje do Ojca mego i Ojca waszego, Alleluja!
R. Boga mego i Boga waszego, - Alleluja!
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

                                Módlmy się:
    Wszechmogący Boże! wierzémy mocno, że dnia dzisiejszego jednorodzony Syn
Twój, Pan i Odkupiciel nasz, w niebo wstąpił. Udzielże nam, prosimy Cię,
Twéj łaski, abyśmy już tu na ziemi sercem w niebie mieszkając, czasu swojego
tam pomiędzy błogosławionemi miejsce znaleźć mogli. Przez Tegóż Pana naszego
Jezusa Chrystusa.     R. Amen.

knrdsk1

Wersja uwspółcześniona i nieco zmieniona (Siedlecki 1994) tu

knrdsk1